تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 20 آذر 1396-07:40 ب.ظ

تابستان 89
عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان
فیروزه غضنفری 1 -استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه لرستان یافته/ دوره دوازدهم/ شماره 2 /تابستان 89 /مسلسل 44 88/6/25 :مقاله پذیرش، 87/12/27 :مقاله دریافت Ø مقدمه: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که روی سلامت و بهداشت روانی خانواده و جامعه تاثیر منفی می گذارد. از طریق شناخت به میزان و نوع خشونت و عوامل مؤثر بر آن می توان در جهت پیشگیری و کاهش آن ، اقدامات درمانی و مداخلـه جویانه مطلوب را انجام داد. هدف تحقیق ، شناسایی انواع خشونت و میزان شدت آن در خانواده و همچنین شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان می باشد. Ø مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که با استفاده از روش همبستگی انجام گرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و با توجه به جمعیت جامعه 383 نفر در نظر گرفته شد. واحد تحلیل بر اساس ماهیت مسئله ، خانواده و سطح مشاهده زنان متاهل است.جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت و شامل : 1 -سئوالات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی 2 -پرسشنامه محقق ساخته در مورد زمینه های خطرساز و تصور از نقش های جنسیتی 3 -خشونت علیه زنان حاج یحیی سال 1999 بود. در تحلیل داده ها نیز از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. Ø یافته ها: یافته های این بررسی نشان می دهد که در بین انواع خشونت ، خشونت روانی و جسمی بیش از سا یر اشکال آن در زنان تجربه می شود. بین خشونت خانگی و متغیر سن ، سطح سواد ، تعداد فرزندان و شغل همسر رابطه معناداری دیده شد اما نوع ازدواج ،درآمد همسر و سن همسر رابطه معناداری با خشونت خانگی نشان نداد. همچنین میزان خشونت در خانواده های گسسته بیشتر مشاهده شد و بین وجود الگوی پرخاشگری در خانواده پدری در دوران کودکی و بروز خشونت رابطه وجود داشت . از سوی دیگر رابطه معناداری بین تصور سلطه گرایانه مرد و خشونت خانگی دیده شد . Ø بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که سن زنان ، سطح سواد ، جمعیت خـانواده و شـغل همـسر بـا خشونت علیه زنان رابطه دارد . همچنین رفتار پرخاشگرانه والدین در دوران کودکی در خشونت علیه زنان نقش دارد. ازسوی دیگر تصور سلطه گرایانه مرد نسبت به زن در بروز پرخاشگری مؤثر است. Ø واژه های کلیدی: خشونت علیه زنان ، الگوی پرخاشگری ، تصور سلطه گرایانه. چکیده Downloaded from yafte.lums.ac.ir at 19:38 +0330 on Monday December 11th 2017 عوامل موثر برخشونت علیه زنان در استان لرستان غضنفری 6 / یافته، دوره دوازدهم، تابستان 89 مقدمه تاریخچه جهانی پژوهش درباره خـشونت علیـه زنـان در خانواده چندان طولانی نیست، در اوائل دهـه 1970 اوج گیـری جنبش زنان باعـث شـد کـه پژوهـشگران بـسیاری بـه موضـوع خـشونت علیـه زنــان بپردازنــد و آن را در زمــره مــسائل حــاد اجتماعی به شمار آورند. با مرور تحقیقاتی کـه تـاکنون انجـام شده ، با عناصر مرتبط با خشونت علیه زنان آشنا می شویم. اولـین بررسـی هـا در مـورد خـشونت خـانگی مربـوط بـه خشونت بدنی بود اما درطول زمان انواع دیگر خشونت خانگی ( روانــی ، اقتـصادی ،اجتمـاعی و....) مــورد توجـه جامعـه شناسان و روانشناسان قرار گرفت (1 . ( در کشور آمریکا در سالهای 1970تا 1984 ، بر اساس نتایج بدست آمده ، هشت عامل در ایجاد خشونت خانگی موثر بوده اند کـه عبارتنـد از: 1 .مـشاجره بـر سـر پـول 2 .حـسادت 3 .مسائل جنسی 4 .مصرف الکل یا اعتیاد بـه مـواد مخـدر از ناحیه شـوهر 5 .اخـتلاف بـر سـر فرزنـدان 6 .بیکـاری شـوهر 7 . علاقه زن به کار بیرون از خانه 8 . بارداری (2.( امـا در ایـران از یکـی دو دهـه اخیـر ایـن موضـوع توجـه متخصصین را به خود جلب کـرده اسـت . در اینجـا بـر اسـاس تحقیقات انجام شده در ایران ، به عوامل گوناگونی که در بـروز خشونت علیه زنان نقش داشته ، اشاره می شود : تفـاوت سـنی زوجـین ، دخالـت خویـشاوندان و نزدیکـان زوجـین ، تجربـه و مشاهده خشونت والدین توسط زوجین در خـانواده ، خاسـتگاه ومیزان تحصیلات شوهر که دارای ارتباط مثبت ومعنی داری بـا انواع خشونت شوهران علیه زنان ( روانی ، فیزیکی ، اجتمـاعی ، اقتصادی ) میباشد . متغیر در آمد زن که دارای رابطه مثبت و معنی داری با خشونت روانـی ، فیزیکـی و اجتمـاعی شـوهران علیه زنان در خانواده و رابطه معکوس و معنی داری با خـشونت اقتصادی شوهران علیه زنـان در خـانواده مـی باشـد. همچنـین میزان رضـایت و علاقـه زوجـین در انتخـاب همـسر ، وضـعیت اشتغال زوجین ، نوع شغل زوجین ، سابقه وابـستگی شـوهر بـه مواد مخدر ، تفاوت تحصیلات زوجین و تفاوت در آمـد زوجـین دارای ارتباط معنا داری با انـواع خـشونت شـوهران علیـه زنـان درخانواده میباشد(3 ، 4 .( نتایج تحقیقات دیگری نشان داده است که بـین نـوع شـغل مردان ، آشنایی قبل از ازدواج ، طبقـه اجتمـاعی مـردان ، نـوع ازدواج ( تحمیلی واختیاری ) اقتدار مرد ، تضاد و تفاوت علائـق بین زن و مرد ودخالت اطرافیان وخـشونت علیـه زنـان ارتبـاط معنی داری وجود دارد .تحصیلات و اشـتغال زنـان ارتبـاطی بـا خشونت علیه آنان ندارد (4 .( در مطالعه ی دیگری کـه دلایـل خـشونت را از دیـد زنـان مورد بررسی قرار داده است ، به عوامل زیر اشاره می کند : 1 . عدم مسئولیت پذیری مