انایوردم خطبه سرا . ما در راستای عمران و ابادی و توسعه جامعه بشری می کوشیم و هیچ منطقه ای را برمنطقه دگر و قومی را برقوم دیگر ترجیح نمی دهیم،زیرا که معتقدیم بنی آدم اعضای یکدیگرند-که در افرینش زیک گوهرند! ما همه جهان و جهانیان را زیبا می دانیم و کوبیدن برطبل نفرت و کینه و دشمنی بین مردمان و دامن زدن به دشمنی ها و تضادهای محلی و منطقه ای و جهانی بین ابوالبشر را کفر و برخود حرام می دانیم.در قاموس ما من خوبم تو بدی جای نداردو بر اصل خود شکن آئینه شکستن خطاست ،سخت وفا داریم.و براصول دموکراسی و حقوق بشرو تقوای الهی و حفظ محیط زیست پای می فشاریم. آری دوستان ،هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود - خرم آن نعمه که مردم بسپارند به یاد! ایمیل وبلاگ آنایوردم خطبه سرا gharanghosh@yahoo.com http://khotbehsara.mihanblog.com 2017-09-24T15:41:30+01:00 text/html 2017-09-20T14:18:56+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش توسعۀ امامزاده احمد(ع) مرند ومازارباغی دربوتۀ فراموشی: http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22908 <div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; "><p align="center"><strong><font size="4"><img src="http://dc738.4shared.com/img/eXyZlBnpce/s24/15529908100/23-a?async&amp;rand=0.11043557719000135"></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4"><a href="http://marandim.blogfa.com/?p=4">http://marandim.blogfa.com/?p=4</a></font></strong></p><p align="justify"><font size="3">کسانی که اینجانب رامی شناسند می دانند که تاریخ منطقه ومرند ؛ بخصوص چگونگی مرمت وگسترش امامزاده احمدوبقعه پیرخموش وقصرآلاکی ومسجدجامع مرند و.... ازاصلی ترین دغدغه های زندگیم می باشند وتاهرکجاکه امکان داشت نوشته وپیگیری کرده وخواهم کرد.<br>حدودچهارماه قبل درتلگرام ازموقعیت متزلزل وبدون تاثیروجودی اداره اوقاف مرندنوشتم. چندروزبعدباخبرشدم که مدیر کل محترم اوقاف استان باسعۀ صدرمتن مرادیده وحتا به گروه تلگرام اوقاف هم سندشده است.<br>هرروز منتظر اقدامات مدیریت کل برتوسعه یکی از نَسَبدارترین امامزاه های ایران بودم. امامزاده ای که کلنگ نمایشی توسعه اش 9 سال قبل توسط معاون سازمان اوقاف آمده ازتهران برزمین زده شده بود!! وتاحال از توسعه مزبور فقط گم شدن تنۀ درخت یکهزار ساله ونیزازبین رفتن غسالخانه قدیمی مرند شامل امامزاده شده است !!&nbsp;</font></p><p align="justify"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center"><font size="3"><img class="slideshowImage jsCurrentImage" src="http://dc780.4shared.com/img/r2eG0Ly5ce/s24/1552992e648/12-2-87?async&amp;rand=0.07551800873522979" jquery19106905845319634265="2702" style="display: inline; ">&nbsp;</font></p><p align="center"><font size="3"><font color="#ff0000" size="2">کلنگ زنی نمایشی وبی حاصل توسعۀ امامزاده احمدتوسط معاون سازمان اوقاف کشورومدیرکل اوقاف استان درپنجشنبه 12-2-1387</font><br>دیروز درمراسمی توفیق یافتم تا با حجت الاسلام والمسلمین آقای مصائبی مدیر کل محترم اوقاف آذربایجان شرقی دیداری داشته باشم وازنزدیک درباره چرائی عدم اقدام عملی برتوسعه امامزاده احمد را جویا باشم.<br>&nbsp;جواب صریح ایشان این بود که پول نداریم!( مثل آن شاه قاجارکه به توپچی اش گفته بود که چراشلیک نمی کنی؟!&nbsp; توپچی گفته بود قربان به هزاردلیل! دلیل اولش اینستکه باروت نداریم...! )<br>&nbsp;حال اوقاف هم فقط پول ندارد ولی 9 سال قبل مدیرکل اسبق اوقاف استان برای پزدادن پیش معاون سازمان یک کلنگ زنی نمایشی راه می اندازد ودرمردم خوش باور انتظارایجادمی کند!<br>اما آقای مدیر کل گفتند که 14 قطعه زمین معوض داده شده ازسوی شهرداری مرند بابت احداث کمربندی جلوامامزاده داریم که مجوز فروشش راازتهران اخذ کرده ایم وبه محض فروش زمین های فوق نسبت به گسترش وتوسعه امامزاده طبق نقشه تصویبی اقدام خواهیم کرد.&nbsp;<br>واین لااقل خبرخوشی می تواند باشد. لذا کسانی که می توانند وزمین لازم دارند به اوقاف مرندمراجعه کرده وازمنطقه وقیمت زمینها کسب اطلاع نمایند.<br>مدیرکل محترم درمقابل پیشنهاداینجانب که برای کسب درآمد، می توانید سراسر شمال امامزاده را مغازه زده وبه سرقفلی بدهید وطبقه دوم روبه جنوب راباپول آن زایرسرا بکنید، فرمودند بسم الله هرکسی که پول دارد ومی تواند مغازه هارا باسرمایه خودباشتراک بسازد حاضریم قرارداد ببندیم.<br>لذا کسانیکه برای پاساژسازی یا امکانات داشتند ویا ازشهرهای دیگر امکانات فراهم می کردند تقاضا می شود لااقل برای خاطر مرندهم که شده پاپیش بگذارند وباخرید زمین های تجاری ومسکونی نسبت به توسعه امامزاده احمد که نوه بلافصل حضرت موسای کاظم(ع) می باشد اقدام بکنند. بخدا درجمهوری اسلامی شایسته نیست که یک امامزاده نسب دار دراین وضع محقری رهاشده باشد.</font></p><p align="justify"><font size="3">ازمدیرکل محترم اوقاف راجع به وضعیت مازارباغی پرسیدم.....<br>ابتدا مازار باغی را شرح بدهم....<br>مازارباغی دوقسمت داشت؛ یک قسمت مازارباغی سیدلر که زمینی باوقف خاص بوده وتوسط میربزرگ یامیرشهیددر حدود 800 سال قبل خریداری ووقف خاص کرده بود وتنها فرزندان خانواده خودش حق دفن امواتشان را دراین محوطه داشتند حال خانواده های سیدمرندی- شیخ الاسلامی - سیدصاحباری- سیدحسینی- سیدقریشی و... ووابستگان دراین زمین صاحب حق بودند. اینجا یک زیارتگاه تاریخی بودکه مردم ضمن زیارت سلامتی کودکان خودراازاولیاالله دفن شده درآنجاطلب می کردندونتیجه هم می گرفتند.<br>&nbsp;این زمین بادیوارمحصوربوده وبادرکوچکی بابیرون درارتباط بود. فلکه مادر خیابان های اطراف- پرورش کودکان ونوجوانان بدون اجازه ازوراث ازاین زمین استفاده کرده اند وباقیمانده زمین راهم سپاه تملک کرده است.<br>مدیر کل محترم راجع به این قسمت هم فرمودندکه باسپاه درمکاتبه هستیم تا برای کسب رضایت زمین معوضی برای دفن سیدهای صاحب حق تهیه وتحویل نمایند.<br>&nbsp;ولی من نظردیگری دارم وآن اینکه برای کسب رضایت شرعی سیدها، سپاه بیاید حداقل دوهزارمترمربع اززمینهای فوق را آزاد و تسلیم صاحبان حق نماید تاما بتوانیم سنگ قبرهای صندوقی دهگانه پدران خودمان راکه درمحوطه بکناری انداخته شده اند را بصورت سمبلیک بازسازی وزیارتگاه تاریخی مرندرا بازسازی نمائیم تا هویت تاریخی قسمتی ازمرندبرگردانده شود.<br>البته مازار باغی قره یاخاها، خیلی وسیع بود که به کل مرندی ها تعلق داشت . این محوطه خیلی وسیع درسالهای دهه سی وچهل به استادیوم ورزشی - مدارس مختلف-&nbsp; وده هاخانه ومغازه تغییر کاربری یافته است وقسمت باقیمانده هم بعدازانقلاب به مصلی اختصاص داده شده است.</font></p><p align="justify"><font size="3">&nbsp;</font></p><br>برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://marandim.blogfa.com/tag/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%86%d8%af" style="text-decoration: none; color: rgb(126, 89, 3); ">امامزادگان مرند</a></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-09-20T14:08:16+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش انسان‌گرایی چیست و انسان‌گرایان چه می‌گویند؟ http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22907 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, 'Courier New', sans-serif; font-size: 10px; "><div class="post-4716 post type-post status-publish format-standard hentry category-hegemonic-archaeology tag-society tag-nationalism" id="post-4716" style="clear: both; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4em; margin-left: 0px; "><div class="postentry" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Verdana; font-weight: bold; font-size: 1.6em; line-height: 1.4em; "><p style="text-align: justify; font-size: 1em; "><br>در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه که مردمانش بنا به رویه و سنت تاریخی عادت دارند که با میل و رغبت تحت سلطه و انقیاد یک قدرت غالب قرار گیرند که بجای او فکر کند و بجای او تصمیم بگیرد، نام و مفهوم «انسان‌گرایی» چندان شناخته‌شده و متداول نیست.</p><p style="text-align: justify; font-size: 1em; ">در چنین جوامعی، وابستگی به قدرت‌های نظامی یا سیاسی می‌تواند موجبات دسترسی بیشتر به منافع شخصی و تصاحب «اموال و فرصت‌ها» شود. در حالیکه عکس این رویه می‌تواند شهروند مستقل و آزادمنش و اخلاق‌گرا را از تمامی حقوق اجتماعی و انسانی خود و حتی از هستی خود ساقط کند. علاوه بر این، وابستگی به قدرت‌های ایدئولوژیکی کاذب نیز می‌تواند علاوه بر منافع پیشین، شخص را به «آرامش ناشی از فکر نکردن و مسئولیت نداشتن» برساند. می‌تواند او را از زحمت اندیشیدن و توجه به رنج‌های بشری آسوده خاطر سازد تا با پیوستن به جمع اکثریت غالب اما بی‌اطلاع، تمامی مسئولیت اعمال و رفتار خویش را به گردن کسانی اندازد که با دستورات ایدئولوژیکی خویش در تمامی کلیات و جزئیات زندگی شخصی و اجتماعی مردم اعمال نظر می‌کنند. دستوراتی که تبعیت از آنها موجب دسترسی بیشتر به منافع و امتیازها، و مخالفت با آنها و حتی تردید در آنها باز هم موجب اسقاط انسان‌ها از هستی خود می‌شود.</p><p style="text-align: justify; font-size: 1em; ">با اینکه اصطلاح «انسان‌گرایی» عموماً به عنوان معادلی برای «اومانیسم» (Humanism) بکار می‌رود، اما الزاماً با آن مطابقت و همپوشانی کامل ندارد. چرا که اومانیسم در طول سده‌های اخیر دارای معانی و مفاهیم متعدد و گاه متناقضی بوده و در برخی موارد تبدیل به ضد خود یعنی انسان‌ستیزی شده است. از همین رو است که عده‌ای از محققان از اصطلاحات تازه‌ای به نام‌های «انسان‌گرایی ضد اومانیستی» یا «اومانیسم انسان‌ستیز» یاد کرده‌اند.</p><p style="text-align: justify; font-size: 1em; ">انسان‌گرایی نه یک مکتب سیاسی یا مذهبی، که یک مکتب و نظام فکری برای چگونه اندیشیدن و عمل کردن است. این نظام فکری به کوتاه‌ترین و ساده‌ترین شکل ممکن عبارت است از اینکه: «حل مشکلات بشر در گرو علم، عقل و تجربه بشری است». انسان‌گرایان تلاش می‌کنند برای: اتکای به دانش تجربی و مشاهدات قابل اندازه‌گیری، بهره‌گیری از عقل و استدلال، توجه به تجربه و تاریخ بشری، استناد به واقعیات محض و قوانین علمی جهان ملموس، به رسمیت شناخته شدن آزادی و اختیار بشری، تفکر آزاد و غیرتحمیلی، تحقیق آزاد و حق پرسشگری و شک‌ورزی، تکثرگرایی و بها دادن به اختلاف‌نظرها، تحمل دگراندیشان و توجه به نظرات و آرای آنان، حق دسترسی برابر به تریبون‌ها و رسانه‌های عمومی، برابری و صلح و همزیستی میان انسان‌ها و رفع هرگونه تبعیض و برتری‌طلبی و نژادپرستی، روشنگری در قبال تحمیق و تحریک توده‌ها و بهره‌کشی از آنان. […]</p></div><div class="postmetadata" style="clear: both; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-size: 1.2em; color: rgb(0, 83, 83); text-align: center; "><div class="posttagscat" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="postcat" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; ">موضوع:&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/category/hegemonic-archaeology" rel="category tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">باستان‌شناسی تقلب و سلطه‌گری</a></span>&nbsp;<span class="posttags">کلیدواژه‌ها:&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/tag/society" rel="tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">جامعه</a>,&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/tag/nationalism" rel="tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">ملی‌گرایی و شوونیسم</a></span></div><hr color="#d3d3d3" width="100%" size="0.5px"></div></div><div class="post-4731 post type-post status-publish format-standard hentry category-hegemonic-archaeology tag-society tag-nationalism" id="post-4731" style="clear: both; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4em; margin-left: 0px; "><h2 class="posttitle" style="color: rgb(83, 41, 0); font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-weight: normal; text-align: center; font-size: 3em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><a href="http://ghiasabadi.com/demagogue.html" rel="bookmark" title="پیوند همیشگی دماگوژی و روش‌های آن" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">دماگوژی و روش‌های آن</a></h2><div class="postmetadata" style="clear: both; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-size: 1.2em; color: rgb(0, 83, 83); text-align: center; "><p><span class="postdate">سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴</span></p><p></p></div><div class="postentry" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Verdana; font-weight: bold; font-size: 1.6em; line-height: 1.4em; "><p style="text-align: justify; font-size: 1em; ">دماگوژی (Demagogue) که در زبان فارسی با معادل‌هایی همچون «عوام‌فریبی» یا «مردم‌فریبی» بکار می‌رود، معنا و مفهوم عمومی و مطلق فریفتن عوام یا دروغ‌پردازی را ندارد، بلکه اصطلاحی است که بر یک مشرب سیاسی و سلطه‌گری و تبلیغاتی خاص که آنرا «دماگوژیسم» می‌نامند، دلالت می‌کند.</p><p style="text-align: justify; font-size: 1em; ">پیروان دماگوژیسم بر این روش هستند که اکثریت مردم را توده‌هایی ناآگاه و فاقد قوه تشخیص و ادارک تشکیل می‌دهند که از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی هستند و به راحتی می‌توان آنان را بدون نیاز به استدلال و اقامه دلیل، و صرفاً با اتکای به القائات رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی متنوع داخلی و خارجی، با شیوه‌هایی بسیار ساده و احساسی فریب داد و در راهی دلخواه با خود همراه کرد. دماگوژیسم را «مک‌کارتیسم» نیز می‌نامند. این اصطلاح برگرفته از نام سناتور جوزف مک‌کارتی، دماگوگ و راست‌گرای افراطی آمریکایی در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ است که کمیته تحقیق و کارزار اختناق‌آمیز و مخوفی علیه هنرمندان و نویسندگان پیشرو و ضد فاشیسم و از جمله برتولت برشت و چارلی چاپلین براه انداخت.</p><p style="text-align: justify; font-size: 1em; ">کاربرد دماگوژی بطور خلاصه عبارت است از: «بهره‌گیری از حماقت در ترویج تجارت و شیوع خشونت». کشورهای همسایه‌ای که زرادخانه‌های آنها آکنده از تسلیحات خریداری شده از قدرت‌های استعماری شده، لازم است تا در فاصله‌های معین و چرخه‌های مکرر تخریب و بازسازی، به بهانه‌های موهومی بجان یکدیگر بیفتند و جنگ افزارهای خریداری شده را به مصرف برسانند. کارخانه‌ها و بنیان‌های صنعتی یکدیگر را نابود کنند، و آنگاه به پرداخت هزینه هنگفت بازسازی و خرید مجدد و مکرر سلاح و تأسیسات زیربنایی از کشورهای استعماری روی بیاورند. کشورهایی که درآمد آنها از فروش تسلیحات و رونق اقتصادی حاصل از آن، بسیار بیشتر از درآمد کشورهای خاورمیانه از فروش نفت است. […]</p></div><div class="postmetadata" style="clear: both; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-size: 1.2em; color: rgb(0, 83, 83); text-align: center; "><div class="posttagscat" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="postcat" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; ">موضوع:&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/category/hegemonic-archaeology" rel="category tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">باستان‌شناسی تقلب و سلطه‌گری</a></span>&nbsp;<span class="posttags">کلیدواژه‌ها:&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/tag/society" rel="tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">جامعه</a>,&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/tag/nationalism" rel="tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">ملی‌گرایی و شوونیسم</a></span></div><hr color="#d3d3d3" width="100%" size="0.5px"></div></div><div class="post-4690 post type-post status-publish format-standard hentry category-solar-structures category-english tag-sun-in-tetrapylon" id="post-4690" style="clear: both; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4em; margin-left: 0px; "><h2 class="posttitle" style="color: rgb(83, 41, 0); font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-weight: normal; text-align: center; font-size: 3em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><a href="http://ghiasabadi.com/the-sun-in-tetrapylons.html" rel="bookmark" title="پیوند همیشگی The Sun in Tetrapylons" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">The Sun in Tetrapylons</a></h2><div class="postmetadata" style="clear: both; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-size: 1.2em; color: rgb(0, 83, 83); text-align: center; "><p><span class="postdate">یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴</span></p><p></p></div><div class="postentry" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Verdana; font-weight: bold; font-size: 1.6em; line-height: 1.4em; "><blockquote style="text-align: justify; margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 40px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-left-width: 0px; border-left-style: initial; border-left-color: initial; font-family: Tahoma; font-size: 0.8em; font-weight: normal; line-height: 1.4em; border-right-width: 0.2em; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(221, 221, 221); "><p dir="ltr" style="text-align: center; font-size: 1em; ">A Report on Discovering the Relationship&nbsp;between Tetrapylons, Time and Variation in the&nbsp;Declination of the Sun</p><p dir="ltr" style="text-align: justify; font-size: 1em; "><a href="http://ghiasabadi.com/wp-content/uploads/2015/10/the-sun-in-tetrapylons.jpg" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; "><img class="alignright wp-image-4695 size-medium" src="http://ghiasabadi.com/wp-content/uploads/2015/10/the-sun-in-tetrapylons-147x200.jpg" alt="The Sun in Tetrapylons" width="147" height="200" style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-style: initial; border-color: initial; float: right; width: auto; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: white; border-right-color: white; border-bottom-color: white; border-left-color: white; "></a>Reza Moradi Ghiasabadi is a well-known Iranian researcher with a novel insight into History and Archaeology. After becoming familiar with his works, I asked him to let me translate the report of one of his research projects explaining his theory on the functionality of the Persian tetrapylons as solar structures. This theory has been confirmed by some experts and many evidences, validating it, have been found. The first part of this book is the translation from the last Persian edition of the book The Persian Tetrapylons published in 2010. The second part of this book is published herein for the first time except Chapter 13, Heidentor Tetrapylon, which has been published as a paper in Journal of Persia Digest (2012).</p><p dir="ltr" style="text-align: justify; font-size: 1em; ">Ghiasabadi begins The Persian Tetrapylons with an old poem: “That building on the hillside is a place for time and time measurement.” This poem is from Shahnameh, authored by Ferdowsi, who is the greatest Persian epic poet in the tenth century AD. Ferdowsi narrates the ancient historical-storied events of Iranian people in Shahnameh. Ferdowsi quotes the mentioned poem from Zal, who is a Persian mythological character whose functions relate to the time and Zurvan. In fact, Ghiasabadi starts his book with a thousand-year-old poem which describes a building on a hillside with calendrical functionality, so this poem can be an allegory of a tetrapylon. […]</p></blockquote></div><div class="postmetadata" style="clear: both; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-size: 1.2em; color: rgb(0, 83, 83); text-align: center; "><div class="posttagscat" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="postcat" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; ">موضوع:&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/category/solar-structures" rel="category tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">بناهای خورشیدی</a>,&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/category/english" rel="category tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">لـ English</a></span>&nbsp;<span class="posttags">کلیدواژه‌ها:&nbsp;<a href="http://ghiasabadi.com/tag/sun-in-tetrapylon" rel="tag" style="color: rgb(173, 87, 1); text-decoration: none; ">Sun and Tetrapylon</a></span></div></div></div></span> text/html 2017-09-20T13:58:20+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش تو رفتی شهر در تو سوخت http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22906 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(51, 0, 51);"><div class="PostTitle" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold; padding-top: 6px; padding-bottom: 2px; "><a href="http://nakojaabadi.blogfa.com/post-40.aspx" style="text-decoration: none; "><font>و رفتی...</font></a></div><div class="postbody" style="padding-right: 5px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; line-height: 1.5em; "><img alt="" hspace="0" src="http://tinypic.com/j7x7c5.jpg" align="left" border="0">تو رفتی<p></p><p>شهر در تو سوخت&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باغ در تو سوخت</p><p>اما دو دست جوانت</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بشارت فردا،</p><p>هر سال&nbsp;سبز&nbsp;می شود</p><p>و با شاخه های زمزمه گر در تمام&nbsp;خاک</p><p>گل می دهدگلی به سرخی&nbsp;خون...</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="1">&lt;&lt;خسرو&nbsp;گلسرخی&gt;&gt;</font>&nbsp;&nbsp;</p></div></span> text/html 2017-09-20T01:29:09+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش مدفن شاه حیاس جیحون آباد یا موصل http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22905 <h1 class="page-title" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><div class="field field-name-field-kotah-nevashteh field-type-text-long field-label-hidden" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-items" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-item even" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; "><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; "><font class="Apple-style-span" size="4"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/shh_hys_600x400_0.jpg"></font></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; "><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; "><font class="Apple-style-span" size="4">پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ منابع مطالعاتی اهل حق در مدفن شاه حیاس باهم اختلاف‌نظر دارند، برخی از منابع معتقد هستند که "شاه حیاس" از موصل به روستای "جیحون آباد" در فاصله 30 کیلومتری شهرستان صحنه در استان کرمانشاه مهاجرت نموده است و مدفن او را در نزدیکی این روستای می‌دانند. [دانشنامه نام‌آوران یارستان، ص 335]<br>اما برخی دیگر از پیروان فرقه اهل حق معتقدند که شاه حیاس پس‌ازاینکه در موصل اقامت گزید در روستای «وردک» در منطقه «بادنیان» بخش «قره قوش» در استان موصل عراق درگذشت و در همان‌جا دفن شده است. و هم‌اکنون قبر او محل زیارت پیروان اهل حق است و آنکه در جیحون آباد به اسم شاه حیاس مدفون هست "سید عباس" از نوادگان شاه حیاس است که دارای تجلی از ذات شاه حیاس است. [تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 163] مطالب مذکور حاکی از تناقض گوئی و وجود عقیده باطل تناسخ در این فرقه است.</font></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; "><font class="Apple-style-span" size="4">پی‌نوشت:<br>سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، تهران، سُها، 1381، ص 163<br>صفی زاده، صدیق، دانشنامه نام‌آوران یارستان احوال و آثار مشاهیر، تاریخ کتاب‌ها و اصطلاحات عرفانی،تهران، هیرمند، 1376، صص 335&nbsp;&nbsp;</font></p></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-items" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-item even" property="content:encoded" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "></div></div></div><div class="field field-name-field-subject-islam field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-items" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-item even" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><a href="http://www.adyannet.com/fa/ahlalhaq" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; direction: rtl; text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" size="4">اهل حق</font></a></div><div class="field-item odd" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><a href="http://www.adyannet.com/fa/category/24" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; direction: rtl; text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" size="4">تاریخچه</font></a></div><div class="field-item even" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><a href="http://www.adyannet.com/fa/category/28" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; direction: rtl; text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" size="4">چهره های شاخص اهل حق</font></a></div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix" style="display: block; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-label" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; right: 205px; font-family: RNAFont, Arial, Helvetica, sans-serif; display: inline; font-weight: bold; float: right; "><font class="Apple-style-span" size="4">برچسب‌ها:&nbsp;</font></div><div class="field-items" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: right; "><font class="Apple-style-span" size="4"><div class="field-item even" rel="dc:subject" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; "><a href="http://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%82" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 2px; padding-right: 6px; padding-bottom: 2px; padding-left: 6px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; direction: rtl; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(231, 52, 32); border-top-left-radius: 2px 2px; border-top-right-radius: 2px 2px; border-bottom-right-radius: 2px 2px; border-bottom-left-radius: 2px 2px; ">مشاهیر اهل حق</a></div><div class="field-item odd" rel="dc:subject" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; "><a href="http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B3" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 2px; padding-right: 6px; padding-bottom: 2px; padding-left: 6px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; direction: rtl; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(231, 52, 32); border-top-left-radius: 2px 2px; border-top-right-radius: 2px 2px; border-bottom-right-radius: 2px 2px; border-bottom-left-radius: 2px 2px; ">شاه حیاس</a></div><div class="field-item even" rel="dc:subject" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; "><a href="http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%AC%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 2px; padding-right: 6px; padding-bottom: 2px; padding-left: 6px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; direction: rtl; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(231, 52, 32); border-top-left-radius: 2px 2px; border-top-right-radius: 2px 2px; border-bottom-right-radius: 2px 2px; border-bottom-left-radius: 2px 2px; ">جیحون آباد</a></div></font></div></div><div class="field field-name-field-tolidi field-type-list-text field-label-hidden" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "><div class="field-items" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; "></div></div></span></span></font></h1><div><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; "><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><br></span></font></div> text/html 2017-09-20T01:19:10+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش هشدارهای حضرت زهرا به سران سقیفه http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22904 <span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; "><h1 class="page-title" style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; "><font class="Apple-style-span" face="rnafont, arial" size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; "><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; "><h1 class="page-title" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; font-weight: bold; font-family: RNAFont, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; text-align: justify; line-height: 1.2em; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: rnafont, arial; line-height: 21px; font-weight: normal; ">خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها) که به خطبه فدک مشهور است، سرشار از درد و رنجی است که بر این بانوی مظلوم و اهل بیتش (علیهم السلام) وارد شده است. حضرت زهرا (سلام الله علیها) در این خطبه به مصائبی که بر آن بانوی مخدره وارد شده، اشاره دارد و در آن نسبت به عاملین و مسببین غصب خلافت و فدک شکوه و گلایه می‌نماید<span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; ">.</span></span></h1></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; ">پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ خطبه فدک حضرت زهرا (سلام الله علیها) را می‌توان به‎عنوان یکی از معجزات خطابه قلمداد کرد. پس از آن اتفاقات شومی که بر سر خاندان رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد و بعد از هجوم ظالمانه به خانه وحی، حضرت زهرا (سلام الله علیها) به مسجد می‌رود و خطبه قرائی ایراد می‌کند.<br>حضرت زهرا (سلام الله علیها) در این سخنرانی به اتفاقات مختلف، از جمله غصب خلافت و تصرف ظالمانه فدک اشاره کرده‌اند و عوامل و پشت پرده این اتفاقات را بیان کردند. علاوه بر آن هشدارهایی را نیز در این خصوص بیان داشتند.<br>حضرت زهرا (سلام الله علیها) در فرازی از این خطبه آسمانی، دو هشدار مهم را به سران سقیفه و مهاجرین و انصاری که با آن‌ها همگام شدند، داده است و آنان را از عاقبتی که در انتظارشان است، بیم داده است.<br>حضرت در فرازی از این خطبه فرمود: «... فدونکموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقیبة (نقبة) الخف، باقیة العار، موسومة بغضب الله و شنار الابد، موصولة بنار الله الموقدة التی تطلع علی الافئدة. فبعین الله ما تفعلون «وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.[شعراء/227] و انا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. فاعملوا «إِنَّا عَامِلُونَ. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ.[هود/121] ...[1] اینک مرکب خلافت را بگیرید، اما به‌هوش باشید که پشتش زخم خورده، پایش شکاف برداشته، و داغ ننگ عار بر پیشانی او باقی است، و نشان از غضب خدا و رسوایی ماندگار را با خود دارد و سرانجام نیز به آتش خشم خدا که تا اعماق دل‌ها نفوذ می‌کند، خواهد پیوست. آن‌چه شما انجام می‌دهید، در پیشگاه خداست (و به همین زودی بیدادگران خواهند دانست که به چه بازداشت‌گاه شومی باز خواهند گشت، و چه سرنوشت دردناکی در انتظار آن‌هاست.) و من دخت همان کسی هستم که شما را از عذابی سخت، که سر راه شماست، هشدار داد. (پس شما هر آن‌چه می‌خواهید انجام دهید، ما نیز کار خویش را انجام می‌دهیم، و شما در انتظار کیفر عملکرد ظالمانه‌ی خود باشید که ما نیز در انتظار پاداش شکوهبار عملکرد خویش هستیم).»</p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; ">اولین هشداری که حضرت زهرا به سران سقیفه داده است، خفت و ذلت آنان است. حضرت به آن‌ها هشدار داد از آن‌جایی که غصب خلافت و تصرف فدک از راه تطمیع، تهدید و تزویر انجام گرفت، قطعاً آبرویی برای غاصبان باقی نخواهد ماند و آنان برای همیشه در تاریخ محکوم و منفور باقی خواهند ماند. حضرت زهرا در ادامه در مورد اصحابی که در برابر این حوادث سکوت کرده‌اند فرمودند که آنان نیز آبروی به زحمت به‌دست آورده خود را از دست خواهند داد و هیچ جایگاهی در حکومت ابوبکر و عمر نخواهند داشت و هرگز نمی‌توانند ننگ این بی‌آبرویی را از پیشانی خود پاک کنند؛ لذا تعبیر «باقیة العار» را در مورد آنان به‌کار برد.</p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; ">هشدار دیگر حضرت زهرا به غاصبان و مهاجرین و انصار، عذاب الهی است.<br>سران سقیفه و برخی از مهاجرین و انصار به سبب ظلم بزرگی که بر خاندان رسول خدا عرضه داشتند، در سخت‌ترین عذاب الهی گرفتار خواهند شد و در قیامت نخواهند توانست از آتش جهنم نجات پیدا کنند؛ از همین‌رو به آنان فرمود: «موسومة بغضب الله و شنار الابد، موصولة بنار الله الموقدة التی تطلع علی الافئدة، فَبِعَیْنِ اللَّهِ ما تَفْعَلُونَ، وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.[2] نشان از غضب خدا و ننگ ابدى دارد، و به آتش شعله‌‏ور خدا که بر قلب‌ها احاطه مى‌‏یابد متصل است. آن‌چه مى‌‏کنید در برابر چشم بیناى خداوند قرار داشته، و آنان‌که ستم کردند به زودى مى‌‏دانند که به کدام بازگشتگاهى بازخواهند گشت.»<br>این نکات تنها دو مورد از هشدارهایی بود که حضرت زهرا (سلام الله علیها) به سران سقیفه داد، و طبق نقل منابع معتبر، عایشه گفته است: «أنها كانت إِذَا ذُكِرت فَاطِمَةُ بنت النَّبِی قَالَت: مَا رَأَیتُ أَحدا كَانَ أَصدَق لَهجَةً مِنها إِلا أَن یَكُونَ الَّذِی وَلَدَهَا.[3] وقتی نزد عایشه از فاطمه دختر پیامبر سخن به میان می‌آمد، می‌گفت: هیچ كسی را راستگوتر از فاطمه ندیدم، جز آن كسی‌كه او را به‌دنیا آورده است.» که منظور رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است.<br>حال باید چگونه این دو موضوع را با هم جمع کرد؟</p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; ">پی‌نوشت:</p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; ">[1]. کشف الغمه، اربلی، ج2، ص114، خطبه فدکیه حضرت زهرا(سلام الله علیها)<br>[2]. اعیان الشیعه، سید محسن امین، ج1، ص312، خطبه فدکیه حضرت زهرا(سلام الله علیها)<br>[3]. المستدرك علی الصحیحین، حاكم نیشابوری، دار الكتب العلمیة – بیروت: &nbsp;ج3، ص175</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; font-family: rnafont, arial; ">نویسنده: محمد یاسر بیانی</p></span></font></h1><div><font class="Apple-style-span" face="rnafont, arial" size="3"><br></font></div><div style="font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" face="rnafont, arial"><br></font></div></span> text/html 2017-09-20T01:03:53+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش «اسلام و مرگ» در دانشنامۀ مرگ و مردن http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22902 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; line-height: 24px; "><div class="panel-pane pane-node-content"><h2 class="pane-title" style="font-size: 1.25em; line-height: 2em; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 24px; font-weight: normal; ">هاجر قربانی</span></h2><article class="node-30863 node node-article view-mode-full clearfix" style="display: block; "><div class="field-article-picture"><img src="http://www.anthropology.ir/sites/default/files/public/styles/article_post/public/article/pictures/30863-5248fd2.jpg?itok=A56WY5rl" width="640" height="480" alt="" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 100%; height: auto; width: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(179, 179, 179); border-right-color: rgb(179, 179, 179); border-bottom-color: rgb(179, 179, 179); border-left-color: rgb(179, 179, 179); padding-top: 0.25em; padding-right: 0.25em; padding-bottom: 0.25em; padding-left: 0.25em; "></div><div class="field-article-body" style="line-height: 1.5em; padding-right: 0.5em; padding-left: 0.5em; "><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">در مدخلِ "I" دانشنامۀ مرگ و مردن تعاریفِ مرتبط با مرگ و آیین‌های آن در اسلام با توجه به مسلمانانی که در آمریکا سکونت دارند، نوشته شده است.&nbsp;<strong style="font-weight: bold; ">اسلام و مرگ:</strong>&nbsp;دینِ اسلام 25 درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده است، که آفریقا، خاورمیانه، آسیای جنوبی و بخش‌هایی از جنوبِ شرقی &nbsp;را دربر می‌گیرد. دینِ اسلام یکی از دین‌هایی است که امروز در آمریکا به سرعت رشد کرده است. براساسِ آخرین آمارها، حدود یک‌هزار و دویست و نه مسجد از حوالی 1980 بنا شده است. برای پیروان اسلام که آنها را مسلمان می‌نامند، مرگ پایان نیست، تنها مرحلۀ دیگری از زندگی است، یک گذار از زندگیِ روی زمین و شروعِ یک زندگی در آخرت. مسلمانان مرگ را یک جدایی از جسمِ فیزیکی در نظر می‌گیرند که روز داوری [قضاوت] دوباره باز خواهد گشت، و اگر خدا بخواهد یکبارِ دیگر در کنار خانواده و بستگانش قرار خواهد گرفت. مسلمانان معتقدند به این امر که هر فردی روح دارد. آنها معتقدند که بعد از اینکه فردی می‌میرد، روح او به جهانِ دیگری میان زندگی و مرگ برای روز داوری منتظر می‌ماند، هر روحی که در دنیا کارِ خوبی انجام دهد به بهشت خواهد رفت و روحی که در زندگی چنین نباشد [اعمال بد داشته باشند] به جهنم رهسپارخواهند شد. بدن باید شسته شود، درون پارچه پیچیده شود، و بعد از نماز،در همان روزی که مرگ رخ داده دفن شود. اسلام کالبدشکافی را می‌پذیرد اما زمانی که اثبات کند که فایده‌مند یا قانونی است.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">اسلام مخالفِ آسان سازی مرگ است. آنها معتقدند که زندگیِ همه انسان‌ها مقدس است زیرا توسط خدا به آنها اهدا شده است، و خداست که انتخاب می‌کند هر فردی چه مدت زمانی باید زندگی کند. و انسان نباید در این امور دخالت کند. به طور مثال خودکشی یک دلیلِ کشتنِ «عادلانه» در نظر گرفته نمی‌شود. «نفسی را که خدا محترم شمرده به قتل نرسانید» (اسرا: 17:33). تلفظِ قرآن در زبانِ انگلیسی «کُران» تلفظ می‌شود، یک کتاب از نوشته‌های مقدس اسلام توسطِ خداوند به پیامبرِ خود محمد(ص) در دورانِ زندگی‌اش در مکه و مدینه بیان شده است، و به مسلمانان دستور داده که چگونه زندگی کنند.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">زمانیکه مرگ نزدیک می‌شود، خانوداه و دوستان تلاش می‌کنند که در گوشِ فردی که مرده است برای تسلی و آرامش نماز بخوانند. با این نظر که آخرین کلمه‌ای که یک مسلمان باید بشنود خدا است، که تسلمیش را در برابر او تقویت می‌کنند.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><strong style="font-weight: bold; ">آیین تشییع و سوگواری</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">سوزاندن اجازه داده نشده است. در آماده سازیِ جسد برای تدفین، چشم‌ها بسته می‌شوند، بدن به صورتِ آیینی با آبِ معطر توسطِ خانواده شسته، سپس در یک پارچۀ بدونِ درز (کفن) پوشانده و سپس به مسجد جایی که افراد برای خواندنِ نماز جمع شده‌اند روانه می‌شود. برای مسلمانان، احترامِ به مردگان یک تعهد لازم است، صرف نظر از اینکه هر شخصی متوفی را میشناسد.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">در اسلام خاک‌سپاری باید هرهرچه سریعتر بعد از مرگ، اگر ممکن است، یعنی بیست و چهار ساعت ، انجام شود. دفن باید در یک قبرستان اسلامی انجام شود. در سنتِ اسلامی، تنها مردان قادرند در خاکسپاری شرکت کنند. به جز قوانینِ محلی در استفاده از تابوت، بدنِ کفن شده باید مستقیما برای خاکسپاری درون زمین قرار گیرد. بدن روی دست راست و همیشه در موقعیت رو به مکه ، جهتِ نماز خواندنی مسلمانان، است. دست راست همچنین در زیر سر است و سر به سمت شرق برگردانده می‌شود.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">خدماتِ تشییع‌جنازه کوتاه است و شامل یک سوال دربارۀ اینکه آیا متوفی بدهی دارد یا خیر یا اینکه آیا شخصی کینه‌ای علیه فرد دارد یا خیر؟! اگر چنین باشد، این امور باید قبل از خاکسپاری بخشیده شود تا روح آزاد شود. هرچند ممکن است شخصی بدهی مرده را پرداخت کند، خانوادۀ مرده مسئولیت دارد که تمامیِ بدهی را هر چه سریعتر پرداخت کند. مسلمانان معتقدند که پرداختِ بدهی فردی که مرده است می‌‌تواند برخی از مجازات‌های او را در سهل‌انگاریِ پرداخت سلب کند. مردان معمولا زمانی که تابوت را، در یک جعبۀ ساده، برای بردن به سمت قبر حمل می‌کنند، آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کنند. خانواده و دوستان در زمانِ دفن، یک بیل ازخاک بر گور می‌پاشند و نماز به جا می‌‌آورند. پس از اتمام دفن عزادارن نمازِ نهایی را می‌خوانند. گاهی اوقات، آنها برای جمع شدن به دور هم مجددا به مسجد باز می‌گردند. قبر مسلمان باید بالاتر از سطح زمین قرار بگیرد. سنگ باید به عنوان نشانه روی قبر استفاده شودف اما اجازۀ نوشتن روی آن نیست. ساختمان و یا هر شکل دیگری از سازه در بالای قبر مجاز نیست. به صورت سنتی، سه روز بعد، بیشتر اعضای خانواده و دوستان برای ملاقات به خانۀ متوفی برای تلاوتِ قرآن مجید، نماز و غذا می‌روند. عزاداران به صورتِ ظاهری سعی در حفظِ تماس‌ها و ارتباطاتِ خویشاوندی با دوستان و نزدیکانِ خود دارند.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">خیرات، روزه، نماز و حج اغلب به نیابت از مرده انجام می‌شود. سرزدن به قبر برای یادآوری مرگ و روز قیامت به افراد زنده توصیه شده است.</p><div><br></div></div><span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list" id="da2a_1" style="display: inline; line-height: 16px; "><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fanthropology.ir%2Farticle%2F30863&amp;title=%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%C2%BB%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none; vertical-align: middle; display: inline-block; font-size: 32px; padding-top: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 0px; padding-left: 4px; "></a></span></article></div><div class="panel-pane pane-block pane-block-6"></div></span></div> text/html 2017-09-20T00:59:27+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش حذف مرگ؛ مروری بر مطالعاتِ دکتر سام پرنیا از تجربۀ نزدیک به مرگ http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22901 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; line-height: 24px; "><h2 class="pane-title" style="font-size: 1.25em; line-height: 2em; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-weight: bold; ">حذف مرگ؛ مروری بر مطالعاتِ دکتر سام پرنیا از تجربۀ نزدیک به مرگ</h2><article class="node-30760 node node-article view-mode-full clearfix" style="display: block; "><div class="field-article-translator">هاجر قربانی</div><div class="field-article-picture"><img src="http://www.anthropology.ir/sites/default/files/public/styles/article_post/public/article/pictures/30760-524b2e5.jpg?itok=82NnK4QD" width="640" height="1038" alt="" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 100%; height: auto; width: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(179, 179, 179); border-right-color: rgb(179, 179, 179); border-bottom-color: rgb(179, 179, 179); border-left-color: rgb(179, 179, 179); padding-top: 0.25em; padding-right: 0.25em; padding-bottom: 0.25em; padding-left: 0.25em; "></div><div class="field-article-body" style="line-height: 1.5em; padding-right: 0.5em; padding-left: 0.5em; "><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin-top: 1.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; ">&nbsp;</p></div></article></span> text/html 2017-09-18T16:19:21+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش نشریه آوای باغرو منتشر شد http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22900 <span class="Apple-style-span" style="font-family: iransans; "><div class="widget" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><div class="title_widget" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; size: 25px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(216, 216, 216); margin-bottom: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; border-bottom-width: 3px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: red; "><div><font class="Apple-style-span" color="#e84c3d"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 35px;"><b><br></b></span></font></div><ol style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(216, 216, 216); float: right; padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 15px; font-weight: bold; line-height: 35px; font-size: 15px; color: rgb(232, 76, 61); "><li class="active" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; display: inline-block; float: right; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding-left: 15px; "><br></li><li class="active" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; display: inline-block; float: right; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding-left: 15px; ">نشریه آوای باغرو</li></ol></div></div><div class="onliner_archive_style" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(214, 214, 214); border-right-color: rgb(214, 214, 214); border-bottom-color: rgb(214, 214, 214); border-left-color: rgb(214, 214, 214); margin-top: 5px; "><div class="onliner_akhv_item" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; width: 446px; min-height: 109px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 0px 0px; border-top-right-radius: 0px 0px; border-bottom-right-radius: 0px 0px; border-bottom-left-radius: 0px 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); position: relative; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 25px; "><img src="http://www.tabnakardebil.ir/files/fa/news/1395/4/6/142270_561.jpg" alt="استانداری اردبیل در انتظار دکتر حسن نوعی اقدم"></span></div><div class="onliner_akhv_item" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 19px; box-sizing: border-box; font-family: iransans; width: 446px; min-height: 109px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 0px 0px; border-top-right-radius: 0px 0px; border-bottom-right-radius: 0px 0px; border-bottom-left-radius: 0px 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); position: relative; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "><a href="http://www.savalankhabar.ir/133343/%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none; "></a><div class="akhv_details" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><div class="onliner_rutitr_akhv" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; font: normal normal normal 12px/16px iransans; color: rgb(0, 0, 0); padding-top: 8px; "></div><div class="onliner_akhv_titr" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><h2 class="Htags" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 3px; margin-bottom: 2px; font-size: 30px; "><a class="title4" href="http://www.savalankhabar.ir/133343/%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" title="از دست پخت مدیرکل امور اداری استانداری تا تغییرات مدیریتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(167, 25, 24); text-decoration: none; font: normal normal normal 15px/normal iransans; text-align: right; direction: rtl; display: block; width: 444px; line-height: 28px; font-weight: bold; ">از دست پخت مدیرکل امور اداری استانداری تا تغییرات مدیریتی</a></h2></div><div class="lead1" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; padding-left: 12px; padding-right: 12px; font: normal normal normal 13px/25px tahoma !important; margin-top: 0px; text-align: justify; direction: rtl; "><p style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دست پخت مدیرکل امور اداری استانداری، کمک ۷۰ میلیاردی یک شرکت به یک لیست، تست مرفین در انتظار شورای شهر، لیست تغییرات مدیریتی در ادارات کل استان اردبیل از اخبار شنیده های باغرو می باشد.</p></div></div></div><div class="onliner_akhv_item" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 19px; box-sizing: border-box; font-family: iransans; width: 446px; min-height: 109px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 0px 0px; border-top-right-radius: 0px 0px; border-bottom-right-radius: 0px 0px; border-bottom-left-radius: 0px 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); position: relative; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "><div class="akhv_details" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><div class="onliner_akhv_titr" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><h2 class="Htags" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 3px; margin-bottom: 2px; font-size: 30px; "><a class="title4" href="http://www.savalankhabar.ir/132592/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="تحصن در جلوی استانداری اردبیل+عکس" target="_blank" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(167, 25, 24); text-decoration: none; font: normal normal normal 15px/normal iransans; text-align: right; direction: rtl; display: block; width: 444px; line-height: 28px; font-weight: bold; ">تحصن در جلوی استانداری اردبیل+عکس</a></h2></div><div class="lead1" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; padding-left: 12px; padding-right: 12px; font: normal normal normal 13px/25px tahoma !important; margin-top: 0px; text-align: justify; direction: rtl; "><p style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">هفته نامه آوای باغرو که شماره اول خود را منتشر کرده است، عکس اصلی خود را به موضوع تحصن کارگران سبلان پارچه در جلوی استانداری اردبیل اختصاص داده است<br>.<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(3, 3, 3); font-size: 21px; line-height: 30px; "><a class="title4" href="http://www.savalankhabar.ir/132592/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="تحصن در جلوی استانداری اردبیل+عکس" target="_blank" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(167, 25, 24); text-decoration: none; font: normal normal normal 15px/normal iransans; text-align: right; direction: rtl; display: inline !important; width: 446px; line-height: 33px; font-weight: bold; font-size: 20px; margin-bottom: 13px; ">تحصن در جلوی استانداری اردبیل+عکس</a></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(3, 3, 3); font-size: 21px; line-height: 30px; "><a class="title4" href="http://www.savalankhabar.ir/132592/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="تحصن در جلوی استانداری اردبیل+عکس" target="_blank" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(167, 25, 24); text-decoration: none; font: normal normal normal 15px/normal iransans; text-align: right; direction: rtl; display: inline !important; width: 446px; line-height: 33px; font-weight: bold; font-size: 20px; margin-bottom: 13px; "></a></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(3, 3, 3); font-size: 18px; line-height: 30px; ">هفته نامه آوای باغرو که شماره اول خود را منتشر کرده است، عکس اصلی خود را به موضوع تحصن کارگران سبلان پارچه در جلوی استانداری اردبیل اختصاص داده است.</span></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: iransans; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); "><div class="onliner_akhv_item" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><div class="lead1" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; padding-left: 12px; padding-right: 12px; font: normal normal normal 13px/25px tahoma !important; margin-top: 0px; text-align: justify; direction: rtl; "><p style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-size: 14px; "><a href="http://www.savalankhabar.ir/wp-content/uploads/2016/05/photo_2016-05-15_20-01-53.jpg" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; "><img class="aligncenter size-full wp-image-132593" src="http://www.savalankhabar.ir/wp-content/uploads/2016/05/photo_2016-05-15_20-01-53.jpg" alt="باغرو" width="600" height="414" srcset="http://www.savalankhabar.ir/wp-content/uploads/2016/05/photo_2016-05-15_20-01-53.jpg 600w, http://www.savalankhabar.ir/wp-content/uploads/2016/05/photo_2016-05-15_20-01-53-300x207.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-top: 12px; margin-right: auto; margin-bottom: 12px; margin-left: auto; "></a></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-size: 14px; ">انتهای پیام/</p></div><center style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><a href="https://telegram.me/joinchat/CFGswzubZD26YCpJn_9XmQ" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; "><img src="http://www.savalankhabar.ir/tb.gif" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; "></a></center></div><br style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; "><div class="social" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: rgb(240, 240, 240); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-top-color: rgb(240, 240, 240); overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "><div class="cat_single" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; ">برچسب ها:&nbsp;<a href="http://www.savalankhabar.ir/tag/%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d9%88/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; ">نشریه آوای باغرو</a></div></div></span></div></div></div></div></span> text/html 2017-09-18T16:15:15+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش هفته نامه "آوای باغرو" در گزارش تحلیلی نوشت :استانداری اردبیل در انتظار دکتر حسن نوعی اقدم http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22899 <div class="row top_mrg" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 10px; "><font class="Apple-style-span" face="RTNassim"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><div class="top_news_title" style="line-height: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin-top: 24px; margin-right: 0px; margin-bottom: 24px; margin-left: 0px; "><div class="title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(154, 16, 16); font: normal normal bold 16px/normal Arial; "><h1 class="Htag" style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 36px; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; "><a href="http://www.tabnakardebil.ir/fa/news/251876/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-color: transparent; direction: rtl; display: block; font: normal normal normal 19px/24px nassim-bold; text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; ">هفته نامه " آوای باغرو" در گزارشی تحلیلی به بررسی یکی از گزینه های احتمالی که ممکن است با برکناری استاندار فعلی اردبیل جانشین او شود ، پرداخته است. در ادامه متن کامل این گزارش را می خوانیم ...</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; ">۰۶ تیر ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۳</span></a></h1></div></div><div class="row md_mrg" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; "><div class="news_navbox" style="box-sizing: border-box; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(206, 210, 216); border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(206, 210, 216); margin-bottom: 10px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; background-position: 0px 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 100, 0); font-weight: bold; ">هفته نامه&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 100, 0); font-weight: bold; ">" آوای باغرو"&nbsp;</span>در گزارشی تحلیلی به بررسی یکی از گزینه های احتمالی که ممکن است با برکناری استاندار فعلی اردبیل جانشین او شود ، پرداخته است. در ادامه متن کامل این گزارش را می خوانیم:</span></span></div></div><div class="body" style="line-height: 19px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; box-sizing: border-box; font: normal normal normal 10pt/175% Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(41, 41, 41); text-align: justify; "><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "><img src="http://www.tabnakardebil.ir/files/fa/news/1395/4/6/142270_561.jpg" title="استانداری اردبیل در انتظار دکتر حسن نوعی اقدم" alt="استانداری اردبیل در انتظار دکتر حسن نوعی اقدم" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">این روزها بحث تغییر استاندار اردبیل بصورت جدی در محافل سیاسی و در میان دبیران احزاب اصلاح طلب ، مجمع نمایندگان استان و وزارت کشور مطرح است.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">کارنامه 3 ساله آقای مجید خدابخش چنگی به دل ستاد روحانی و مردم در استان اردبیل نزده است. بلکه اصلاح طلبان شدیداً از عملکرد سیاسی ، اقتصادی و عمرانی وی در سطح منطقه ناراحت هستند. در همین راستا انتقادات و اعتراضات به عملکرد ضعیف استاندار خدابخش در رسانه ها بخصوص در نشریات ، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی و کانال های خبری وابسته به اصلاح طلبان هر روز بیشتر می شود.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">هفته نامه&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">"</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">اردبیل فردا</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">"</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">&nbsp;که در راستای جریان طیف اصلاح طلبان حرکت می کند ، با زدن تیتری با عنوان" خدابخش تنهاست" عنوان کرد&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); ">مدیران و اشخاصی سیاسی و رسانه ای که ازآقای خدابخش مسئولیت گرفته اند حاضر به حمایت از عملکرد وی نیستند؟</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">آگاهان به مسایل سیاسی معتقدند اگر وضعیت استان اردبیل با مدیریت و عملکرد ضعیف استاندار خدابخش به این شکل ادامه یابد ، نباید انتظار داشت که&nbsp;<a href="http://yon.ir/hsF3L" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 122, 183); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-color: transparent; ">دکتر</a>&nbsp;روحانی بتواند در انتخابات آینده در کسب آرای مردم این منطقه موفق شود.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); ">در این میان طرفداران دکتر احمدی نژاد از عملکرد آقای خدابخش راضی هستند و یقین دارند اگر استاندار فعلی اردبیل تغییر نکند ، رای مردم منطقه، مال دکتر احمدی نژاد خواهد شد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">یکی از اعضای سرشناس جبهه پایداری که خواست نامش فاش نشود گفت: وجود آقای خدابخش در استانداری اردبیل شانس پیروزی آنها را در انتخابات آینده ریاست جمهوری منطقه افزایش خواهد داد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">گزینه های زیادی برای احراز پست استانداری اردبیل مطرح هستند. در بین این گزینه ها&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><a href="http://yon.ir/hsF3L" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 122, 183); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-color: transparent; ">دکتر</a>&nbsp;حسن نوعی اقدم</span>، تنها فردی است که شایستگی احراز پست استانداری اردبیل را دارد. سیگنالهای از میان احزاب اصلاح طلب در خصوص تمایل این گروهها برای استانداری&nbsp;<a href="http://yon.ir/hsF3L" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 122, 183); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-color: transparent; ">دکتر</a>&nbsp;حسن نوعی اقدم به گوش می رسد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><img src="http://www.tabnakardebil.ir/files/fa/news/1395/4/6/142273_523.jpg" title="استانداری اردبیل در انتظار دکتر حسن نوعی اقدم" alt="استانداری اردبیل در انتظار دکتر حسن نوعی اقدم" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">اصلاح طلبان استان اردبیل در مرحله دوم انتخابات مجلس دوره هفتم نیز از کاندیداتوری دکتر حسن نوعی اقدم حمایت کردند و باعث پیروزی وی شدند. دکتر حسن نوعی اقدم ارتباط بسیار صمیمی با اصلاح طلبان منطقه دارد و تاکنون طیف اعتدال و ستاد روحانی را در منطقه همراهی نموده است و موضع تندی نیز بر علیه دولت تدبیر امید نگرفته است ، بلکه از اقدامات این دولت در محافل مختلف سیاسی و مذهبی و علمی به اشکال مختلف حمایت کرده است. وی در مراسم سالگرد پیروزی دولت روحانی در سال 94 در مجتمع فرهنگی فدک نیز حضور یافت و باعث خشنودی و تشویق حاضرین که اکثراً اصلاح طلبان و اعتدالیون بودند شد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">دکتر حسن نوعی اقدم فردی توانمند و فراجناح و جامع الاطراف می باشد. وی نفوذ بیشتری در لایه های زیرین قدرت در سطح کشور و منطقه دارد و با اکثر وزراء و بزرگان دولت روحانی از جمله وزیر کشور ، دکتر نوبخت ، دکتر جهانگیری و..... ارتباط بسیار صمیمی دارد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">دکتر نوعی اقدم تجربه 8 سال نمایندگی مجلس و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی ، تجربه 4 سال عضویت موفق در هئیت رئیسه مجلس ، تجربه معاونت پارلمانی و مشاور وزیر در کلیه دولتها را در کارنامه سیاسی و مدیریتی خود دارد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">وی از خانواده معظم شهداست دو برادر عزیز خود را تقدیم اسلام و وطن نموده است .</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0); font-weight: bold; ">اکثر دلسوزان منطقه معتقدند کلید توسعه استان اردبیل در دستان توانمند دکتر حسن نوعی اقدم است زیرا وی اطلاعات کافی و وافی از توانمندی و پتانسیل های منطقه را دارد و تجارب و اطلاعات وی در مورد پروژه های ملی و استانی از جمله راه آهن ، پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی و تجاری ، حق آبه مردم منطقه از رودخانه قزل اوزن و ... بیشتر از دیگران است</span>. در این میان قدرت درگیری و لابی گری وی در کسب اعتبارت ملی از وزرات خانه ها فوق العاده است.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">دکتر حسن نوعی اقدم معتقد به نظام شایسته سالاری در مدیریت می باشد. در طول مسئولیت خود از اشخاص توانمند بدون توجه به گرایش های سیاسی حمایت کرده است. وی در انتخابات مجلس دهم یکی از شانس های مردم در مجلس بود و از معتمدین شهر ، دانشگاهیان، اصناف و بازاریان و کشاورزان ، فرهنگیان ، احزاب و اصحاب رسانه و سایر اشخاص و گروهها از وی خواستند کاندیدای مجلس دهم شود با توجه به اقبال سیاسی که در افکار عمومی منطقه به وی بود ولی دکتر نوعی اقدم بخاطر اعتراض به بدعت های غیرقانونی در جریان انتخابات مجلس در منطقه از جمله گسترش پول های کثیف در خرید و فروش آراء از شرکت در انتخابات خود داری کرد و خانه ریاضیات استان اردبیل را دایر نمود که حالا موفق ترین خانه ریاضیات در کشور است.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">خانه ریاضیات استان اردبیل در ردیف خانه ریاضیات استانهای مثل اصفهان می باشد و خدمات علمی زیادی به معلمان ، دانش آموزان و دانشجویان منطقه ارائه می نماید و در رشد علمی جوانان منطقه تاثیر گذار است و افتخارات بزرگی در میادین علمی در سطح کشوری و بین المللی کسب کرده است</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; ">با اشاره به موارد فوق&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; "><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0); ">اگر دکتر حسن نوعی اقدم استاندار اردبیل شود از پتانسیل بیشتر جوانان اصلاح طلب و اعتدالیون منطقه در جهت توسعه منطقه استفاده می کند. استان اردبیل مثل دوران مجلس چهارم و هفتم به سوی قله های پیشرفت حرکت خواهد کرد</span>.</span>&nbsp;و نظام شایسته سالاری در ادارات استان ایجاد خواهد شد. گرایش به تفکر و اندیشه های دکتر روحانی در منطقه افزایش خواهد یافت و گروهها و جریانات سیاسی مخالف توان سنگ اندازی در مقابل وی نخواهند داشت و دکتر حسن روحانی اکثریت آرای مردم استان اردبیل را در انتخابات آینده کسب خواهد کرد.</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; "></span></p><div><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "><br></span></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div></div> text/html 2017-09-18T16:11:01+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش معرفی کتاب " نگاهی به لیسار و سوباتان " http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22898 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(87, 86, 86); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><div class="date" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 9px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-collapse: collapse; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-size: 11px; color: rgb(153, 153, 153); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><br>تاریخ ثبت : 1392-10-11 &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div class="text-box" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 1px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-collapse: collapse; clear: both; font-size: 11px; line-height: 1.4em; "><div class="taxonomy" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-collapse: collapse; "></div><div class="text-box" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 1px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-collapse: collapse; clear: both; font-size: 11px; line-height: 1.4em; "><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">کتاب " نگاهی به لیسار و سوباتان " که اولین کتاب چاپ شده در خصوص تاریخ کهن لیسار است ، توسط دبیر بازنشسته لیساری آقای شاپور رضاقلی پور به رشته تحریر در آمد . این کتاب در 288 صفحه و 2000 نسخه در سال 1392 توسط انتشارات آوای دانش گستر تهران به چاپ رسیده است . مولف با چاپ چند عکس رنگی در روی جلد کتاب طراحی معناداری را انجام داده که عکس قسمتی از بنای قلعه صلصال گویای تاریخی بودن کتاب و عکس علما نشانگر معرفی آنان در کتاب مذبور ، چاپ تصویری از آبشار بلند قامت ورزان و دشت شقایق بیانگر معرفی ییلاق زیبای سوباتان و نهایتاً تصویر خانه قدیمی مرحوم اقبال سلطان نشانگر قدمت معماری و ساخت و ساز لیساریها را نشان می دهد .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">کتاب دارای یازده فصل بشرح زیر می باشد :</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل اول : معرفی منابع زنده و ویژگیهای طبیعی و موقعیت جغرافیایی لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل دوم : قلعه باستانی صلصال لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل سوم : سخنی در باره وجه تسمیه لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل چهارم : شهدای لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل پنجم : روستاهای لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل ششم : حاکمان لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل هفتم : مکتب خانه های قدیمی لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل هشتم : بقاع لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل نهم : سوباتان</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل دهم : بر بلندای بام غرب گیلان "باغرو"</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: right; ">فصل یازدهم : پندارها ، باورها و برخی رسومات مردم لیسار</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><img src="http://www.soubatan.ir/_up_loads/_f_iles/_files_2c4c673a09ce28c54992a660116898b7_KETAB1.gif" alt="" width="750" height="1332" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-collapse: collapse; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; ">&nbsp;در ابتدای کار نگارنده با بیان این مطلب که متاسفانه لیسار با داشتن دیرینه تاریخی و فرهنگی عمیق فاقد کمترین تالیفات و مکتوبات تاریخی است ، برحسب وظیفه معلمی خود احساس مسئولیت نموده و با افتادگی و شکسته نفسی صادقانه و خاشعانه که نشان از عشق به زادگاهش دارد ، این کار بزرگ و بی همتای خود که حاصل 4 سال تحقیق و بررسی و جمع آوری اسناد مکتوب ارزشمندی است که هیچوقت به سمع و نظر لیساریها نرسیده بود را یک فراخوان تلویحی برای قلم به دست گرفتن فرزندان لیسار برای بیرون کشیدن تاریخ لیسار از زیر لایه های غبار گرفته روزگار معرفی می کند .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; ">شاید این کتاب از نظر خوانندگان اشکالات متعددی داشته باشد ولی از آنجائیکه اولین کتاب تاریخی چاپ شده توسط یک لیساری است از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار است . بر لیساریهای وطن دوست و علاقه مند فرض و واجب است که علیرغم انتقادات و بیان صادقانه اشکالات حمایت مادی و معنوی خود را از این اثر ارزشمند تاریخی معمول دارند . من امید دارم که روزی هر لیساری بعنوان هویت تاریخی و فرهنگی خود حداقل یک جلد از این کتاب را در گنجینه کتابهای خود داشته باشند . پدران و مادران آموختن مطالب کتاب را بمنظور آشنائی با تاریخ و تمدن شهر خود به فرزندان توصیه کنند . معلمان مطالب این کتاب را حداقل بعنوان یک فعالیت فوق برنامه در دستور کار آموزشی دانش آموزان خود قرار دهند . خصوصاً معلمان انشاء و نگارش آشنایی با این کتاب را در قالب یک موضوع تحقیقی مد نظر قرار دهند . دبیران علوم&nbsp; اجتماعی و تاریخ معرفی این اثر ارزشمند را مورد توجه قرار دهند. متمکنان با خرید دهها جلد از این اثر بی همتا و اهداء آن در مناسبتها و موقعیتهای مختلف به افراد و اشخاص بومی و غیر بومی با بذل مال خود موجبات تعالی فرهنگ و تمدن لیسار را فراهم آورند و خلاصه اینکه روزی اهداء این اثر علمی توسط لیساریها به دوستان و آشنایان و میهمانان خود به یک فرهنگ حسنه و سنت محلی تبدیل شود و در کنار آن صاحبان نظر و قلم نیز ایرادات و کاستیهای کتاب را به مولف هدیه کنند که در این صورت تکامل این اثر ارزشمند را در چاپهای بعدی شاهد بوده و رضایتمندی نسبی خوانندگان فراهم خواهد شد .&nbsp;</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;بنظر حقیر همه قسمتهای این کتاب خواندنی و شیرین است . بنده بعنوان یک معلم با 55 سال سن و 32 سال سابقه کار ، بسیاری از ناشنیده های تاریخی زادگاهم را در این کتاب یافتم . ولی مطالب برخی از فصول یازده گانه این کتاب از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنده در این بخش به برخی از مطالب مهم فصول 11 گانه اشاره می کنم :</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">مولّف در&nbsp;<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل اول</span>&nbsp;اشاره به این موضوع دارد که بخش اعظمی از مطالب کتابش را به نقل از چهار پیر فرهیخته لیساری(یداله عظیمی - حاج رسول محمدی - حاج حسن غفاری و حاج سعداله نظیری) که تاریخ زنده و پویای این شهر تاریخی محسوب می شوند به رشته تحریر در آورده است . البته افراد دیگری نیز در شهر ما زندگی می کنند که گنج عظیمی از معلومات تاریخی منطقه در ذهنشان بایگانی است و امید اینکه در تجدید چاپهای بعدی آن گوهر های گرانبها نیز در این کار عظیم فرهنگی سهیم باشند .&nbsp;</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">&nbsp;فصل دوم</span>&nbsp;کتاب نیز در خصوص تاریخچه قلعه باستانی لیسار ناگفته های زیادی را در اختیار خواننده قرار می دهد .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل سوم</span>&nbsp;کتاب در خصوص وجه تسمیه لیسار بوده و به بررسی نظرات مختلف در این زمینه می پردازد .<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "></span></p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل چهارم&nbsp;</span></span>نیز به معرفی شهدای لیسار و بیان بخش<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">ی از زندگینامه</span>&nbsp;آنان پرداخته است .<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "></span></span></p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل پنجم&nbsp;</span>کتاب به معرفی روستاهای لیسار پرداخته و ضمن بیان وجه تسمیه روستاها ، بخشی از اتفاقات تاریخی آنها را نیز بیان می دارد. مولف در این بخش فرصت را مغتنم شمرده ودر قسمت معرفی روستای هره دشت از صفحه 111 الی 128 به معرفی شهید مشروطه گیلان ملا عزیز شریعتمدار هره دشتی همت گماشته است . این قسمت کتاب یکی از ارزشمندترین بخشهای آن می باشد .<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "></span></p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل ششم</span>&nbsp;کتاب حاکمان لیسار را معرفی می کند . این موضوع نیز از این جهت که تا کنون مردم منطقه اطلاعاتی در این زمینه نداشته اند از اهمیت بالایی برخوردار است .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;در&nbsp;<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل هفتم</span>&nbsp;مولف با معرفی مکتب خانه ها و معلمان آن ، پرده از راز تعمیق علم و دانش و فرهنگ درخطه لیسار را بر می دارد که بسیار شنیدنی است . در ادامه با اشاره به اولین مدارس رسمی و اولین معلمان لیساری نیز برشیرینی این فصل می افزاید .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">مردم لیسار در رابطه با بقاع شش گانه محلات لیسار اطلاعات کمی دارند . تا کنون هیچ سند معتبری نیز در خصوص معرفی این زیارتگاهها به چاپ نرسیده است . آقای رضا قلی پور در&nbsp;<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل هشتم</span>&nbsp;کتابش هر چند محدود و لی اشاره ای به این بقاع متبرکه نموده است .&nbsp;</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;سوباتان عشق لیساریهاست . هرچه دنیا پیر و کهنه می شود عشق لیساریها به سوباتان تازه تر . شاید منشاء این عشق و علاقه ، اجتماع بسیاری از موهبتهای طبیعی خالق هستی در این سرزمین بهشت گونه باشد . اگر مولف می خواست حق سوباتان را ادا کند باید کتابی مستقل در این باب می نگاشت . اما اشاراتی هر چند اندک در&nbsp;<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل نهم</span>&nbsp;کتاب بیانگر علاقه خود او به این سرزمین است . در میان مطالب این فصل اشاره به جنگ سوباتان که به موضوع در گیری مشروطه خواهان و حاکمان ظالم تالش و پشتیبانی نیروهای روسی در این منطقه اشاره دارد از اهمیت تاریخی بالایی برخوردار است .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">&nbsp;فصل دهم</span>&nbsp;کتاب به معرفی قله باغرو داغ که مرتفع ترین نقطه رشته کوه های تالش است ، اشاره می کند . مولّف در قسمتی از این فصل به موضوع حضور رهبر نهضت جنگل گیلان&nbsp;<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: medium; "><strong style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">شهید میرزا کوچک خان جنگلی</strong></span>&nbsp;در سوباتان اشاره می کند که به دلیل اهمیت تاریخی این موضوع آن را بطور مسقل و تفصیلاً در این سایت آورده ایم .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;<span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">فصل یازدهم</span>&nbsp;کتاب هم به بخشی از اداب و رسوم محلی لیساریها اشاره می کند که در جای خود شنیدنی و جالب هستند .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; ">شما می توانید برای تهیه این کتاب بهر تعداد با ما تماس بگیرید .</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; "><strong style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: large; ">تلفن تماس : 09111835091</span></strong></p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p></div></div></span> text/html 2017-09-18T16:06:34+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش باغرو داغ خطبه سرا http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22897 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; "><h2><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; font-weight: normal; "><img src="http://espilat.com/new/wp-content/uploads/file/G0075345.jpg" style="max-width: 495px; "></span></h2><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><br></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; ">باغرو داغ</font><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من سنی باغرما باسوب سنه من باش اگرم ای اوجا باش داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن منیم ایلیمی ایللربویی باغروا باسدون ای قوجا یاش داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیرگوزون خزره باخار بیرگوزون ساوالانا</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن منیم ایلیمه دایاق اولدون ای ایللر دایاقی داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیرگوزه خطوه سریه اخار بیرگوزه هیره</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باغرمی باغروا باسارام ای كرملی داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">بیرچایون خزره اخار برچایون ارتا بیله</span></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ارتا بیل ارتا یردور اورگی باقلیدور سنه ای اوجاباش داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قیش پاییز حاجی اولوب اغ پاپاقون واردور سنون</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یا ی یازی سید اولوب یاشیل بوركلی ، جدوئه قزبان باغرو داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برزه بیل ،سوباتان،اخارباخار،كیسالا ،شبلی ،نئور</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن اولماسون هیچ اولار ای وارری دولتلی وقارلی داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باغرچارتادان سیللی سویلی ایلد یروملار،قوشا قوشا بولاغلار</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن اولماسون هیچ اولار ای ارتالی داغ باغرو داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حزر سنه جوشقانلانور ،یوردوم سنه ارخالانور</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یاشا یاشا ای اوجا باش ا ی قوجا یاش داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(102, 255, 153); ">شعر ازیارالی دورنا از خطبه سرا</font></div></span></div><div><img src="http://www.damoonclub.ir/images/phocagallery/baghro94/P1130470.JPG" style="max-width: 495px; "></div><div><br></div></div></span> text/html 2017-09-18T12:02:33+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش نسبت خویشاوندی رهبر انقلاب و شیخ محمد خیابانی چیست؟ http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22896 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; line-height: 18px; "><h1 style="font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">شیخ محمد خیابانی، عالم و مجاهد بزرگ معاصر، پس از گذراندن تحصیلات و درآمدن به کسوت روحانیت با خاندان خامنه‌ای‌ها وصلت کرد.</span></h1><div class="row"><div class="col-sm-6" style="font-size: 12px; "><figure></figure><img class="img-responsive" alt="نسبت خویشاوندی رهبر انقلاب و شیخ محمد خیابانی چیست؟" src="http://images.tabrizebidar.ir/news/tabrizebidar139606211309531505205593ir25_300x210.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><div class="article-subscribe-social"></div></div></div><div class="story" style="font-size: 12px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; ">به گزارش<a href="http://tabrizebidar.ir/" target="_blank" rel="nofollow" style="color: rgb(121, 121, 82); text-decoration: none; border-bottom-color: rgb(148, 109, 67); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dashed; ">&nbsp;تبریز بیدار ،</a>&nbsp;&nbsp;امروز ۱۷ فروردین مصادف با سالگرد قیام مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی در سال ۱۲۹۹ علیه استبداد و استعمار انگلیس است. به همین مناسبت، کانال تلگرام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، خاطره‌ای از ایشان نقل کرده است که حاوی نکات جالب توجهی می‌باشد:<br><br><strong>سه روایت ویژه از رهبر انقلاب درباره شیخ محمد خیابانی و قیام مردم تبریز علیه استبداد و استعمار&nbsp;</strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><br>&nbsp;۱«آقاى شیخ محمد خیابانى شوهر عمه‌ى ماست... پدرم شاهد قضایاى مشروطه بوده؛ ایشان در مشروطه بوده؛ با باقرخان هم‌محله‌اند. باقرخان مال محله‌ى خیابان است - كه محمد خیابانى هم مال همان محله‌اند - پدر ما هم مال همان محله‌اند... خیابان یك محله‌اى است در تبریز؛ محله‌اى است كه الان هم به یك شكل محله و اینها نیست؛ تنها خیابانى بوده كه آن زمانها در تبریز وجود داشته و در قسمتى از این خیابان كوچه‌اى است به نام قرباغلار كوچه سى؛ الان هم هست كوچه‌ى قرباغى‌ها، كه منزل شیخ محمد خیابانى و همچنین منزل پدربزرگ ما، مرحوم حاج سید حسین خامنه‌اى - كه پیش‌نماز مسجد جامع بود.» ۱۳۶۴/۰۳/۰۱<br><br>۲ «مرحوم «شیخ محمّد خیابانی» قبل از این‌که وارد مبارزات مشروطیت شود، گاهی نایبِ پدرزن خود می‌شد. پدر زن او مرحوم حاج سیّد حسین [خامنه‌ای] بود که جدّ ماست و [شیخ محمد خیابانی] در همین شبستان مسجد جامع [تبریز]، به جای ابوالزّوجه‌ی خود نماز می‌خواند و از همین جا، شهرت خودش را بتدریج به دست آورد...» ۱۳۷۲/۰۵/۰۵&nbsp; &nbsp;<br><br>۳ «در قضیه‌ی مرحوم شیخ محمد خیابانی - که تبریز یک تنه ایستاد - مسأله، مسأله‌ی قرارداد وثوق‌الدوله بود. در تهران، عمال حکومت ضعیف با یک قرارداد، امور مالی و امور نظامی کشور را دودستی تقدیم کردند به انگلیسیها. تبریزیها ایستادند. مرحوم خیابانی و دیگران در مقابل این قضیه بود که ایستادند و آن حوادث عجیب تبریز پیشآمد کرد. تبریز همیشه این‌طور بود.» ۱۳۸۵/۱۱/۲۸-<font size="3">نظر آذربایجان وپیرامون-در انتظار بهار-خانه مرحوم شیخ محمد خیابانی در چهاراه منصور سابق (میدان شهید بهشتی کنونی)ابتدای خیابان منصور کوچه شیخ محمد خیابانی قرار دارد که&nbsp; بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط میراث فرهنگی خریداری و بازسازی شده است و اینک حراست میراث فرهنگی در آن فعالیت می کند متاسفانه نام کوچه و تابلوئی که نشاندهنده منزل شهید مظللوم شیخ محمد خیابانی بود به دلایل نامعلومی برداشته شده -ضمنا همانگونه که می دانید مزار شیخ محمد خیابانی که چندین دهه در گورستان سرخاب بودهنگام طرح توسعه مقبرالشعرا خانواده اش را مجبور کردند آن را به شهر ری تهران منتقل نمایند و در (حدود چهل متری قبر ستارخان در شاه عبدالعظیم) اینک که می دانیم رهبر معظم&nbsp;انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای&nbsp;در مورد این شهید والامقام&nbsp;چه نظر دارند امید است حسادتها و پندار بافیهای احماقنه نسبت به ایشان که جز&nbsp;صلاح اسلام وملک ایران و آذربایجان&nbsp;چیزی نیتی نداشت و جان خود را بر سز همین آرمان گذاشت کنار گذاشته مزارش را به همراه مزار سردار ملی ستارخان به زادگاهش آذربایجان منتقل کرده تا روح نامبردگان ودل آذربایجان پیر را شاد کنند ضمنا من حتم دارم اگر شهید مظللوم بهشتی خودشان زنده بودند هرگز اجازه نمی دادند میدانی که در جوار آن شیخ محمد خیابانی مظللوم به دستور سالداتهای روسی به شهادت رسیدند&nbsp;&nbsp; به اسم ایشان شهید بهشتی باشد بلکه دستور می دادند این میدان به یادبود شیخ مظللوم آذربایجان میدان شیخ محمد خیابانی مظللوم نامگذاری شود</font></p><div><font size="3"><br></font></div></div></span> text/html 2017-09-18T11:49:20+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش “شهریار” تاثیرگذارترین شاعر سده‌های اخیر http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22895 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: wpyar-BYekan; font-size: 13px; "><h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: wpyar-BYekan; font-size: 18px; color: rgb(3, 20, 94); "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 30px; ">رئیس هیات امنای موزه استاد شهریار با بیان اینکه در سده اخیر شاعری نداشتیم که کلامش در حد و اندازه کلام استاد شهریار باشد، گفت: به تعبیر مردم تبریز، شعر شهریار آخر زیبایی‌هاست.</span></h1><div class="single-post-thumb" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px !important; margin-right: -1px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: -1px !important; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important; "><img width="660" height="330" src="http://yolpress.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-1-660x330.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 664px; opacity: 1; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.4s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; "></div><div class="post-inner" style="padding-top: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 20px; padding-left: 20px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; "><p class="post-meta" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin-top: 7px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: solid; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 11px; font-family: wpyar-BYekan; border-bottom-color: rgb(242, 242, 242); "><span class="tie-date" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; "><i class="fa fa-clock-o" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i>شهریور ۲۶, ۱۳۹۶</span> <span class="post-cats" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; "><i class="fa fa-folder" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i><a href="http://yolpress.ir/?cat=27" rel="category" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">آخرین اخبار</a>,&nbsp;<a href="http://yolpress.ir/?cat=15703" rel="category" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">ادبیات</a>,&nbsp;<a href="http://yolpress.ir/?cat=13" rel="category" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">فرهنگ</a></span>&nbsp;<span class="post-comments" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; "><i class="fa fa-comments" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i><a href="http://yolpress.ir/?p=47374#respond" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">درج دیدگاه</a></span></p><div class="clear" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; clear: both; "></div><div class="entry" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 22px; font-family: wpyar-BYekan; font-size: 14px; "><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">به گزارش یول‌پرس به نقل از فارس، علی اصغر شعردوست اظهار کرد: ‌شهریار ملک ادب و سخن ستاره پر تلالویی است که نه تنها در آسمان تبریز بلکه در آسمان ایران و حتی در آسمان ادبیات مشرق زمین می‌درخشد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با بیان اینکه در سده‌های اخیر شاعری نداشتیم که کلامش با تاثیر کلام استاد شهریار برابری کند، افزود: به تعبیر مردم تبریز، شعر شهریار آخر زیبایی‌هاست.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">رئیس هیات امنای موزه استاد شهریار با اشاره به اینکه زندگی شهریار شبیه به زندگی واقعی خود مردم است که توانسته در دل مردم جای گیرد، گفت: استاد شهریار خاطرات زیادی از شب‌های تبریز، باغ گلستان، از ائل‌گلی و فضای صمیمی مردم تبریز دارد که نمونه آن شعر «بهجت‌آباد خاطره‌سی» است که همچنان در ذهن مردم ماندگار است که خود داستان زیبایی دارد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی در همین راستا به ابیاتی از شعر «بهجت‌آباد» استاد شهریار اشاره کرد و یادآور شد: عشق معنوی شهریار از عشق زمینی شروع شده که خود معتقد بود عشق نردبان تعالی است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست افزود: شهریار وقتی می‌خواست در عنفوان جوانی از دختر مورد علاقه‌اش جدا شود مادر دختر، شهریار را مجبور کرد که به وی بگوید هیچ‌گاه به وصال هم نخواهند رسید و از این رو از استاد خواست که با دخترش در پارک بهجت قرار گذاشته و این موضوع را بیان کند.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با بیان اینکه پارکی در محله بهجت‌آباد در تهران محل جدایی شهریار از دختر مورد علاقه‌اش بود، ادامه داد: شهریار از یک روز قبل قرار به پارک بهجت می‌رود تا از دختر مورد علاقه‌اش خداحافظی کند و در آنجا اشعاری زیبا را می‌نویسد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">رئیس هیات امنای موزه استاد شهریار بیان کرد: در آن شب قبل جدایی، شهریار در پارک می‌گوید که همه در خواب هستند و تنها خدا و من بیدار هستیم و البته گاهی اوقات پرنده شبانگاهی بیدار است که باد برای آن لالایی می‌خواند و از حس و حال خود در آن شب می‌نویسد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی ادامه داد: در اشعار بهجت‌آباد، استاد شهریار اشاره به خواب خود کرده که در حال سجده بوده و حتی گفته است غمی از اینکه رو به سوی معبود داشته باشم، ندارم.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست با بیان اینکه شهریار عشقی پرگل و شکوفه داشت، بیان کرد: افسوس که عشقش را نسیم و خزان از بین برد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با تاکید به اینکه شهریار بی‌تردید آخرین وارث غزل ایران است، اذعان داشت: شهریار در همه قالب‌های شعری، اشعار شاهکاری سروده و در شعر فارسی، غزل و در شعر ویژه خود به نام مکتب شهریار سرآمد در یک صدسال اخیر بوده است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">سفیر اسبق ایران در تاجیکستان با اشاره به اینکه استاد شهریار در شعر تورکی نه تنها احیاگر بوده بلکه با آفریدن منظومه‌هایی شاهکار و ماندگاری مانند حیدر بابای سلام و سهندیه خود را جاودانه کرده است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی تصریح کرد: استاد شهریار گشاینده راهی بود که همه گویندگان و سرایندگان شعر تورکی بعد از شهریار به اتفاق به تقلید و تبعیت از شهریار پرداخته‌اند.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">نماینده اسبق مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل همین ویژگی‌های خاص و ویژه استاد شهریار بود که خلاء و فقدان روزی در تقویم سالیانه کشور به نام روز شعر و ادب فارسی احساس شد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۹ موضوع انتخاب روز شعر و ادب فارسی را از شورای عالی فرهنگی مطالبه کردم، افزود: در همین راستا انتخاب روز درگذشت استاد شهریار در ۲۷ شهریورماه را به نام بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی ایران پیشنهاد دادم که بعد از طی مراحل قانونی به تصویب رسید و ابلاغ شد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست گفت:در حال حاضر ۱۷ سال است که مفتخر به برگزاری چنین مناسبتی در جای جای ایران زمین و در تهران و تبریز و برخی کشورهای منطقه هستیم که برای شهریار یادبود برگزار می‌شود.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی خاطرنشان کرد: در این روز هم از شهریار و هم از شعر ادب فارسی و تورکی تجلیل شده و از شاعران امروزی نیز تجلیل می‌شود و در حقیقت این روز توجه&nbsp; به مقوله شعر و ادب است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست با تشکر از همه افرادی که برای بزرگداشت روز شعر و ادب گام برمی‌دارند، گفت: امید است ۲۷ شهریور امسال همانند سال‌های گذشته با شکوه در کشور برگزار شود و در شأن و مقام استاد باشد.</p></div><div class="share-post" style="padding-top: 8px; padding-right: 10px; padding-bottom: 6px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: -20px; margin-bottom: -20px; margin-left: -20px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 1px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; clear: both; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(247, 247, 247); border-top-color: rgb(234, 234, 234); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span class="share-text" style="padding-top: 0px; padding-right: 9px; padding-bottom: 0px; padding-left: 9px; margin-top: -9px; margin-right: -10px; margin-bottom: -10px; margin-left: 10px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(183, 31, 31); display: block; float: right; color: rgb(255, 255, 255); font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 14pt; height: 45px; line-height: 50px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">اشتراک گذاری</span><div><br></div><ul class="flat-social" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; "><li style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; float: right; width: 100px; "><a href="http://twitter.com/home?status=%E2%80%9C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%E2%80%9D+%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1+%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20http://yolpress.ir/?p=47374" class="social-twitter" rel="external" target="_blank" style="padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 5px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 2px; margin-left: 6px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(69, 176, 227); display: inline-block; line-height: 14px; border-top-left-radius: 2px 2px; border-top-right-radius: 2px 2px; border-bottom-right-radius: 2px 2px; border-bottom-left-radius: 2px 2px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><i class="fa fa-twitter" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 3px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i></a></li></ul></div></div></span></div> text/html 2017-09-18T11:48:14+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش “شهریار” تاثیرگذارترین شاعر سده‌های اخیر http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22894 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: wpyar-BYekan; font-size: 13px; "><h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: wpyar-BYekan; font-size: 18px; color: rgb(3, 20, 94); "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 30px; ">رئیس هیات امنای موزه استاد شهریار با بیان اینکه در سده اخیر شاعری نداشتیم که کلامش در حد و اندازه کلام استاد شهریار باشد، گفت: به تعبیر مردم تبریز، شعر شهریار آخر زیبایی‌هاست.</span></h1><div class="single-post-thumb" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px !important; margin-right: -1px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: -1px !important; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important; "><img width="660" height="330" src="http://yolpress.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-1-660x330.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image tie-appear" alt="" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 664px; opacity: 1; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.4s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; "></div><div class="post-inner" style="padding-top: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 20px; padding-left: 20px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; "><p class="post-meta" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin-top: 7px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: solid; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 11px; font-family: wpyar-BYekan; border-bottom-color: rgb(242, 242, 242); "><span class="tie-date" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; "><i class="fa fa-clock-o" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i>شهریور ۲۶, ۱۳۹۶</span> <span class="post-cats" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; "><i class="fa fa-folder" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i><a href="http://yolpress.ir/?cat=27" rel="category" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">آخرین اخبار</a>,&nbsp;<a href="http://yolpress.ir/?cat=15703" rel="category" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">ادبیات</a>,&nbsp;<a href="http://yolpress.ir/?cat=13" rel="category" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">فرهنگ</a></span>&nbsp;<span class="post-comments" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; "><i class="fa fa-comments" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i><a href="http://yolpress.ir/?p=47374#respond" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; ">درج دیدگاه</a></span></p><div class="clear" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; clear: both; "></div><div class="entry" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 22px; font-family: wpyar-BYekan; font-size: 14px; "><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">به گزارش یول‌پرس به نقل از فارس، علی اصغر شعردوست اظهار کرد: ‌شهریار ملک ادب و سخن ستاره پر تلالویی است که نه تنها در آسمان تبریز بلکه در آسمان ایران و حتی در آسمان ادبیات مشرق زمین می‌درخشد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با بیان اینکه در سده‌های اخیر شاعری نداشتیم که کلامش با تاثیر کلام استاد شهریار برابری کند، افزود: به تعبیر مردم تبریز، شعر شهریار آخر زیبایی‌هاست.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">رئیس هیات امنای موزه استاد شهریار با اشاره به اینکه زندگی شهریار شبیه به زندگی واقعی خود مردم است که توانسته در دل مردم جای گیرد، گفت: استاد شهریار خاطرات زیادی از شب‌های تبریز، باغ گلستان، از ائل‌گلی و فضای صمیمی مردم تبریز دارد که نمونه آن شعر «بهجت‌آباد خاطره‌سی» است که همچنان در ذهن مردم ماندگار است که خود داستان زیبایی دارد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی در همین راستا به ابیاتی از شعر «بهجت‌آباد» استاد شهریار اشاره کرد و یادآور شد: عشق معنوی شهریار از عشق زمینی شروع شده که خود معتقد بود عشق نردبان تعالی است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست افزود: شهریار وقتی می‌خواست در عنفوان جوانی از دختر مورد علاقه‌اش جدا شود مادر دختر، شهریار را مجبور کرد که به وی بگوید هیچ‌گاه به وصال هم نخواهند رسید و از این رو از استاد خواست که با دخترش در پارک بهجت قرار گذاشته و این موضوع را بیان کند.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با بیان اینکه پارکی در محله بهجت‌آباد در تهران محل جدایی شهریار از دختر مورد علاقه‌اش بود، ادامه داد: شهریار از یک روز قبل قرار به پارک بهجت می‌رود تا از دختر مورد علاقه‌اش خداحافظی کند و در آنجا اشعاری زیبا را می‌نویسد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">رئیس هیات امنای موزه استاد شهریار بیان کرد: در آن شب قبل جدایی، شهریار در پارک می‌گوید که همه در خواب هستند و تنها خدا و من بیدار هستیم و البته گاهی اوقات پرنده شبانگاهی بیدار است که باد برای آن لالایی می‌خواند و از حس و حال خود در آن شب می‌نویسد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی ادامه داد: در اشعار بهجت‌آباد، استاد شهریار اشاره به خواب خود کرده که در حال سجده بوده و حتی گفته است غمی از اینکه رو به سوی معبود داشته باشم، ندارم.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست با بیان اینکه شهریار عشقی پرگل و شکوفه داشت، بیان کرد: افسوس که عشقش را نسیم و خزان از بین برد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با تاکید به اینکه شهریار بی‌تردید آخرین وارث غزل ایران است، اذعان داشت: شهریار در همه قالب‌های شعری، اشعار شاهکاری سروده و در شعر فارسی، غزل و در شعر ویژه خود به نام مکتب شهریار سرآمد در یک صدسال اخیر بوده است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">سفیر اسبق ایران در تاجیکستان با اشاره به اینکه استاد شهریار در شعر تورکی نه تنها احیاگر بوده بلکه با آفریدن منظومه‌هایی شاهکار و ماندگاری مانند حیدر بابای سلام و سهندیه خود را جاودانه کرده است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی تصریح کرد: استاد شهریار گشاینده راهی بود که همه گویندگان و سرایندگان شعر تورکی بعد از شهریار به اتفاق به تقلید و تبعیت از شهریار پرداخته‌اند.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">نماینده اسبق مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل همین ویژگی‌های خاص و ویژه استاد شهریار بود که خلاء و فقدان روزی در تقویم سالیانه کشور به نام روز شعر و ادب فارسی احساس شد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۹ موضوع انتخاب روز شعر و ادب فارسی را از شورای عالی فرهنگی مطالبه کردم، افزود: در همین راستا انتخاب روز درگذشت استاد شهریار در ۲۷ شهریورماه را به نام بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی ایران پیشنهاد دادم که بعد از طی مراحل قانونی به تصویب رسید و ابلاغ شد.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست گفت:در حال حاضر ۱۷ سال است که مفتخر به برگزاری چنین مناسبتی در جای جای ایران زمین و در تهران و تبریز و برخی کشورهای منطقه هستیم که برای شهریار یادبود برگزار می‌شود.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">وی خاطرنشان کرد: در این روز هم از شهریار و هم از شعر ادب فارسی و تورکی تجلیل شده و از شاعران امروزی نیز تجلیل می‌شود و در حقیقت این روز توجه&nbsp; به مقوله شعر و ادب است.</p><p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify !important; ">شعردوست با تشکر از همه افرادی که برای بزرگداشت روز شعر و ادب گام برمی‌دارند، گفت: امید است ۲۷ شهریور امسال همانند سال‌های گذشته با شکوه در کشور برگزار شود و در شأن و مقام استاد باشد.</p></div><div class="share-post" style="padding-top: 8px; padding-right: 10px; padding-bottom: 6px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: -20px; margin-bottom: -20px; margin-left: -20px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 1px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; clear: both; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(247, 247, 247); border-top-color: rgb(234, 234, 234); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span class="share-text" style="padding-top: 0px; padding-right: 9px; padding-bottom: 0px; padding-left: 9px; margin-top: -9px; margin-right: -10px; margin-bottom: -10px; margin-left: 10px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(183, 31, 31); display: block; float: right; color: rgb(255, 255, 255); font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 14pt; height: 45px; line-height: 50px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">اشتراک گذاری</span><div><br></div><ul class="flat-social" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; "><li style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; float: right; width: 100px; "><a href="http://twitter.com/home?status=%E2%80%9C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%E2%80%9D+%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1+%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20http://yolpress.ir/?p=47374" class="social-twitter" rel="external" target="_blank" style="padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 5px; padding-left: 7px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 2px; margin-left: 6px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.2s; -webkit-transition-timing-function: ease-in-out; -webkit-transition-delay: initial; font-family: wpyar-BYekan; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(69, 176, 227); display: inline-block; line-height: 14px; border-top-left-radius: 2px 2px; border-top-right-radius: 2px 2px; border-bottom-right-radius: 2px 2px; border-bottom-left-radius: 2px 2px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><i class="fa fa-twitter" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 3px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; box-sizing: border-box; display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; "></i></a></li></ul></div></div></span></div> text/html 2017-09-17T10:36:43+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش توضیحاتی از آخرین نشست انجمن تالشان مقیم تهران http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22893 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; "><h2><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; font-weight: normal; ">&nbsp;جانبرا علی پورگشت رودخانی</span></h2><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><div><br></div><div>از نکات مثبت این جلسه میشه به حضور فرماندار تالش زبان رشت جناب آقای شفقی اشاره کرد،که قول مساعدت و همکاری همه جانبه در جهت کارهای فرهنگی رو دادند</div><div>یکی دیگه &nbsp;از موضوعات مطرح شده انتخابات خانه تالشان مقیم تهران بود که مقررشد جهت تعیین هئیت مدیره جدید بعداز ماه محرم وصفر ازاعضای خانه تالشان مقیم تهران رای گیری بشه</div><div>جناب آقای دکتر نظامی هم در مورد این مسئله و مسائل دیگر به سخنرانی پرداختن</div><div>در ادامه آقای دکتر طالع عملکرد چند ساله خانه تالشان رو به نمایش گذاشتندوتوضیحات مربوط به این عملکرد</div><div>در آخر هم دوستان حاضر در جلسه &nbsp;پیشنهادات و انتقادات خودشون رو بیان کردند</div><div>جلسه حدود دوسه ساعت طول کشید،که عمده وقت جلسه به گلایه آقای دکتر طالع از حمایت نکردن برخی تالشان ازایشون گذشت.به تاسیس خانه اویان در تهران انتقاد کردو این کار رو نوعی دور زدن خانه تالشان مقیم تهران دانست چون چند نفر از موسسان خانه اویان قبلا عضو خانه تالشان بودن یکی از اونها خدابیامرز رزاق امیدی بود.</div><div>آقای طالع از این مسئله بسیار شاکی بود</div><div>آقای دکتر نظامی هم ضمن اظهار امیدواری برای انتخابات آینده خانه تالشان،بسیار مُسربود که این انتخابات بایدحتما انجام بشه و با حضور همه دوستان منجمله آقای دکتر طالع و بسیار امیدوار به احیای دوباره خانه تالشان بیشتر از جوانان حاضر در جلسه انتظار داشتند که ادامه کارهارو در دست بگیرنند</div><div>آقای دکتر طالع هم بعد از به نمایش گذاشتن عملکرد چندساله خانه تالشان از جمله؛</div><div>_طرح موزه مشاهیر</div><div>_پیشنهاد موزه شدن کاخ سردار امجد</div><div>_شناسایی و حضور در روستای مرزی تالش زبان در آستارا، با حضور دکتر طالع و بخشدار وقت آستارا جناب شکوری</div><div>_شناسایی مردم روستایی در کهک تفرش که شباهت زیادی از لحاظ گویش با تالشان داشتن</div><div><br></div><div>_شناسی کلماتی در شهرستان فارس که بسیار نزدیک به زبان پهلوی و تالشی بود</div><div><br></div><div>_ برنامه ریزی برای یاد واره سیدشرفشاه،شاعرتالشدولابی با آقای سیدموسوی از نوادگان آن حضرت</div><div><br></div><div>&nbsp;و توضیحات مرتبط با این موارد صرحتا گفتند که ما تا اینجا رسانده ایم بقیه رو هم میسپاریم به کسانی که قراره بیان و ادامه کار رو در دست بگیرن،در انتخابات خانه تالشان خودم روکاندید نمیکنم و فقط به عنوان یک عضو میام و رای خودم رو میدم.در ادامه این حرف ایشون با اعتراض حاضرین در جلسه مواجه شد و اکثر به قریب دوستان نظرشون بر این بود که مثل سالهای گذشته آقای دکتر هم حضور داشته باشند</div></div></span> text/html 2017-09-17T10:24:59+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش ایله تالشی قدیمه شعر http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22891 <div><br></div><div><br></div><div>سره سیف لچ کرده نشته ب گسکر</div><div>چم یاری لج کرده نشته ب سنگر</div><div>بشن خانی بوا مرگ ته عسکر</div><div>یاری روونه بکه ک با ب گسکر ترجمه</div><div><br></div><div>سیب سرخ خوشه کرده ودرگسکرجا گرفته</div><div>یار من لج کرده ودر سنگر نشسته</div><div>بروید به خان یا حاکم بگوید به مرگ فرزندت عسکر</div><div>یارم را روانه کن بیاید به گسکر</div><div>گسکر نام ناحیت وشهر تاریخی تالشان که بین سومه سرا وماسال قرارداشته است&nbsp;</div><div><br></div><div>گردآورنده..جانبرا علیپورگشت رودخانی</div><div><br></div><div><br></div><div>https://t.me/joinchat/AAAAAEM1V9Aa0I5aDoIU6A</div> text/html 2017-09-17T08:55:24+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش بررسی یک دروغ بزرگ ( عایشه همسر خردسال پیامبر )!!! http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22890 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; "><div class="tpost" style="width: 543px; height: 50px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; direction: rtl; text-align: right; background-position: 100% 0%; "><div class="tpost2" style="color: rgb(182, 60, 33); font-size: 11pt; padding-top: 10px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; ">&nbsp;امام بخاری در كتاب تفسیر خویش حدیثی را&nbsp;</span></div><div class="tpost2" style="color: rgb(182, 60, 33); font-size: 11pt; padding-top: 10px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; "></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; ">از عائشه نقل نموده، كه در آن می‌گوید:&nbsp;</span></div></div><div class="post" style="width: 543px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt; background-position: 100% 50%; "><div class="post2" style="padding-top: 8px; padding-right: 15px; padding-bottom: 10px; padding-left: 15px; "><p>هنگام نزول آیة "بل الساعه موعدهم والساعه ادهی وامر"&nbsp;<br>كه جزء سورة "القمر" به حساب می آید،&nbsp;<br>من "جاریه" ای بودم و بازی می‌كردم.&nbsp;<br>فتح الباری، شرح صحیح البخاری، جلد8،&nbsp;<br>صفحه486، المكتبه السلفیه، 1407هـ،ق، قاهره، مصر.<br><br>لفظ "جاریه" در زبان عرب به معنی دوشیزه آمده است.&nbsp;<br>خوانندة گرامی می تواند به كتاب "فرهنگ نوین عربی- فارسی" مراجعه نماید.<br>"فرهنگ نوین، به اهتمام سیدمصطفی طباطبائی،&nbsp;<br>كتابفروشی اسلامیه، نوبت چاپ هفتم، زمستان 1366، تهران، ایران".<br><br>كتاب های تفسیر و حدیث می گویند،&nbsp;<br>كه این آیت هشت سال قبل از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده است.&nbsp;<br>اگر سن عائشه را هنگام نزول این آیت اقلاً ده ساله فرض كنیم،&nbsp;<br>سن ایشان هنگام ازدواج باید در حدود بیست بوده باشد.<br><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">سیره نویسان در مورد عقد و ازدواج عایشه نوشته اند :</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">" عقد عایشه در ماه شوال سال دهم بعثت ،</font></font></p><p><font color="blue"><font face="tahoma">سه سال پیش از هجرت و&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">عروسی او در ماه شوال</font></font></p><p><font color="blue"><font face="tahoma">در سال دوم هجری رخ داد "</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">(الطبقات الکبری – جلد 8 ص 58)</font></font><br><br>یعنی بین زمانی که آیه نازل شده هشت سال<br>پیش از هجرت ، تا زمان زفاف در سال دوم هجری ...<br>ده سال گذشته است ...<br><br>والبته هر عدد پیشنهادی غیر از 10 از سوی&nbsp;<br>اسلامستیزان ، باز هم با سخنان قبلی خودشان&nbsp;<br>در تناقض است و خود بخود پوچ خواهند شد ...<br><br><strong>10+10=20</strong><br><br>8-برای آنكه مرزهای زمانی بحث ما مشخص شوند ،&nbsp;<br>ذكر تواریخ ذیل را مهم می دانم.<br>نزول وحی در سال 610 میلادی تحقق پذیرفت.<br><br>اسلام آوردن ابوبكر صدیق رضی الله عنه در سال 610 صورت گرفت.<br><br>دعوت پیامبر اسلام در سال 613 علنی شد.<br><br>نامزدی پیامبر صلی الله علیه وسلم و&nbsp;<br>عائشه رضی الله عنها در سال 620 میلادی صورت گرفت.<br><br>هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم بسوی مدینه&nbsp;<br>در سال 622 میلادی انجام یافت.<br><br>انتقال عائشه صدیقه رضی الله عنها به&nbsp;<br>خانة پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال 623 و 624 میلادی صورت گرفت.<br><br>الف: طبری می گوید كه ابوبكر صدیق دارای چهار فرزند بود&nbsp;<br>كه همة آنها در دورة جاهلیت به دنیا آمده بودند.&nbsp;<br>"طبری، تاریخ الامم و الملوك، جلد چهارم، صفحة 50، دارالفكر، بیروت، لبنان، 1979".&nbsp;<br>اگر این سخن طبری درست باشد كه&nbsp;<br>عائشه قبل از بعثت پیامبر به دنیا آمده باشد،&nbsp;<br>پس او به هیچ صورتی نمی تواند كه هنگام ازدواج نه ساله بوده باشد.<br><br><strong>و طبق روایات می دانیم که هجدهمین یا&nbsp;<br>بیستمین فردی بوده که اسلام آورده&nbsp;<br>پس اگر ولادت او را در زمان نزول وحی 602 بگیریم<br>او در سال 623 یا 624 بیش از 20 سال داشته ...</strong><br><br><br><br>9- بر اساس روایت های معتبر تاریخی، "<strong>اسماء</strong>" خواهر بزرگ عائشه&nbsp;<br>ده سال از او بزرگتر بوده است.&nbsp;<br>"الامام الذهبی، سیر اعلام النبلاء، جلد2، صفحه 289،&nbsp;<br>موسسه الرساله، بیروت، لبنان، 1992" و "ابن كثیر،&nbsp;<br>البدایه والنهایه، جلد8، صفحه 371، دارالفكر العربی،&nbsp;<br>الجیزه، مصر 1933".&nbsp;<br><br>و كتاب های بسیار معتبر تاریخ&nbsp;<br>گزارش می دهند كه اسماء در سال هفتاد و سوم هجری&nbsp;<br>به عمر صد سالگی پدرود حیات گفت.&nbsp;<br><br>"ابن كثیر، البدایه و النهایه، جلد8، صفحه372،&nbsp;<br>دارالفكر العربی، الجیزه،‌ مصر 1933".&nbsp;<br><br>اگر اسماء در سال هفتاد و سوم هجری صد ساله بوده باشد،&nbsp;<br>پس عمر او هنگام هجرت باید بیست و هفت و یا بیست و هشت بوده باشد.&nbsp;<br>بر اساس این روایت تاریخی اگر عمر اسماء&nbsp;<br>در اثنای هجرت بیست و هفت و یا بیست و هشت بوده باشد،&nbsp;<br>عائشه در آن زمان باید هفده ساله و یا هجده ساله بوده باشد.&nbsp;<br>اگر عائشه در سال اول و یا دوم هجری ازدواج نموده باشد،&nbsp;<br><strong>باید عمر ایشان در اثنای ازدواج هجده و یا بیست بوده باشد.</strong></p><p><strong></strong>&nbsp;</p><p><strong></strong>&nbsp;</p><p><strong>متن تکمیلی و مفصل این مقاله در لینک زیر :</strong></p><p><a href="http://shahaab.blogfa.com/post-50.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(199, 22, 7); "><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff3399" size="6"><strong>عایشه همسر 21 ساله پیامبر</strong></font></a></p></div></div><div class="post3" style="color: rgb(182, 60, 33); font-size: 15px; width: 543px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; height: 55px; background-position: 100% 0%; "><b><a href="http://shahaab.blogfa.com/post-21.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(182, 60, 33); ">سن ازدواج عایشه...</a></b></div><div class="post3" style="color: rgb(182, 60, 33); font-size: 15px; width: 543px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; height: 55px; background-position: 100% 0%; "><b><a href="http://shahaab.blogfa.com/post-21.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(182, 60, 33); "></a></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12px; "><strong>سن ازدواج عایشه با پیامبر حدود ۲۱سال بوده ...</strong></span></div><div class="post" style="width: 543px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; background-position: 100% 50%; "><div class="post2" style="padding-top: 8px; padding-right: 15px; padding-bottom: 10px; padding-left: 15px; "><p style="color: rgb(51, 51, 51); "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); "><font color="#ff0000"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); "><font color="#ff0000"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#339900" size="4">&nbsp;آخرین ویرایش همین مقاله در لینک زیر :</font></strong></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); "><font color="#ff0000"><a href="http://shahaab.blogfa.com/post-50.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(199, 22, 7); "><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3300ff" size="6">عایشه همسر 21 ساله پیامبر</font></a>&nbsp;<strong>(کلیک کنید )</strong></font></p><font color="#333333"></font><p style="color: rgb(51, 51, 51); "><font color="#ff0000"><br></font><font face="tahoma"><font color="blue">طبق روایت&nbsp;</font></font><font color="red"><font face="tahoma">علمای اهل سنت</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">&nbsp;(نه شیعه)&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">میتواند اعداد زیر باشد :</font></font><br><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">1-...</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">2- 19 سال&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">3- 21 سال + بکر نبودن</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">4- 21 سال&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">5- 20 سال&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">6- 21 سال</font></font><br><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">1- راوی تمام روایتهای صغیر بودن عایشه&nbsp;</font></font><font color="black"><font face="tahoma">خود</font></font><font color="black"><font face="tahoma">عایشه یا خواهر زاده اش ابن عامر ، است</font></font><font color="black"><font face="tahoma">!!</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">این خود بکلی این روایات را به چالش می کشد&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">چون چنانچه خوب میدانیم و ده ها روایت&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">قطعی داریم که پیامبر رابطه خوبی با عایشه نداشت و&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">عایشه نیز به خدیجه و فاطمه و زنان پیامبر حسادت زیادی داشت ..</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">حتی روایتهای خود عایشه پر از تناقض است که&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">نشان از دروغگویی و تحریف واقعیت دارد ...</font></font><br><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">2- روایت نقل شده از بخاری :</font></font><br><font color="#1f497d"><font face="tahoma">در این روایت ابو</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">بکر در پاسخ خواستگاری پیامبر از دخترش عایشه در پاسخ پیامبر میگوید که چنین چیزی</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">شدنی نیست زیرا که من برادر شما هستم- اشاره به پیمان برادری ابوبکر با</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">پیامبر</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">-!!</font></font><font color="black"><font face="tahoma"><br></font></font><font color="red"><font face="tahoma">حدیث خطبة عائشة فمنها : ما رواه فی كتاب النكاح عن عروة أن النبی - صلى</font></font><font color="red"><font face="tahoma">الله علیه وآله وسلم - خطب عائشة ، فقال له أبو بكر : إنما</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">أنا أخوك</font></font><font color="red"><font face="tahoma">، فقال : « أنت أخی فی دین</font></font><font color="red"><font face="tahoma">الله وكتابه وهی لی حلال</font></font><font color="red"><font face="tahoma">&nbsp;».&nbsp;</font></font><font color="black"><font face="tahoma"><br></font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">*</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">صحیح البخاری كتاب النكاح باب تزویج الصغار رقم 5081</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">مطلب این است که این پیمان پس از هجرت بسته شده&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">یعنی بفرض سال دوم هجرت را در نظر بگیریم ...</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">سن ازدواج عایشه با توجه به اینکه طبق روایتهای علمای&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">اهل سنت در سال 12 پیش از هجرت عایشه به دنیا آمده و&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">بین عقد و زفاف هم بین سه تا 5 سال فاصله بوده&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">در میابیم که سن ازدواج عایشه با پیامبر&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">حداقل 19 سال بوده (طبق این روایت)</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">ولادت = 12 پیش از هجرت&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">خواستگاری(بفرض= عقد) = سال دوم پس از هجرت&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">فاصله بین عقد و ازدواج = 5 سال ( علمای اهل سنت)</font></font><br><b><font color="red"><font face="tahoma">نتیجه :</font></font></b><br><font color="blue"><font face="tahoma">سن ازدواج عایشه با پیامبر</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">12+2+5=</font></font><b><font color="red"><font face="tahoma">19 سال</font></font></b><br><br><br><br><b><font color="red"><font face="tahoma">3- ازدواج جبیر با عایشه پیش از پیامبر ...</font></font></b><br><font color="#009900"><font face="tahoma">وروى ابن سعد عن أبی</font><font face="tahoma">ملیكة أن رسول الله صلى الله علیه وسلم عندما خطب عائشة . قال أبو بكر : إنی كنت</font><font face="tahoma">أعطیتها مطعما " لابنه جبیر . فدعنی حتى أسلها منهم</font><font face="tahoma">&nbsp;.</font><font face="tahoma">فاستسلها منهم فطلقها</font><font face="tahoma">.</font><font face="tahoma">فتزوجها رسول</font><font face="tahoma">الله صلى الله علیه وسلم</font><font face="tahoma">.</font></font><font color="black"><font face="tahoma"><br></font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">*</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">الطبقات الكبرى 59 / 7 ، الإصابة 359 / 4</font></font><font color="black"><font face="tahoma"><br><br></font></font><font color="blue"><font face="tahoma">میدانیم که عایشه با جبیر که از مشرکین بود ازدواج کرد ...</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">سپس طلاق گرفت و با پیامبر ازدواج کرد ...</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">از طرفی علمای اهل سنت و مورخان آورده اند که&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">عایشه بیستمین زنی بود که اسلام آورد ...</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">برخی هم او را هجدهمین مسلمان میدانند :</font></font><br><font color="red"><font face="tahoma">إن ابن إسحاق قد عد</font></font><font color="red"><font face="tahoma">عائشة فی جملة من أسلم أول البعثة ، قال : وهی یومئذ صغیرة . وأنها أسلمت بعد</font></font><font color="red"><font face="tahoma">ثمانیة عشر إنسانا فقط</font></font><font color="red"><font face="tahoma">.</font></font><font color="black"><font face="tahoma"><br></font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">*</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">سیرة ابن هشام ج 1 ص 271 ، وتهذیب الأسماء واللغات ج 2 ص 351 و 329 عن ابن</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">أبی خیثمة فی تاریخه عن ابن إسحاق ، والبدء والتاریخ ج 4 ص 146</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">&nbsp;.</font></font><br><br><font color="#1f497d"><font face="tahoma">بر</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">پایه این روایت ابن هشام مدعی است عایشه در شما</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">&nbsp;18&nbsp;</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">نفر نخستین ایمان آورنده به پیامبر بوده یعنی در همان سال نخستین بعثت به پیامبر</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">ایمان آورده !! در حالیکه بسیار کم سن وسال</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">بوده</font></font><font color="#1f497d"><font face="tahoma">!!</font></font><font color="black"><font face="tahoma"><br><br></font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">و طبیعتا پس از اسلام نمیتوانسته با مشرک&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">ازدواج کند (مطعم و جبیر پسرش در شمار مشرکین بودند )</font></font><br><font color="red"><font face="tahoma">با این حساب عایشه تا اولین سال بعثت شوهر داشته ...</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">و میدانیم ،&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">سیره نویسان در مورد ازدواج عایشه نوشته اند :</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">" عایشه در ماه شوال در سال دوم هجری پس از جنگ بدر</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">به خانه پیامبر راه پیدا کرد و مراسم عروسی برگزار شد"</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">(الطبقات الکبری – جلد 8 ص 58)</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">13+2= 15&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">یعنی از طلاق عایشه تا ازدواج با پیامبر 15 سال گذشته ...</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">حال سن عایشه را در هنگام طلاق از جبیر&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">حداقل همان 6 سال&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">طبق رسوم جاهلیت هم حساب کنیم&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">بیش از 21 سال بوده&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">و این شش سال بدبینانه ترین فرض است ...</font></font><br><strong><font color="#ff0000" size="3">۱۵+۶=۲۱</font></strong><br><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">4-&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">سیره نویسانی مانند " ابن اسحاق " و " ابن هشام "&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">که پیشگامان سیره نویسی هستند ،&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">مینویسند :</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">"عایشه بیستمین فردی بود که به پیامبر ایمان آورد ."</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">(سیره ابن هشام –ج 1-ص234)</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">میدانیم سن حضرت علی (ع) در هنگام&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">اسلام آوردن ده تا سیزده سال بوده و</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">گفته می شد "رجل " نبود .</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">با ااین حساب در بدبینانه ترین حالت&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">اگر سن او را در هنگام پذیرفتن آگاهانه اسلام&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">8 سال بپذیریم ، در این صورت هنگام به عقد در آمدن&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">او با پیامبر حدود 16 سال داشته و هنگام زفاف&nbsp;</font></font><br><b><font color="red"><font face="tahoma">16+5=21 سال ...</font></font></b><br><br><br><br><font color="blue"><font face="tahoma"><font color="#ff0000" size="4">5</font>-&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">عالمان اهل سنت سخن از پیامبر&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">در مورد عایشه نقل کردند&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">که پیامبر فرموده فاطمه سرور تمام بانوان جهان است و&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">در مورد عایشه فضیلتی را برشمرد که&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">بر دیگر زنان برتری دارد و دیگران آن را ندارند ...</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">نکته :</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">وقتی کسی میگوید فاطمه سرور تمام بانوان جهان باشد&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">چگونه برای عایشه فضیلتی است که&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">برای او نیست ؟؟!!</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">عالمان اهل سنت مانند " طحاوی" که ناقل آن دو حدیث&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">نیز می باشد چنین توجیه کرده است که ...</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">جمله ای که درباره عایشه آمده است&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">مربوط به زمانیست که فاطمه کوچک و نابالغ بوده ...</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">خود او میگوید :</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">" فاطمه در بیست و پنج سالگی در گذشت "</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">(مشکل الاثار ج 1 ص47و52)</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">(سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام .ص264)</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">به این ترتیب :</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">میدانیم ..</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">ولادت حضرت فاطمه = دو سال پیش از بعثت&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">سن عایشه = چند سال بزرگتر از حضرت فاطمه&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">اگر سن عایشه دست کم سه سال از فاطمه&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">بیشتر بوده باشد ...</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">نتیجه = سن عایشه هنگام عقد با پیامبر&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">15 سال بوده و&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">هنگام زفاف</font></font><br><b><font color="red"><font face="tahoma">15+5=20 سال ...</font></font></b><br><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">6-&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">سیره نویسان در مورد عقد و ازدواج عایشه نوشته اند :</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">" عقد عایشه در ماه شوال سال دهم بعثت ، سه سال پیش از هجرت و&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">عروسی او در ماه شوال در سال دوم هجری رخ داد "</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">(الطبقات الکبری – جلد 8 ص 58)</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">بنا براین بین عقد و دخول 5 سال فاصله بوده ...</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">حتی اگر عقد در 9 سالگی جاری شده باشد .</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">عروسی در چهارده سالگی صورت گرفته و اگر طبق گفته های&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">پیشین اهل سنت عقد او در 15 یا 16 سالگی&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">صورت گرفته باشد&nbsp;</font></font><br><font color="blue"><font face="tahoma">زفاف در&nbsp;<font color="red"><b>20 یا 21</b></font>&nbsp;سالگی صورت گرفته ...</font></font><br><br><font color="blue"><font face="tahoma">یعنی فاصله دو سال یکی از هزاران دروغ راه یافته در&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">روایات است که&nbsp;</font></font><font color="blue"><font face="tahoma">خود اهل سنت همین 5 سال را پذیرفتنه اند ...</font></font></p></div></div></span> text/html 2017-09-17T08:43:46+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش گپ وگفتگوی صمیمی با آقای پوراحمد عضو سابق فرقه رجوی – قسمت سوم وپایانی http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22889 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: tahoma; line-height: 22px; font-weight: normal; ">کشاورز: شما فرمودید که قریب به ۱۰۰۰ نفرازجداشدگان ازفرقه رجوی به داخل کشوروآغوش خانواده هایشان بازگشتند وزندگی جدیدی را درکنارسایرشهروندان شروع کردند. خواستم از محضرتان بپرسم که شرایط بازگشت جداشده ها وبه عبارتی اعضای سابق تشکیلات تروریستی رجوی به داخل کشور چه بوده واساسا با توجه به حضور چند و چندین ساله شان درصفوف رجویها خطراتی متوجه آنان نبوده ونیست&nbsp;</span></h2><h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: tahoma; line-height: 22px; font-weight: normal; "></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: tahoma; line-height: 22px; font-weight: normal; ">پوراحمد : شما به ظاهریک سوال کردید ولی بواقع چند سال درآن مستتراست که به آن خواهم پرداخت. یکی ازجداشده ها واعضای بازگشتی به داخل کشور و وطن عزیزمان ایران خودم هستم . درخاطراتم که تحت عنوان ” بصیرت بازیافته ” که طی ۱۱ قسمت درسایت نجات هم درج شده دراین خصوص که سوال فرمودید بطورمبسوط توضیح دادم که قابل رجوع می باشد. تاکنون درارتباط با خودم وتاجایی که اطلاع دارم درارتباط به تمام جداشده ها وبازگشتی ها به ایران مطلقا نه تنها خطری ازجانب نظام متوجه ما نبوده بلکه با نهایت ادب واحترام وحقوق شهروندی با ما برخورد شده است که حتی برای خود ما نیزتعجب برانگیزبوده که چگونه است که این همه گذشت وبخشش وکنارآمدن با گذشته توام باهمکاریمان با یک سازمان تروریستی که سابقه اش درایران ونزد هموطنانمان بسیار تنفربرانگیزبوده وهست وخواهد بود.</span></h2><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><div class="entry" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; margin-top: 7px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; display: block; "><p style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.9em; text-align: justify; ">قبل ازاینکه به شرایط وشرط وشروط مقوله بازگشت یک جداشده به وطن وداخل کشورتوضیح بدهم به نقل ازمسولین امنیتی ذیربط باید بگویم که آنان به اعتبارداده ها واعتقادات شان یک ” فرصت ” به اعضای جداشده ازرجویها دادند که باردیگربتوانند درکنارخانواده وسایرشهروندان خود زندگی جدیدشان را بی دغدغه وبا امنیت کامل ولیکن بدورازارتباط مجدد با عناصرضدانقلاب خاصه رجویها دنبال کنند. ضمن اینکه درمقطع سقوط صدام وخروج شمارزیادی ازاعضای ناراضی ومنتقد به محل امریکاییها ( تیف ) قرارداد سه جانبه فی مابین ایران وامریکا وسازمان ملل وکمیساریای عالی پناهندگان انعقاد شد که طرف ایران صراحتا پذیرفت که در کادر یک عمل انسانی وخیرخواهانه اعضای جداشده ازفرقه رجوی که درداخل ایران شاکی خصوصی ندارند را خواهد پذیرفت وتاکنون نیز بی هیچ کم و کسری بدان التزام داشته است .</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.9em; text-align: justify; ">کشاورز: تو این وانفسا یعنی زوجین رجوی هم امکان بازگشت به ایران را دارند؟ ( باخنده )</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.9em; text-align: justify; ">پوراحمد: زوجین رجوی که خیلی دلشان نه برای ایران ومردمش بل برای گرفتن قدرت واستقراردیکتاتوری وقتل وکشتاروترویج افکارفرقه گرایانه شان لک زده است . ازقضا درنهایت وقاحت و پررویی درمقطع قضایای خرداد ۱۳۸۸ چه برای آیت الله خامنه ای وچه برای آیت الله رفسنجانی وچه سایرمسولین نظام مخفیانه وموذیانه نامه نگاری کرده است مبنی براینکه چنانچه شرایط یک فعالیت سیاسی ! برایشان مهیا شود؛ آماده بازگشت به داخل کشورخواهند بود!!؟ جداشده ها ومردم ومسولین نظام البته که مضحکه بازگشت زوجین رجوی به داخل کشوررا عمیقا به سخره گرفتند چراکه آنان حسابشان با عدالت ومردم فهیم ایران است ولیکن وقتی رجویها می بینند که درانظارهمگان مطرود ومنزجر و متنفر هستند وباید که درکنارسایرهمپالگیهای خود چونان کرم بلولند و بمیرند وازایران وایرانی باغیرت خبری نیست شروع میکنند به شیطان سازی وناجوانمردانه تهمت وافترا بستن به جداشده ها خصوصا بازگشتی های داخل کشورکه واویلا… اینان مزدور و وطن فروش هستند ؛خائن وخودفروش هستند؛ همکاروزارت هستند وآدم میکشند وازاین قبیل اباطیل مسخره ونخ نما که تماما برخاسته ازاندیشه متعفن وخاک گرفته یک فرقه قرون وسطایی وتروریستی است وبس واساسا دروغ بافی هایشان مستحق پاسخگویی نبوده ونیست ونخواهد بود.<br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; ">الان نیزبسان قبل ترهمان شرایط بازگشت به کشوربرای جداشده ها ممکن ومهیا است وخیل جداشدگان ازعراق واروپا بی توجه به توهم رجوی که گویی باید اذن دخول بدهد ! با کمال افتخارمیتوانند به داخل کشورسفرکرده وبا خانواده ها وفک وفامیل ودوستان خود دیداروملاقات داشته باشند ویا بخواهند اساسا درایران برای همیشه زندگی کنند وماندگاربمانند واین قضیه هیچ ربطی به رجوی وسران تشکیلات مافیایی اش ندارد چونکه ازقدیم مثل هست که ” چون گربه دستش به گوشت نمی رسد می گوید گوشت حرام است “. وگرنه زوجین رجوی دامن پوشیده وبا پای سرروانه ایران می شدند!</p><p style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.9em; text-align: justify; ">کشاورز: ضمن تشکرازاینکه دقایقی ازوقت تان را دراختیارم قراردادید. درکاروموضع مسولیت انسانی وخداپسندانه تان صمیمانه آرزوی موفقیت روزافزون دارم . باشد درچشم اندازی نه چندان دوربتوانیم سایرجداشده ها را درایران عزیزمان خاصه درکنارخانواده هایشان داشته باشیم .<br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; ">پوراحمد : منهم ازشما دوست وهمکارعزیزم تشکروقدردانی میکنم . انشاء الله که گفتگوی هرچند مختصرانجام گرفته برای مخاطبانمان بتواند مفید وموثرواقع شود . خوبست که درادامه شما هم بنشینید ودرملاقات بسیارصمیمانه مان با خانواده های چشم انتظارمشارکت داشته باشید.<br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; ">پایان</p><div style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: tahoma; line-height: 12px; white-space: normal; font-size: 12px; text-decoration: none; "><br></div></div></div> text/html 2017-09-16T06:01:22+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش روستای کوهستان خطبه سرا http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22888 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; "><div class="post-text"><div class="p-mid"><p style="font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">روستای کوهستان، یکی از زیباترین روستاهای منطقه می باشد وشغلشان، دامداری ،کشاورزی و باغداری می باشد.در کنار روستای کوهستان روستا های کوچکی مانند، </span><font class="Apple-style-span" size="3" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">گول،مظله کم،نواچول،ویزا چول،وبسکاما چول كورون و اروو . بیله پشت&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">&nbsp;قرار دارد .این روستای پرجمعیت &nbsp;بالای&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; text-decoration: underline; ">180</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">&nbsp;خانوار و حدود800نفر جمعیت</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">&nbsp;دارد.</span></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; "><br></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center; "><br></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; width: 557px; "><img alt="http://s5.picofile.com/file/8122977084/DSC_5276.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8122977084/DSC_5276.jpg" style="max-width: 495px; width: 557px; height: 417px; "></span></div></div><div class="post-info" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; "><div class="p-mid"><a href="http://sfandiar91.blogfa.com/post/5363/%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%28%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%29-" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "></a><div class="post-content"><div class="post-info"><br></div><div class="post-c-link"><div class="p-mid">&nbsp;&nbsp;</div></div></div></div></div></span> text/html 2017-09-15T13:05:17+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش باغرو داغ http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22887 <span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><div class="CenterPost" style="width: 540px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; direction: rtl; text-align: right; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; background-position: 100% 50%; "><div class="CenterPost2" style="padding-top: 10px; padding-right: 15px; padding-bottom: 10px; padding-left: 15px; "><div class="CenterPost" style="width: 540px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; direction: rtl; text-align: right; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; background-position: 100% 50%; "><div class="CenterPost2" style="padding-top: 10px; padding-right: 15px; padding-bottom: 10px; padding-left: 15px; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><div class="body" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; "><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; "><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; "><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; "><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><img src="http://www.damoonclub.ir/images/phocagallery/baghro94/P1130470.JPG"></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">من سنی باغرما باسوب سنه من باش اگرم ای اوجا باش داغ</span></div></font><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن منیم ایلیمی ایللربویی باغروا باسدون ای قوجا یاش داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیرگوزون خزره باخار بیرگوزون ساوالانا</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن منیم ایلیمه دایاق اولدون ای ایللر دایاقی داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیرگوزه خطوه سریه اخار بیرگوزه هیره</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باغرمی باغروا باسارام ای كرملی داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیرچایون خزره اخار برچایون ارتا بیله</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ارتا بیل ارتا یردور اورگی باقلیدور سنه ای اوجاباش داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قیش پاییز حاجی اولوب اغ پاپاقون واردور سنون</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یا ی یازی سید اولوب یاشیل بوركلی ، جدوئه قزبان باغرو داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برزه بیل ،سوباتان،اخارباخار،كیسالا ،شبلی ،نئور</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن اولماسون هیچ اولار ای وارری دولتلی وقارلی داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باغرچارتادان سیللی سویلی ایلد یروملار،قوشا قوشا بولاغلار</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن اولماسون هیچ اولار ای ارتالی داغ باغرو داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حزر سنه جوشقانلانور ،یوردوم سنه ارخالانور</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یاشا یاشا ای اوجا باش ا ی قوجا یاش داغ</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(102, 255, 153); ">شعر ازیارالی دورنا از خطبه سرا</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(102, 255, 153); "><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div></div></div></span></div></span></div></span></div></span></div></span></div></div></div></div></div></span> text/html 2017-09-15T13:03:14+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش همراهی شعر با زیباییهای خطبه سرا http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22886 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: bold; line-height: 18px; "><div class="CenterPost" style="width: 540px; background-image: url(http://lineblog.ir/template/10/post2.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 8pt; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat repeat; "><div class="CenterPost2" style="padding-top: 10px; padding-right: 15px; padding-bottom: 10px; padding-left: 15px; "><h2 style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; "><strong><br>آرش کمانگیر</strong></span></h2><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; "><div class="body" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><div><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><div class="post-text"><div class="p-mid"><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/17.jpg" border="0" height="421" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><br>آنک آنک کلبه‌ای روشن<br>روی تپه روبروی من<br>در گشودندم مهربانی‌ها نمودندم<br>زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز در کنار شعله آتش<br>قصه می‌گوید برای بچه‌های خود عمو نوروز.<br><br>(سیاوش کسرایی)</span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><img src="http://s5.picofile.com/file/8129502176/DSC_6067.jpg" style="max-width: 495px; "></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; ">در برابر طراوت و زیبایی‌های&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; ">خطبه سرا</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; ">&nbsp;دو را ه بیشتر نداری! یا سکوت کنی و لذت ببری و یا لذت خود را با شعر همراه سازی ...</span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; "><strong>تو را من چشم در راهم</strong></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/01.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>شباهنگام، در آن دم که بر جا دره‌ها چون مرده ماران خفتگانند<br>در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام<br>گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی‌کاهم<br>تو را من چشم در راهم.<br><br>(نیما یوشیج)<br><br><br><br><strong>بیابان را سراسر مه گرفته است</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/02.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>بیابان را سراسر مه گرفته است<br>می‌گوید به خود عابر<br>سگان قریه خاموشند<br>در شولای مه پنهان<br>به خانه می‌رسم<br>گل كو نمی‌داند<br>مرا ناگاه در درگاه می‌بیند<br>به چشمش قطره اشكی بر لبش لبخند<br>خواهد گفت: بیابان را سراسر مه گرفته است ...<br>با خود فكر می‌كردم كه مه<br>گرهمچنان تا صبح می‌پائید<br>مردان جسور از خفیه گاه خود به دیدار عزیزان باز می‌گشتند.<br><br>(احمد شاملو)<br><br><br><br><strong>هوا بس ناجوانمردانه سرد است ...</strong><br><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: normal; "><a href="http://sfandiar91.blogfa.com/post/5211/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%83%d9%88%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; ">گروه كوهنوردی قارانقوش در كوههای خطبه سرا</a></span></span></p><div class="post-info" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; "><div class="p-mid"><div class="post-content"><div class="post-text"><div class="p-mid"><div style="text-align: center; "><div align="center"><div align="center"><br></div></div><img alt="تور جنگل هلی دار" src="http://www.spilet.com/UploadFiles/halidar-forest---asli-550x345.jpg" id="ctl00_cphdata_rpttabs2_ctl00_imgtour" height="196" width="313" style="max-width: 495px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></div></div></div></div></div></div><p style="font-family: tahoma; "></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><br></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><br>سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت.<br>هوا دل‌گیر، درها بسته، سرها در گریبان،<br>دست‌ها پنهان، نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین،<br>درختان اسکلت‌های بلورآجین،<br>زمین دل‌مرده، سقف آسمان کوتاه،<br>غبار آلوده، مهر و ماه، زمستان است ...<br><br>(مهدی اخوان ثالث)<br><br><br><br><strong><br></strong><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/04.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br><br><br><strong>قوقولی قو!</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/05.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>قوقولی قو! خروس می‌خواند.<br>از درونِ نهفتِ خلوتِ ده<br>از نشیبِ رگی که چون رگِ خشک<br>در تنِ مردگان دواند خونمی‌تند بر جدارِ سردِ سحر<br>می‌تراود به هر سویِ هامون.<br><br>(نیما یوشیج)<br><br><br><strong>گل پامچال</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/06.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا<br>فـصل بهاره، عزیز موقع کاره<br>شکوفانه، شکوفانه<br>غنچه وا شده، غنچه وا شده بلبل سر داره<br>عزیز دل بی قراره<br>بیا دست به دست بدیم، دانه بکاریم، فصل بهاره، عزیز موقع کاره ...<br><br>(آهنگ محلی )<br><br><br><br><strong>بارانی دیگر</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/07.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>از تیره‌ی ترانه‌ی شالیزار<br>از خطه‌ی‌ منی!<br>آنجا كه: ابر را<br>با شاخه‌های خاطره پیوندی ست<br>و سبزه‌ی سفال<br>آئینه دارِ شادی باران است<br>آنجا<br>آن درختِ كهنْ سال<br>نام ترا<br>هنوز<br>با غروب<br>می‌گوید.<br><br>(رضا مقصدی)<br><br><br><br><strong>پنجره</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/08.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>یک پنجره برای دیدن<br>یک پنجره برای شنیدن<br>یک پنجره که مثل حلقه‌ی چاهی<br>در انتهای خود به قلب زمین میرسد<br>و باز می‌شود به سوی وسعت این مهربانی مکرّر آبی رنگ<br><br>(فروغ فرخزاد)<br><br><br><br><strong>ققنوس</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/09.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>دستها می‌سایم<br>تا دری بگشایم<br>به عبث می‌پایم<br>که به در کس آید<br>در و دیوار به هم ریخته‌شان<br>بر سرم می‌شکند.<br>می‌تراود مهتاب<br>می‌درخشد شب‌تاب<br>مانده پای‌آبله از راه دراز<br>بر دم دهکده مردی تنها<br>کوله‌بارش بر دوش<br>دست او بر در،<br>می‌گوید با خود<br>غم این خفته‌ی چند<br>خواب در چشم ترم می‌شکند.<br><br>(نیما یوشیج)<br><br><br><br><strong>عکس‌روی تو</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/10.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>عکس روی تو چو در آینه جام افتاد<br>عارف از خنده می در طمع خام افتاد<br>حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد<br>این همه نقش در آیینه اوهام افتاد<br>این همه عکس می و نقش نگارین که نمود<br>یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد<br><br>(حافظ)<br><br><br><br><strong>حدیث بیقراری</strong><br><br>برای تو و خویش<br>چشمانی آرزو می‌کنم<br>که چراغ‌ها و نشانه‌ها را<br>در ظلمات‌مان ببیند.<br>گوشی<br>که صداها و شناسه‌ها را<br>در بیهوشی‌مان بشنود<br>برای تو و خویش،<br>روحی<br>که این همه را<br>در خود گیرد و بپذیرد<br>و زبانی<br>که در صداقت خود<br>ما را از خاموشی خویش بیرون کشد<br>و بگذارد<br>از آن چیزها که در بندمان کشیده است<br>سخن بگوئیم.<br>(مارگوت بیکل - ترجمه آزاد احمد شاملو)<br><strong>این جا کسی است پنهان</strong><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/11.jpg" style="max-width: 495px; "></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><br></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><br>این جا کسی است پنهان دامان من گرفته<br>خود را سپس کشیده پیشان من گرفته<br>این جا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان<br>باغی به من نموده ایوان من گرفته<br>این جا کسی است پنهان همچون خیال در دل<br>اما فروغ رویش ارکان من گرفته<br>این جا کسی است پنهان مانند قند در نی<br>شیرین شکرفروشی دکان من گرفته<br>(مولوی)<br><strong>باز باران</strong></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><strong><br></strong></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8120777442/DSC_5%D9%84%D9%84078.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8120777442/DSC_5%D9%84%D9%84078.jpg" style="max-width: 495px; "></strong></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><strong><br></strong><br><br>باز باران/ با ترانه<br>با گوهرهای فراوان<br>می‌خورد بر بام خانه<br>من به پشت شیشه تنها<br>ایستاده: ...<br>یادم آرد روز باران<br>گردش یک روز دیرین<br>خوب و شیرین<br>توی جنگل‌های گیلان<br>کودکی ده‌ساله بودم<br>شاد و خرم<br>نرم و نازک<br>چست و چابک ...<br><br>(دکتر مجدالدین میرفخرایی، متخلص به گلچین گیلانی)<br><br><br><br><strong>نیلوفر</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/14.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>نیلوفر رویید، ساقه‌اش از ته خواب شفافم هم سركشید<br>من به رؤیا بودم<br>سیلاب بیداری رسید چشمانم را در ویرانه خوابم گشودم<br>نیلوفر به همه زندگی‌ام پیچیده بود<br>در رگ‌هایش من بودم كه می‌دویدمهستی‌اش در من ریشه داشت<br>همه من بود<br>كدامین باد بی پروا<br>دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد<br><br>(سهراب سپهری)<br><br><br><br><strong>گیلان، اوی گیلان</strong><br><a href="http://www.rozanehonline.com/join" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 51); "><img src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/gilan/15.jpg" border="0" height="354" width="495" style="max-width: 495px; "></a><br><br>کو ستاره فان درم تی چومانه سویانده؟<br>کوزیمینا سربنم عطرتی زانویانده؟<br>می پاتان آپیله سوغات می پابراندگی<br>کویتا کوچا دوارم می کوچیکی بویا نده<br>بائید آی دس براران ئیپچه می لبلا بیگیرد<br>هه چینهی کول ده بدا میشانه، چانچویانده<br><br>شیون فومنی</span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; "><img src="http://s5.picofile.com/file/8120784076/DSC_5083.jpg" style="max-width: 495px; width: 444px; height: 332px; "></span></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; "><div class="post-info"><div class="p-mid"><table class="cmTable" cellpadding="2" border="0" width="450"><tbody><tr><td class="cmTdb" colspan="6" width="100%"><table class="cmTable" cellpadding="2" border="0" width="450"><tbody><tr><td class="cmTdh" width="20"><strong><br></strong></td><td class="cmTdh" width="199"></td><td class="cmTdh" colspan="4"><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></span><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><br>بهار، بهار است<br>و بر سرِ سبز كردن شاخه‌ها نیست<br>برف، برف است<br>هواى شكستن شاخه‌هاى درخت را ندارد<br>برگ را، به تمنا<br>نمی‌شود از ریزش باز داشت<br>با فصل‌هاى سال همسفر شو<br>سقفى دارد بهار<br>كف یخبندان‌ها ناپدید است.<br><br>(شمس لنگرودی - ملاح خیابان‌ها)</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "></p><p></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><span style="font-family: Tahoma; "><br><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8120784242/DSC_50%D8%B879.jpg" style="max-width: 495px; "></strong></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; "></p><div class="post-content" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; "><div class="post-info"><div class="p-mid"><table class="cmTable" cellpadding="2" border="0" width="450"><tbody></tbody></table></div></div></div><div class="post-text" style="font-family: tahoma; "><div class="p-mid" style="text-align: -webkit-auto; "><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; text-align: right; "></p></div></div><div class="post-info" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; "><div class="p-mid"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "><h2><br></h2><div class="body" style="text-align: right; direction: rtl; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; padding-right: 5px; "><p></p><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display: block; height: 0px; width: 490px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></div><div class="post-text"><div class="p-mid"><p style="text-align: right; "><font size="3"><strong>گل سرخ</strong></font></p><p style="text-align: right; "><br></p><p>تن خودرا می شست باد به بوی گل سرخ</p><p>باد همچون سارق،دزدکی عطر به جیبش می زد</p><p style="text-align: right; ">همه را خواب به بستر می برد</p><p>بستر مرگ شبنم از دامن گل آویزان</p><p>تا که مرگ گل را حس کند</p><p>یادر احساس گل ،او جان سپرد</p><p>یا که مرگ گل را رسم کند در تن خویش</p><p>مرگ گل را دیدم در خلوت</p><p>باغبان با گل،همبستر مرگ</p><p>باغچه غرق غم ورنج و فراق</p><p>بلبل اشک آلوده در تب و تاب</p><p>اوفتاد از دستش تنگ گلاب</p><p>تنگ از شیشه ناب</p><p>خورد برسنگ عدم</p><p>گشت خراب صبح شد ،هیچ نبود از گل سرخ</p><p>باد در ماتم گل ناله کشید</p><p>بلبل هم سینه درید</p><p>باغبان</p><p>از خواب ناز پرید</p></div></div></div></span></div></div><p style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; "></p><h2><a href="http://khotbehsara.mihanblog.com/post/9471" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 105, 46); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 22px; display: block; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dashed; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px; padding-right: 5px; ">شعراز: رمضان خوشنما خطبه سرا "باغرو"</a><div><br></div></h2></div></div></div></div></div></div></span></div></div></div></span> text/html 2017-09-15T12:59:30+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش معرفی طوایف بزرگ مشایخ خطبه سرا http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22885 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; "><hr width="70%" size="1" color="#C0C0C0" align="center"><a name="86"></a><div class="posttitle" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128); padding-top: 6px; padding-bottom: 2px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; ">یکی از طوایف بزرگ مشایخ خطبه سراطوایف بزرگ شاهوردی نژاد و وردی خواه و پور اخگری می باشند که در ذیل مختصری به معرفی این دودمان می پردازیم .</span></div><div class="postbody" style="padding-right: 5px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; color: black; padding-top: 1px; padding-bottom: 2px; line-height: 1.5em; "><div class="post-text"><div class="p-mid"><p style="text-align: center; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">زینعالی</span></p><p style="text-align: center; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">ا</span></p><p style="text-align: center; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">کربلا شاهوردی</span></p><p style="text-align: center; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">ا</span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">کد خدا آقا وردی&nbsp; نصرت وردیخواه&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدرت پور اخگری&nbsp;&nbsp;<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;سیف ا... شاهوردی نژاد</span></strong>&nbsp;&nbsp; فرض الله پور اخگری</span></p><p style="text-align: center; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ا</span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></p><p style="text-align: center; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">مرحوم سبز علی&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مرحوم&nbsp; احد&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(0, 255, 255); ">&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;مرحوم&nbsp; حسرت الله</span></span></span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ا</span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهانبخش شاهوردی نژاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی شاهوردی نژاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اروج علی شاهوردی نژاد</span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">این نمودار&nbsp; معرفی مختصری از دودمان های مشایخ خطبه سرا می باشد که از زمانهای قدیم در رو ستا های خطبه سرا&nbsp; از جمله&nbsp; منا چول ،بسکم چل،وکلات ودر ییلاق های تمه شلانه،کمیرلی و آنا بولاغی و کته چل ...ودر روستا های جلگه ای خطبه سرا ساکن هستند .</span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">زبان اصلی این خاندانها تالشی بوده و به دیگر زبانهای مرسوم هم آشنایی دارند.وخانوار هایی از این طایفه هم بنا به مقتضیات شغلی در شهرهای مختلف کشور زندگی می کنند.</span></p><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">اطلاق کلمه ی مشایخ برای روستاهای کوهستانی محل بخاطر زیارتگاه شاه میلرزان می باشد وکلمه مشایخ حمع کلمه شیخ است.</span></p><div><h1><span style="color: rgb(0, 102, 204); "><span style="font-size: xx-small; "><sup><sub>شیخ</sub></sup></span><span style="font-size: xx-small; "><sup><sub>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لغت نامه دهخدا</sub></sup></span></span></h1><p><span style="color: rgb(0, 102, 204); ">شیخ . [ ش َ / ش ِ] (از ع ، اِ) آنکه سالمندی و پیری بر او ظاهر گردد و یا عبارتست از سن چهل یا پنجاه یا پنجاه ویک تا پایان عمر، یا تا سن هشتاد، و یا آنک ...</span></p></div><p style="text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">کلمه شیخ&nbsp; به بزرگانی که در پیرامون بقعه شاه میلرزان زندگی میکردندگقته می شد .این افراد که اشخاصی مومن و مذهبی بودند و تولیت بقعه رابر عهده داشته و از زوّاری که از دور و نزدیک به زیارت بقعه شاه میلرزان می آمدند پذیرایی می کردند.از جمله مر حومین شیخ طاهر ،شیخ نوصی،شیخ قوام ،شیخ اسد،و.....</span></p><hr><div style="text-align: right; "><strong><span style="color: rgb(0, 51, 204); "><sup><sub>نام های محلی مناطق خطبه سرای تالش</sub></sup></span><br>&nbsp;زمستان یوردی_لا لا کا-له له کدی-گور موسی-زنگلو-میسول چولی-لوا چول- بسکما چل-اولاسا هونی-کته چل-آرو-بنون<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">اوسنی کلوا=</span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">محل کوره آهن&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp; اوسن یعنی آهن &nbsp; وکلوا یعنی کوره<br><strong><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">یاستی یول=لپه کارو&nbsp;</span>&nbsp;</strong><br>&nbsp; لپکه یعنی هموار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رویعنی راه</div>&nbsp;</div></div><div class="post-info"><div class="p-mid"><br>برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://sfandiar91.blogfa.com/tag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%81-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%ae-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">معرفی طوایف بزرگ مشایخ خطبه سرا</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://sfandiar91.blogfa.com/tag/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">شاهوردی نژاد</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://sfandiar91.blogfa.com/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">وردی خواه</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://sfandiar91.blogfa.com/tag/%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%da%af%d8%b1%db%8c" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">پور اخگری</a>&nbsp;<br>نوشته شده در &nbsp;یکشنبه ۱۷ شهریور۱۳۹۲ساعت&nbsp;19:34&nbsp; نویسنده&nbsp; اسفندیار آقاجانی&nbsp;</div></div></div><div class="postdesc" style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma; color: gray; padding-bottom: 10px; "><a href="http://baghro95.blogfa.com/post/86" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: blue; text-decoration: none; ">+</a>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;پنجشنبه دوم دی ۱۳۹۵ساعت&nbsp;&nbsp; توسط&nbsp;اسفندیارآقاجانی&nbsp; |&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl"><a href="http://baghro95.blogfa.com/" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: blue; text-decoration: none; ">نظر بدهید</a></span></div></span> text/html 2017-09-15T10:24:47+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش کتاب «سلطان العارفین شیـخ صفـی الـدین اردبیلی» منتشر شد http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22884 <img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/09/27/3/2222784.jpg"> text/html 2017-09-15T10:18:24+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش بیانات مقام معظم رهبری در تجلیل شیخ صفی‌الدین اردبیلی http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22883 <font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;<br><strong>"شیخ صفی الدین یك عالم، یك عارف، یك مفسّر و یك محدّث بود."</strong><br>&nbsp;<br>"بِسْمِ‏ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ رَبِ‏ الْعالَمِینَ‏ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ‏ عَلَى‏ سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا ِ أَبِی‏الْقَاسِمِ‏ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى‏ آلِهِ‏ َ الْأَطْیَبِینَ‏ الْأَطْهَرِینَ‏ الْمُنْتَجَبِینَ‏ الْهُدَاةِ الْمَهْدِیِّینَ‏ سِیَّمَا بَقِیَّةَ اللَّهِ‏ فِی‏ الْأَرَضِین.<br><br>در تاریخ گذشته در دوران طلوع صفویّه، سرزمین اردبیل توانست دو خدمت بزرگ به این كشور بكند. اوّل این‌ كه توانست از كشوری كه بخش‌های آن از هم جدا و با هم در حال اختلاف و درگیری بودند، كشوری متحد، بزرگ و مقتدر به‌وجود آورد. قبل از طلوع صفویّه و بعد از دوران سلجوقیان، ایران كشوری بود كه هر بخش از آن آهنگ جداگانه‌ای می‌نواخت و از عزّت و عظمت ایران در آن دوران‌ خبری نبود. این عزّت را صفویّه دادند. صفویّه از اردبیل طلوع كردند و خاندان عرفای مجاهد و مبارز یعنی اولاد شیخ صفی‌الدّین اردبیلی توانستند این زمینه را به وجود آورند تا فرزندان آنها ایران را به همه عالمیان در دنیای آن روز متحد، مقتدر، عزیز، سربلند و پیشرفته معرفی كنند.<br>&nbsp;<br>خدمت دوم عاملی بود كه در واقع پشتیبانی معنوی عامل اوّل محسوب می‌شود یعنی احیای مذهب شیعه، مذهب اهل‌بیت  و ارادت به خاندان پیامبر اكرم 9. مردم - همین مردم شجاع، همین عشایر غیور - از این سرزمین با نام امیرالمؤمنین ، با نام امام حسین، با نام شهدای كربلا، با نام ائمه معصومین 8 توانستند بروند و نام خدا، یاد اهل‌بیت 8 و آئین مقدس اسلام و فقه متین جعفری را در سرتاسر این كشور مستقر كنند و كشوری یك پارچه، محكم و مقتدر به وجود آورند.<br>&nbsp;<br>این اقتداری بود كه از معنویت، از دین و از تعالیم اهل‌بیت  به وجود آمد. بزرگانی كه در این مدت در طول چند قرن در اردبیل پرورش پیدا كرده‌اند، همه همین خط مستقیم را نشان می‌دهند. خودِ شیخ صفی‌الدّین اردبیلی برخلاف آنچه بعضی گمان می‌كنند، یك صوفی مسلك از قبیل آنچه ادعا می‌شود نبود. او یك عالم، یك عارف، یك مفسّر و یك محدث بود. آن‌گونه كه مرحوم علامه مجلسی - بنا بر آنچه از او نقل كرده‌اند - ذكر می‌كند شیخ صفی الدّین اردبیلی در ردیف سیدبن طاووس و ابن فهد حلی- علمای فقیه و درعین حال عارف - قرار داشت و كسی بود كه در كنار علامه حلی در دستگاه شاه خدابنده توانستند جوانه‌های شیعه را در قرن هفتم و هشتم در این كشور به وجود آورند و پایه فقهی و متین و استدلالی آن را در حوزه های علمیه رایج كنند.<br>&nbsp;<br>بعد هم فرزندان او عرفای مجاهدی بودند. لذا گفته‌اند اردبیل "دارالارشاد" است. یعنی اینجا كسانی هستند كه ارشاد به دین می‌كنند. بحث، بحث "دارالارشاد" است؛ بحث صوفی گری و كارها و سخن‌ها و دعواهایی از این قبیل نیست. بحث بر سر معنویّت دین و معنویّت شیعه و خاندان اهل‌بیت  است. لذا بعد از گذشت یكی دو قرن در اوایل صفویّه در قرن دهم، خورشید درخشان فقاهت شیعه، اوّل از بزرگانی بعد از چند قرن در دنیای فقاهت اسلامی و شیعی، از ایران درخشید یعنی مرحوم ملا احمد محقّق اردبیلی از این شهر سر بلند كرد. قرن‌ها فقهای شیعه از بلاد لبنان، شام، حِلّه و عراق بودند و علمایی از ایران در ردیف بزرگان فقهای شیعه، از بعد از قرن اول تا قرن‌های متوسط نداشتیم. اوّل كسی ‌كه در این میدان قدم گذاشته است یك فحل اردبیلی است؛ یك عالم بزرگ، یك زاهد، یك عارف و یك محقّق. خدا را شكر می كنیم كه سلسله دیانت و شجاعت و قوّت معنوی این مردم در كنار سلسله پیشرفت علم و تقوا در طول زمان در این سرزمین امتداد پیدا كرده است.&nbsp;<br>&nbsp;<br>مردم اردبیل از قبل از دوران صفویّه هم جزو معدود مردمی در كشور ایران هستند كه توانستند لشكریان مغول را دو مرتبه شكست دهند. لشكریان مغول هر جا می رفتند مردم را با ارعاب وادار به عقب‌ نشینی می كردند. لشكریان مغول در اردبیل دو مرتبه از مردم شكست خوردند و عقب‌ نشینی كردند. بعد هم این طوایف و ایلات شجاع و مردم مؤمن توانستند اینجا را نقطه شروعی قرار دهند كه ایران بزرگ شیعی و مقتدر در دوران صفویّه به وجود آید.<br><br>البته به شما بگویم در دوران حكومت قاجاریه و حكومت پهلوی، صفویّه مورد بغض بودند و به دلایل معیّنی اردبیل هم مورد بی اعتنایی قرار گرفت. همان‌ قدر كه صفویّه به اردبیل پرداختند، قاجاریه و بعداً پهلوی به این نقطه مرزی و دوردست، بی اعتنایی كردند. آن چیزی كه به یاد آنها نیامد، اردبیل بود! لذا این شهر و این منطقه سرسبز، حاصل‌خیز و بااستعداد كه هم استعداد كشاورزی دارد، هم استعداد صنعتی و هم امكان بازرگانی سالم خارجی، یكی از مناطق فقیر و محروم شمرده می‌شود. چرا؟ به خاطر انتقامی كه بعضی از حكام بعد از صفویّه می خواستند از این منطقه، از این مردم و از قبایل قزلباش آن روز كه از آنها دل پُری داشتند و بخشی از آنها در اردبیل بودند بگیرند."<br>منبع: صفوی، سید سلمان، عرفان تقلین: مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت صفویه، انتشارات آكادمی مطالعات ایرانی لندن،&nbsp; لندن، 1392&nbsp;<br>.&nbsp; مشروح بیانات مقام معظم رهبرى در جمع مردم استان اردبیل (۰۳/ 05/ 1379) منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.</font><br> text/html 2017-09-15T10:12:57+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش دولت آذربایجان بر سر دوراهی وهابیت و شیعه ایرانی http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22882 <div><img src="http://www.dinonline.com/images/docs/000003/n00003343-b.jpg" alt="آذربایجان"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "><div id="docDiv4LeadTitle" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; padding-top: 10px; padding-right: 18px; padding-bottom: 14px; padding-left: 18px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(81, 81, 81); line-height: 20px; text-align: justify; ">وهابیت تکفیری سال‌ها است که در برخی کشورهای خاورمیانه ریشه‌ دوانده و این روند هم‌چنان ادامه دارد. افغانستان و پاکستان از پایگاه‌های سنتی این تفکر به شمار می‌روند. عراق و عربستان هم اکنون تبدیل به جولانگاه تکفیری‌ها شده‌اند.</div><div><br></div></span></div> text/html 2017-09-15T10:06:45+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش دبیرخانه دائمی نکوداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22881 <img src="http://www.dinonline.com/images/docs/000000/n00000914-b.jpg" alt="شیخ صفی"><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(81, 81, 81); line-height: 20px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(81, 81, 81); line-height: 20px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; ">دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مراسم افتتاح دبیرخانه دائمی نکوداشت شیخ صفی الدین اردبیلی که سه شنبه در سالن همایش های سازمان برگزار شد، با اشاره به تاثیر شخصیت شیخ صفی الدین اربیلی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، گغت: شیخ صفی الدین شخصیتی بود كه طریقت دستیابی به حقیقت را با تفكر علوی و فاطمی گره زده و با بهره گیری از تعالیم قرآن، عرفان حقیقی اسلامی را نمایان ساخت.</span></div><div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(81, 81, 81); line-height: 20px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "><br></span></div></div> text/html 2017-09-15T10:01:41+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش شیخ صفی، شیعی یا حنفی؟/ به مناسبت هفتصدمین سالگرد وفات شیخ صفی‌الدین اردبیلی http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22879 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.dinonline.com/images/docs/000003/n00003147-b.jpg" alt="شیخ صفی"></div> text/html 2017-09-15T09:49:41+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش ساوالان http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22878 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 27px; "><u class="TextDecoration" style="text-decoration: none; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 432px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); display: block; overflow-x: auto; overflow-y: visible; "><span id="spnPrint" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: small; line-height: 22px; font-family: 'andale mono', times; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp; ساوالان با ارتفاع 4811 متر ، سومین قله مرتفع ایران می باشد كه در شمال غرب كشور و در استان اردبیل واقع شده است. در دهانه این آتشفشان خاموش و بر فراز قله این كوه ، دریاچه ای زیبا قرار گرفته كه سطح آن در مدتی طولانی از سال با یخ پوشیده شده است. كه منظره بسیار جالبی دارد</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: small; line-height: 22px; font-family: 'andale mono', times; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><img src="http://myup.ir/images/81921530236485324214.jpg" alt="" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: initial; border-color: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; display: block; "></span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: small; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;ساوالان&nbsp;&nbsp;آتشفشانی خاموش است كه شكل تقریبا مخروطی دارد و اكثرا از برف و یخ پوشیده شده است و چشمه های آب گرم و سرد معدنی فراوانی دارد و در حقیقت بلندترین كوه استان های آذربایجان غربی و شرقی محسوب می گردد .<span lang="AR-SA" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; font-size: 10pt; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">كوهستان عظیم وآتش فشان كه به زبان آذری ساوالان خوانده می شود از كوه های متعدد بلندی چون صائین ، نرمیق ، قوشه داغ ، و… تشكیل شده است. دامنه های این كوهستان در بخش مركزی از چهارسو به شهرستان های مشكین شهر و اهر در شمال ، تبریز در مغرب ، سراب درجنوب و اردبیل در شرق مشرف می باشد. سبلان به شكل مخروط زیبائی است و دهانه آتش فشان خاموش آن در حال حاضر به صورت دریاچه ای در آمده است. اطراف این دریاچه در تمام سال پوشیده از برف و یخ است. قله اصلی یا آتش فشان آن به نام سلطان ساوالان بلندترین نقطه آذربایجان و پس از دماوند بلندترین قله ایران است. كوهستان ساوالان از كانون های مهم آبگیر دائمی رودهای آذربایجان می باشد. دامنه های شمالی آن به دره رود قره سو و اهرچایی و دامنه های جنوبی آن به شاخه ها ی آجی چای منتهی می گردد. بنابراین &nbsp;بخش عمده ای از آب های حوضه رود ارس و دریاچه ارومیه را تامین می كند در دامنه های ساوالان &nbsp;چشمه های فراوان آب گرم وآب سرد معدنی وجود دارد از جمله موئیل سویی ، شابیل ، قوتورسویی و ...كه در فصول مختلف مورد استفاده اهالی مشكین شهر وگردشگران قرار می گیرد. در بالای قله &nbsp;حفره ای وجود دارد كه دهانه آتش فشان بوده است و امروزه به صورت دریاچه ای در فصل گرم ظاهر می شود.</span></span></span></p></span></u></span> text/html 2017-09-15T09:30:12+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش زندگی نامه شیخ صفی الدین اردبیلی http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22877 <div><font class="Apple-style-span" size="3"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIALoAkAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgMEBwIBAAj/xABBEAABAwMCBAQDBQUHAwUBAAABAgMEAAUREiEGEzFBIlFhcRQygQcjQpGhFVKxwdEkM0NicqLwU4LCFpKy0uEl/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/ANF0hI32rtOM4712tRUkY2OazfjS93+Av9oQn9EIvKY5bWMtuJP4vPIoNEX4QojYjO9Kt14huVuXCmOux27dKUEEcsqLWemTkdqj4nmNTeFmC5N+HeccbSsE4Gr8QV5CuOGos6ZJTEvJacai7t9FcxChgEHoU7fpQWP27dPi7nGUqMp6GjnNtpQcPI98+VC5P2gplW9bce2SkPOJwCFJwTtlIxvuKOIjQZ5cg2iLGKGlYdk6fC2fTfKj9aoxIVjiS46YymxyHCsreTgvqHQJURgjPYUAC5WebdJiHY1qYtkUR0uOOSgQlA6Ebd8+dFYvBEhCw4i6CM6AQlcVvTj3OasPTpsg2xURJcmOvFdwiA4ykDpg9Mbe9EOGoLzUi6zQh2PHmPhbTLvUHHiVjtk0Eb0SXY4a313e4zlLPKZYS2hSlKP7uR16n6Vm7lut6W0yLdIkpeaVnQ9jmKVncDSMfrWs3ZSdCXAtGtoKy2VDxpIwoe+OhrLmbBDF5Sg3hhcZSlrHJCtQRsMHy69KA/DsF/lwmLjAnpntPI1tNvuLZcR7HcZ2qynibiHh5IF4t8xxIG7jzaVAf96O3uKaOE2ZEW1raXzDGQ4r4VDhBWlr8IOO/WoeKrm6mA63AUUyWVtqU1unWgnB0nucZoK1v+0jh2YlOZZZcI+RxB39iNjRKNxdaH0l1M5lCQOjitJ/IilF/hzhy9OTG1OLjSkPFDcgkJKleWc4UBsOmaDQbDN4c4hY+NZjOJD2G3tZS0tQ6Ak9D6UGqm7wUpyqbFR6qdGN6vpJKQoYIPcd6y/i2yuGW4JluQqTIcGj4drLSUY3V0zmjTPFkeA1EYbjO/BsNJ1vPnSopOwUAdyKB2G56Yr4DfJ60OtV5iXdlL0FSlNr3SspIBogkHfG9BVCwMEnYHNY/JehpvrjazOkrcmLW9HylCUpKv5+ta+Xm2W1uubNtpKlH0FJz17iqiuXdMOHMONWlogONg7b56+dBUjXFq/SV2HXAdK2lffJTqWkJxgE9M+tFbVbGVEwLdzE25rCXns+J9Y6pB/d37Urw2JJU45CkQ1RNKpTqo7WlbeT8mfXNML9xTOuybPai6Y8WPnlsZRl07AFX7oG9BLfokaDJh8yVJaadd0rQ0vQ2UgZCMevvV0cQQ0zU25thDyW2ypPITqBUDgJT9KluDyXEt2RKGZs8tBSw6MoQBtqUP4VftFni2ltSWWkpcPzuY3V/QelBXWi5S163HBCbV+BtIW59VdBXos8Qn+1LflYOSXnSaKBClAADfvXik6Qcg+tAPTaLW0sKRBjjf8AcFW/2bb9JAhR8Y/6YqdKUrGQiugglOc9RQDl2eFq0xmTFWBkLjqKD+XSqEy2yXCn4pKpjbeRqZVy3sHqPJX6UxghKMkj3qvzWsqCXW9YOMahmgTZdgit26VIsLSH3S4khDgyqOB1CU+fcA9zQu3cQc2MuDcYhkREs4DTrhy2PN1Xn/wU9zImVh2P9xLG2sJ2UPJQ7iqH7PhXOUiRKjhqUwvW9F/A4eyz5+lB9w25crWgQbu4hyI6n+yvaycD/pqPfboaq8eW6K7bUTQgpeaWlKdCAoudkox5ZpnfaZnRVsPtc1pWygaUrbLeZuEjhe6TOchaCYEoEFRA7KP74oL1jmakvvuMqhRm8IU294cLA8RA7dqYWXGlthTR1JIzkGstv9mFnurKkzHrk4VhTjbqwCQoHGB3O3U058KuuFa1FhxhpYACF9MjOcDtQUuO723a7emH8Op34sFKgNsI7/U1XtlptES3KviITZblMpDcYHWCSfCMnuTt+dXuK56P/SJuPwhU+pCFNII3bWrA/Sq3DbMpx1hm4aQYTqlltOMc5e+P+1Jz7mg9eizbBb+ZHbbe56y5JSGgQg4+UDI8OR17VXm3Vnhfhx26yG2jcJm6UpHzLVuB7CiV/lsN3iNEuMxbcVxlS3EJwBnUANR64Of0rHPtB4kPEHEK0sHEKL90wB0OOqqB0+yJ1+Zc5tynKLkh1O6yrrnyrVCoqIK04IGKyT7GVtIlTmT8+gKSM7DFajLuEaJAXLkq1BAOQg5J27UE7quWFFSkpbSMqWTgAULZ4itspxSY0gvFvJXy0FQAFD3kPXe4ot0l9YZMYPPtA43J8I9h386W7nw+u3XFqNw6hSH47IfW+ThalZPfuNulA8tX21vJQpqa2deyDnGojqBQ9fEaJT70OBJDbjSla3CkHSB1Vvt6Ad6BMWyNxJZ3p7bZjiSjmuJAwG3k/iT5Z2/Wl9y2xWoSElemStvUl1BxrUOqT6/1oH5EWHcyiUuQ+/HZTzXSsnKwB28vaupNutc0RpsSMMSwkqUE4UUafKs4a4jkqjRrUt7DDjiG+cgYylR8QV69q1UOiPPahtNI5aGSoeIbDoBjyoFW2cRybNarc7cI61svuKaWSfElSeihnzFNjgjz2ETITyVPJOpp5ByCMdD6UMaXBuVxmJUhLkaApK0K6gL0kKHrWa8FcaI4cuEtuShw26UslAT/AIZz1/Kgf+JbhNjQlXGA6kcttTao68+Ff72B1IpftUFi4NMwlF+LPS0FQ1FxCiVp317dyT39ab7tGjSW25WtQhSwlDvLVp/0qz+n1pWuGrha4KbgoIjNZdaQ4AE6lbZ28TihvgUEl5kzr5bo0m3pbZfUlTE1K07tqQrJAPvvV/hichaGOZdPiJS3dHJONJTnGUjH1zVFWq0cUoakykuwr+wULWlsJCJAGxA9RVThEPWy+Px5ERHhUlHPSASjOw+hxQO/EjbK+Hp/xY+65SvXtsffNULZGnQLQERmxKmsIGourxzXVYKySO+MCr98Ot+DBI8KnC89g/gbwcf+7TUci4NwWupUpOSEgfMc4/jn8jQInHUqRChzpl0aZTMuKExorKfEWEjdR1eeMnb0rLSyhtOVEnyGKbftIu5mX9uEVJUmEyGyT1Lit1Hp7UqrOQCVk741Ebe3T+NA7/ZdKdbvRZaSgpdbwoLH861CdyZTjMGWGWzIbWlKUHfpsf41iPDMxcO6tPBWkjG2O1aVx6t0GHcGVLSpTKVNqR+EjpQE3LlFh3SLIWpW7BjPeHxBaTkZ96sO3aEbql5l9S3eVhTYGRgb/nWWv8VGc6t2WjW84kcwpG6VD8Q9cV5bWL5eZrLlubcUtK8tSQNKM475wCKDQ7LLiLgSoHP5T7Lq0nl7kt6sjI+tJnERUXnreUhtxDvxDCyemRgivOJbReoFxTcOU2086DqQwfB5n+VCX7jz3WnJqlc1tKhkHqaCSRIguREfDksyXEhSyTs2vPT86rmVd56X303OQZCcB9JX4x7Y7UIRIRLkPKeSGi4CpKUDbI6jFexnlsD4lsq+YJUsHBI9aBsst7dttqlWxiRhLyTzFq3Ujzx6nzpWvTDaYUd9tLgS46UJChsUgYr11aWnNiVAE6F9iKgnyXp0uJHZSpxzICWyCfEe2KDT7VxQE/Zwy3IAfmJJihtf6K9cCjNvQjinh2HNQ8WZrJLC3EbHY4UnPrWf/BtQGFISC3oSUuFWSdf4jt26flTF9n1wSZ063IWsIfa57OodVI6/89KA7xzYweDHG4DQbct+H2NJ6aTn+FLVrlOW16PxEEGVbZgDiwFbtLP9CNqe5crSylT41RyS04T00qOP4KBpK4at65NiuFqcQhxVom80MOE6XEjcpOOx8VA6Pvl2+yysZRGjIZJ9SStQ/IJoa44pd2jNuqSShXj9QlOf4lVWYriZCn3UeIS5bqvdIKW/60uXSSYKbncMqUpEJakehWT/ACXQZdLmGfOkzHsFx91SyrGcg9P0rh1QAOMpAI/FuagQnlMpBxqSAMedTvAFJ8ScFQzj2oOozv8AaWydQ2Gd961WQmReeB2f2cXHZUBesjTqyk7Y3rIlFKCkDY6u1aD9nPErkWciIt5aUOq0p8WMHt9KBMmq+JdUt9baFYOQhOCD/WtN4f41gNswIrsBbAQpKQ6FgoSnz/WnW7cJcP3hwqmW5lySD4nWhpUfqKzubwWpLr5ZUFw1ufDNMqVgIJV1J67AUDFxtxLEtbkaO40iTJdQVYQCopT0Hp2/SkFmXb5Ta8t6ZJ/yDHt6bUSvkSKeK7ow/LXEACAl5kZUgaRnby7HG9XHLBItjy7lI0pjvuaGkhrw6AM5PcZ/OgSbxZvgnQ+xrQtKs4V39PSqbCmg4WF5W058wG+P+bUwcUvvTJfJ0kyAkFZT5etCZr7UaO/CisNaGUhQkafGrPXUfL07YoISWX4XJWdBbGcjfJztWrDhjh3g21/G6XJNwda0NPq8SkqI+YeVY/DUt4iO0lx114aUNJGd+1aJxZfk3FyPESFcmI2EKGRhTnf9RQC/iFNocKj8+5O/169e1c8Py3IV7t0vWkNJlBKkA7YUNJ+m9V3nS5r2bSokBWnAGfIVzJ0MRThOS2sEDPl60GjXh5ao0i2NqBKhoVntgHGPXYVT4SWiNxhMaQsFMyEiQMDBJyM//KiM9l39puKCQpDgSpO3y7p/+1LVucXF46sZcSUh2A4x7lJx/KgY+HwoWS1u9FKic4+hOpX8hS9xW6G+HL7nGSmOyk+RJTRy3PKasVqS2NSl2wYT/wBjlK/HCwm0XJHcy46dvbNBnSQApzUQc52xvXa1gtE6kjx7pSOhrstozunv1/8A2q61NhSg3gg9+gHrig4UpPMxg9atwJYYeQ4klOlWdhVV1BJQEt4BO5J/Wp+SkJBSoHB69qD9A2LiyDNsiZkuSltxhsF0HYepFKt5cnC6TbtBlMCH/flKzlC9hpAHmf5Uk8D2CVxFdHYrEpTUdpvW6tOSCPICmuLY4ztumPthwNNAqYU48chW2wT60AF5V0vbDUp5uGkKkD7wHDnT8X9aM3ziRxiLDhOOkpjJGtASd1Z2GT12714xa+Y+ZKW5KIzeS446gDCh+HKe1VG4gWwJjkcqW8FKQ66vV0IykZ6e9ANkKTHltzJBW8VOJXICDg4/dpQeXzFvIbUQ2VEgKPzehpyvSSkK5yA3gbgp/F06+VI0fWXlBvBJUaBs4f4mhWO0y2mLYW7jJAAmatYSnvjyqWO9FlgIiPFaeudJyT5n1oXZ7d8SzI04U6lOyFdBQWK440sLiLLawMZSce9A7JZBZU6QSlROCe57/lUchGuFIJwNidRG422FQWy4ie0pCUctzARyge3n65q7cEtCE+hskgYxjzxvQahrPKZUAAVMtq369EUlXEg8UcOrC/GmdKaKR5alU0zJHI5YVgBEZsn/AGUqN4kX7h5wY1v3GQoHHTKjigarcyU2m1hRGtEJLWMeriaTON0JNonuIUSoKju4A69B/wCVP+nSp0BHhYccGANyEupXj8iaUuJ4KpNpnxxlK/gSds7ltfT/AG0GZAJBV4cqzXS0JXkfKM5xtsMVauljuljVonRnEo06kuoGUYO/Wh7ikdScHuRQcu6EOoUQv0H71fPyNTJSlCwsg6th23xXLuoKGoFCQRlShimTg2wSZ86PcpVvkOWtvJOhJ8ftQarwVaY1ktzTbQ5WISXXnEj5iTnKjQ2xQpKnSVtqXFeJWhKV6ikats+uRR+XPbkWeQlLCvvGSlTCkYca2Onp1G1K0eYoRJK0Otx3UstJY5bhHhJz9TvvQEr7xEy2zLbt7CiqQjCyOmenTz7Z9KVEPJbWzEyNL6V+JXRsDcKH8PrV++BkOF1JZSgoAKm1D5sYyfPJpVuD6A2t3WNSslBBycfu+woK3GdyckIiIUv7sMBKUd0n186BWZrmyUI5YwVApyMZPvXq0Sp81DvKyjOlKSabbJYZGkupiHVoILZGU+4HUUBIQmpDinZJU3hITzEp059Ce31rPFctFxfQhPhLhCTjtmtZYb5NmLgcS4taSMA69J8s/wAqzy32lYuhYeGCnfcYSc9s9qCsEmI8HU4DqVAhPYj1o0hz4qM4rB0kfIrsfKoLhC+FnlhxvC9iAR59s+VTW3kyLr+z2sjmOtHfudtXXp7UGnz2vjJqm0pwhKENeo3R/Q0uWmA4q8cGqK863HXhnqEjNF513bDU19KHAE8xXMTuFY1Y/wDGh/D61yeNuHImnT8BaVLUPLO2aBzmNYny2SrAcCFDJ2IWktn9QKC3NAXKjKBwHyUHyAWkZz9dVMt5bxMiup25ra2UqI2Ctlo/VJpcvKFuxVEAKUFEgjIIHzjH0UofSgO2JaLnw3GM6Oh0FGh1LqcjI2I/MGl69/Z1ai/+0LIymLLZ+8S2hAU2ojtg1Qd4luPDtwPLimRbJSRJSgDZBV8wyBt4gevnTlw9xPa7w2PhntMhP+C74VH27GgQLQ6ufybfNed1rUUuImwUKZ7kpzsQcdKqSbxK4e4kescG5SPg0NZhuoweUeobI6FPX1rWLta4N5iLjTWG1NqWFKIGkggbHPnWUcc8OWrhFy3SY8iS9KfWoJQ8AoacdT60DbCmTrk7ZLoPEiYwpiQhPQL6pP0/nSRxNb3LOYL8ch9qWjUED5goHB28qbLHcG4Nk4aWkoWFtvIKknH4Sr89qA2Uu8T3aGmGVciHFQkvLxgEjKj+ZoEm53CRJkK5cdTbQJ1IKSBnyA7CvrLa5l2mRmHFlHNd5aSodCT5U8cUWMQra4+xCelKcUsNOIcwGVajuv6Y9jXE2B+zFW25R2lIeBZcIP4lKAKh9aDy08OITDkhhlT0lQUlS9WNOB2z5fz+tH7MiXZ3bc8HwY64ZdfSpQOtWcJCT11Zq+3MlWmVMjLjtuwwHjpJAOU4OMj/ACn9KEXh+PbpTjspAeZQlAhxUunxt/hyd8d9uu9As3Qy03FxDjqvhXTrJQdOgnrqx3r5q1SYstMmW6lxhYHjUcZHb3pxXLmPWHnXW3NMF58Bhvl6VIRjdRHv59utVZkRhMF5j+7ZWgqZ3/unU77ehHb+lAm8VrdbmNsKCgsY0q1eIJ8vagXDjrqr+3IZKyWQp5Rx2A6n6kVcvbomyH52pQDaEoQF/McnoKv8AtNsMTrg+CW3CGEEDcpB1qwPoB9aBmcdS9BYgpGVSNLKt/MgH9EqotwbiRx7xFLQkcqO0iGlXljc4oJbFNftsvSMBuA0uU7vsCkaR+ZKqYPspbdY4fM6VkP3J5cleewOw/QUDde2nV29Zj+J5gh5r1Uk5A+vSgUksuNtvRxqbdSFNZPUHKk5/wByfrTcNKDjIxSmthUaZJgJUWgz/aY+N/ulHxJH+lWD9RQUrbJYhvIB8bRVp0uJyktLxnPXGDpP1NfXbgWHJdW7ZV/s18n5FJK2lY9M+H3FUprakzQvWzyCSVN6sBfZSQfzx7jyoa1xTdITjUJUkyw06FIKlhDi2+w1dFDG3vQW3LjxJwstDFzZU9EzhKlnmtq9ldR9aWvtK4kj31VqZba0vskqUgOZwPKtLY4ktfEJYajSENS9WVMPteJI7gg0p/aD9nsNxlV3sqUsSGvE4yDhLgH7vkaCJ934Tg6wqbWNSOc6nA6+BQx+tG+DrIi0cNNaGVOuOM85aU9Tj5UgdTvvikN6aJ6LdaYanPh2WUh1WckLJyr1wPKn1fFDdpDOWkraW8lrHNAcSkgAEJ8sb/Wg54M4iN0u8+A6y4uEkcyOp1oIIH4kkAee4qzx7BWuEZKSlDQ0JQ3p+VQzv9aZWYMWK+pbDCG1vklxaR8xHnSt9ot6gi3sQG5UT4h9wbLdACQO5PbtQCzcOfblRIjSpc+VqUgKcJUeYgg5J6aSDR2HZ7bw6w3OuaEzLkUpy4ojIPTwjoABSbb23rFdUT3HUam2lAkI1aUnq4lOfEkdyD9KG3y73CVfHWpqh982nkuIV4T5FJ8jvQME6+CS8mc+sOrcwksj8Iz0/SoeI5KExHEyHghpKtfL74HQjNBI7DURaZM1wBtK/vUFWMDzoHdJ0m+XFcgpUIoOlvUMJOOmaCO5uMTbctaC828lQ0oUkYWn+WKPWlC7bbI63AnQgZAzv5k/XYfnQmxwFXy5HSMxWMF1zPhUrGyR/E+gphv8b4swLNBRmVKWAnB3ba9fLuo/SgqzHnW+FShoETb9ISygd+UDufritagsNw47UVvAQy2GwB6DFZtYo67pxpz0hKrfZW+RHxunX02P51pDCSkf1oDSkZJwmhN9guuw0Soqf7ZEVzGvNYxuj6jajq8JCUheT3qFeScagQfXpQJkmNFn25MlhKDHfTlOU/Ie4I/y9CPL2pRncLftVgpRILchA/s6FbeIHdGf4U+XaCLU8/Kyf2VIVqfSgbx19OYB+6e4oZMj+DSokJIBSpo/h/CpJ7n+IoMtU9JhMLMpvmtM416/Cts+/XNFbfxhdkW5+GuSmaw6gpTzVYW37K70RvsFviNLpBZau7aRzEA6UTUj8QHZXpSG28u2yno7zR5OcFDqcKT70D/wA1FmzSg2yezLUFn40+Jv23GM0Wv0Kyyp7Tl+eTHkRUI0pYRnnIzsTjoRjv0oNa+J1xoYahykssaCQ2DuKqx+JY8Jan31MvyNK0KCt9aSnOPzoNFvvFUKNZpL0VRDgJbIWdKmyobbH0NJFqvVtv1tP7XtzIYxyFpaQCUK6ocHcZ3Sc+lHf2WXPhH4KUutSbakvIdwQ4pO+Dnc5ScZ88ULY4Sj2mJcH0x3QExhIZkoWfCnu0pJ22/nQLVsk32zoU5EQJESMtaW2HQFFOfmCfcdhUUd6LcG0pay3BVkhSU6zEJ3Ix3R39KZuI1REcPQmIC1LdUkS/iRjO+wH0Gaz+0PCLOV8RGVICTlbSdtafPbyoClxsbzMgC7TUllQHJfbVrZdA3Az261UW5M4hnNWqAgYGchv5EgdSSO1TC2ucQXpUThph34XR94Xj92gdyo9BTPaGbdZkusW94FhtI+Ln7feq/dSPL0oLkdiBw7anNIJiM/NqOC8s74+vU+QwO9Lsd6Yht68lLirpcVFmA13SCd1Y7DFE2U/wDqWU5cLkv4Xh6D4jrPz/5R5k028K2J+43FfElxipja06IMUjdhrsSPM0FrhWwJsVojwRhTgGp1f7yz1pibaURsatBtCG8AYr1KMJoJlpJWcbA1GUaTvUqVKGysf0qNQ1Df5f1oPcBSClQBSfmHmKSrvBcsLSkoQ7Isp38CNa4Z9upR027U7oACck5zXSAhI3HUbg96DKZtsLkVDykpW27940Wz18lIX5+lCZ8Bu6x1i8BTquguDScrHkFp7gU/XDh92FrcsoS5HUSXba9/drJ/E2fwK9qDIZYfkFMYuNTmwT8I+NDyfbsseo/WgzSTwncISi9zfiIeNKZEXxj6jqD71TdszTlpU+xrLpcxurJUnucVp7kd1p5tbTbjclCsuqY8C9/NPT88VVmx1FhQlx4ctQJ0KeaLLpHopOx/OgRG7zMcchtrlSGWWU55qlKAyB+H9NqlncS3OWmYt64LLUhAbcSVbL09NqcY1utrzSFO2NwhKSBouO3rXMex2IBC3LDCQVDrIdW4VfTIH60CbwxOfeQpj7x8NjShKUlZ3/DtR6Dwg81IamXp1cJvRj4ZrxPuD2HQH1pxiPojo5UGP8O3jpFaDKMe+5/3VEiM66dIbxncIGcn1UTuf196BTlTJElpdoscNcO3IOpbaBlSvVau/tXxsqkxkyLnI+Dt7e6wo438v9R8qvP3yJbX1QYaTcJ5VhEeJuAf8yh0/U+tMlr4IfuT7Vx4rfQ+tHibgtDDLXlt3NAG4XgzuJp0JyQwmLw9EVraiEbukdFKHnWsKyEJVnbyqvHYaYSEttpSE7AJGBUhJ/EaD5Wxx13xUik9MVGVHqACO9fczUM7+hoJM/eGvcb79K8/xD/zsK9X0oPlEAJx27VEoqJ9q6kdq8V1NB6nIySAdqp3O2W+7MBq4Rm3gPlJ2Uk+YI3FWz8pqJn51e1AuSuH7lGCTEnNTo6OjFwSSpP+l1PiH1zQqW4/BJVLtNzYCUg8yKUSkY/RdPj+7QB/eFcAAlSSARzU7flQZu7c4HR124t6R0ctT+r+dcfHR1BtEZq6yDgbN2t1OfTxECtZcA+MWMDGmo2CTHTnyoM6ji9SUq+B4bnJUf8AEuUhLKffCMq/WpkcCXS678S3nEc7/B29PKQPdXU1orAGk7dqqu/Is0Ae18P2yzj/APmwGGsDGQNz6560UQFq61w12qZHWg6S2TXCkFJJPUdKtsfNUMz5vof5UHCQFZV0yOldtxw4EpT0qM9vYVcif3hoP//Z" alt="Image result for ‫شیخ صفی الدین اردبیلی‬‎"></font></div><div><u class="TextDecoration" style="text-decoration: none; list-style-type: none; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 432px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); display: block; overflow-x: auto; overflow-y: visible; "><span id="spnPrint" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><h2 style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 27px; font-weight: normal; "><u class="TextDecoration" style="text-decoration: none; list-style-type: none; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 432px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); display: inline !important; overflow-x: auto; overflow-y: visible; "><span id="spnPrint" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" size="3"><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; display: inline !important; ">&nbsp;</p></font></span></u></span></h2><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">شیخ صفی الدین ابوالفتح اسحق بن شیخ امین الدین جبرائیل اردبیلی(۶۵۰-۷۳۵ه.ق) عارف و صوفی مشهور ایرانی ، كه سلاطین به سبب انتساب به نام او به صفویه یا صفویان موسوم شده اند . صفی الدین پسر سلطان جبرائیل بود و در اردبیل به دنیا آمد (۷۱۳ - ۶۳۱ خورشیدی برابر ۷۳۵ - ۶۵۰ قمری)</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">پدر و اجداد وی در قریه كلخوران اردبیل زراعت داشتند و پیشینیان آنها از قریه رنگین گیلان به اسفرنجان در حدود اردبیل آمده بودند. پدر او<span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;<strong style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><a href="http://ardabiltarikhy.tebyan.net/viewPost.aspx?PostID=182063" target="_blank" style="text-decoration: none; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; color: rgb(0, 0, 0); ">امین الدین جبرائیل</a></strong></span>&nbsp;نام داشت و می گویند با وجود مكنتی كه از راه كشاورزی به هم رسانیده بود، علاقه به عزلت و انزوا داشت و از معاشرت با خلق اجتناب می ورزید. صفی الدین در سال 650 قمری در محیط انزوای خانواده و در صفای زندگی روستایی به دنیا آمد. در عین اشتغال به مقدمات علوم رسمی، تمایلی به زهد و ریاضت یافت و به روزه داری و شب زنده داری پرداخت. گاه اوقات خویش را در مقابر اولیاء بسر می برد و گاه رویاها و مكاشفات صوفیانه می دید و گاه در كوه سبلان برای آنچه وی آنرا "ملاقات مردان خدا" می خواند، می رفت و در آن حال، از آب و خاك آن كوه چیزی به تبرك همراه می آورد. اینكه از علوم رسمی چه اندازه بهره داشت معلوم نیست اما از اقوال و احوالش، آشنایی كافی با علوم شرعی پیداست. به هرحال آنگونه كه از قول مؤلف "عالم آرای عباسی" بر می آید «مدتی به اكتساب فضایل و كمالات صوری پرداخت» و این كمالات او لامحاله، آن اندازه بود كه قرآن را حفظ كرد، در فرایض و سنن وقوف تمام یافت چنانكه از لغات عربی و فارسی و تركی و مغولی هم بهره مند گشت و به قول مؤلف "روضات الجنان" از اشعار و نكات و لطایف نیز محتظی شد</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">پیش از رسیدن به این مقامات، صفی الدین اسحق جوان ، ویژگی های خود را داشت . ابن بزار اردبیلی كه كتابی در ترجمه ی احوال و اقوال و كرامات او نوشته و پژوهشگران آن را مأخذی معتبر می شمارند، می نویسد صفی الدین در جوانی از بابت زیبایی و حسن صورت چنان بود كه او را " یوسف ثانی " لقب داده بودند و"… به سن بلوغ نا رسیده زنان در عشق او دست ها می بریدند " ولی " دل مبارك او از ایشان می رمید " و این حسن صورت در دوران بلوغ به مرتبه ای كه اولیاءالله " وی را پیر آذری خواندندی " و " جماعت طالبان او را زرین محاسن می گفتند " .او در زمان خویش مورد بزرگداشت مردم بود و مردم آن سامان او را به نام پیر و رهنما پذیرا بودند.از او دیوانی به زبان آذری در دست است. شیخ صفی هم‌زمان با الجایتو ایلخان مغول می‌زیست و سلطان محمد الجاتیو (معروف به خدابنده) با وی با حرمت تمام سلوك می كرد.</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">می گویند این ایلخان مغول، وقتی بنای شهر سلطانیه خویش را تمام كرد، در ضمنِ سایر مراسم و تشریفات، مشایخ و علماء عصر را هم در آنجا به مهمانی خواند. چون طعام پیش آوردند، شیخ صفی الدین اردبیلی و شیخ علاءالدوله سمنانی در دو جانب سلطان نشسته بودند. شیخ صفی الدین غذایی نخورد، اما شیخ علاءالدوله ابایی نكرد. سلطان پرسید كه اگر طعام ما حرام بود؛ شیخ علاءالدوله چرا خورد؟ صفی الدین جواب داد شیخ علاءالدوله دریاست؛ دریا را هیچ چیز نمی آلاید. شیخ علاءالدوله هم گفت: شیخ صفی شاهبازست، به هر طعمه ای میل نمی كند. این روایت كه در آثار صوفیه تا حدی به تواتر نقل شده است، حرمت شیخ را در نزد بزرگان عصر خویش نشان می دهد.</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">شیخ صفی خود پیشتر پیرو شیخ زاهد گیلانی بود و دختر او&nbsp;<em style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">فاطمه خاتون</em>&nbsp;را نیز به زنی گرفته بود. زهد و ساده‌زیستی او با وجود داراییش در آن زمان نامور بود. شیوه زندگی و گیرایی او و ناماوری خانقاهش به زودی برای او و فرزندانش پیروانی را از شام و تركیه و بخش‌های دیگر ایران فراهم ساخت. پس از او پسرش شیخ صدرالدین موسی جای پدر را گرفت.</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">صفی الدین به سبب كثرت ریاضت و مخصوصاً به جهت افراط در روزه و اجتناب از حیوانی، در اواخر عمر تدریجاً ضعیف و مكرر بیمار شد. در پایان عمر تقریباً به كلی از غذا افتاده بود و جز غذاهای ساده غیر حیوانی و آب قند، چیزی از گلویش پائین نمی رفت. با اینحال، تا ممكن بود در ادای وظایف شرعی اهتمام داشت. به علاوه خانقاه او محل اطعام فقرا و پناه ضعفا و مسكینان بود و همین نكته دستگاه او و اخلافش را همچنان محل محتاجان و درویشان می داشت. در مرض موت هم، "محافظت سفره و خدمت ضعفا" را با تأكید تمام، سفارش می كرد. در آخرین روزهای بیماری، در اثر ضعف شدید، تقریباً از سخن گفتن هم بازماند. فقط آهسته قرآن می خواند و آخرین سخنش این بود: «صلو علیه و سلموا تسلیماً». روز دوشنبه دوازهم محرم سنه 735 قمری، بعد از نماز صبح، در سن هشتاد و پنج سالگی وفات یافت و روز بعد به وقت نماز ظهر، در مجاورت خلوت خانقاه خویش دفن شد. هنگام وفات وی، پسرش شیخ صدرالدین موسی، در مسافرت بود و زن شیخ هم كه در ایام بیماری از شیخ مراقبت می كرد، چند هفته بعد از شوهر وفات یافت.</span></p><h2 style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">مذهب</span></h2><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;شیخ صفی الدین &nbsp;پایه گذار دودمان صفوی &nbsp;است كه مذهب اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی كشور تبلیغ كرد ه &nbsp;و رواج دادند .</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><sup style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;</sup><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">دكتر عبدالحسین زرین‌كوب محقق و مورخ فقید هم، در كتاب مشهورش "جستجو در تصوف ایران"</span>&nbsp;</span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">در هر حال سیادت شیخ صفی محل انكار نیست،&nbsp;"</span></span></p><p style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;وجود نام ابوبكر و عمر در انساب خاندانش &nbsp;بعید نیست كه &nbsp;حمل بر كتمان و تقیه باشد. &nbsp;زندگی شیخ صفی و اخلاف و اجداد او پراز از اظهار محبت و تكریم فوق العاده در حق اهل بیت رسول الله &nbsp;(ص)می باشد و سیادت خود وی &nbsp;و &nbsp;تعظیم و تكریم آل پیغمبربیانگر مذهب ایشان است.</span></p><h2 class="newsbody" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">عارفانه ها</strong></span><strong style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;</strong><strong style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;</strong></span></h2><p class="newsbody" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">▪ سوال كردند از آیت " یا اَیَّتها النفسِ المطمئنة ارجعی الی رَبِكِ راضیةً مرضیةً ، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی ( فجر آیات ۲۷- ۳۰) مراد به این بهشت مضاف با حق تعالی چیست ، و آن بهشت كدام است ؟</span></p><p class="newsbody" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">ـ شیخ فرمود: كه نفس مطمئنه را دو صفت است ؛ صفت راضیه و صفت مرضیه . و بهشت دو نوع است : خاص و عام . بهشت عام آن است كه در آنجا اكل و شرب و شهوت است و آن از بندگان عام است كه مستوجب آن باشند ، اما بهشت خاص مضاف " و ادخلی جنتی " با حق تعالی ، از آن بندگان خاص است و آن لقاء و وصال و مشاهده است كه در آنجا اكل و شرب و شهوت را مدخلی نیست .</span></p><p class="newsbody" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">▪ در تحقیق این بیت عراقی :</span></p><p class="newsbody" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">گنج در جای خراب اولی تر است / گنج بود او ، در خرابی زان نشست</span></p><p class="newsbody" style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><span style="text-decoration: none !important; list-style-type: none; line-height: 22px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">فرمود: عادت باشد كه گنج در جای خراب نهند تا كسی كه محرم نمی بود بدان پی نبرد . پس حق تعالی گنج اسرار خود را در خرابه ی خاكی انسان نهد تا كسی كه محرم نبود بدان پی نبرد و هر چه خرابه باشد شكسته باشد كه " انا عندالمنكسرةِ قلوبهم لاجلی" و حق تعالی را نظر با شكسته دلان است ، لاجرم گنج اسرار خود در دل های شكسته نهاده …</span></p></font></span></u></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-09-15T08:42:16+01:00 khotbehsara.mihanblog.com قارانقوش جهان در مواجه با بحران کم آبی http://khotbehsara.mihanblog.com/post/22876 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px;"><nav class="breadcrumb" role="navigation" style="line-height: 24px; display: block; "><div><br></div><div><div class="field-article-translator">گاردین برگردان ملیحه درگاهی</div><div class="field-article-picture"><img src="http://www.anthropology.ir/sites/default/files/public/styles/article_post/public/article/pictures/31058-4028d88.jpg?itok=XIEvHTlB" width="640" height="383" alt="" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 100%; height: auto; width: auto; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(179, 179, 179); border-right-color: rgb(179, 179, 179); border-bottom-color: rgb(179, 179, 179); border-left-color: rgb(179, 179, 179); padding-top: 0.25em; padding-right: 0.25em; padding-bottom: 0.25em; padding-left: 0.25em; "></div></div><div><br></div></nav></span>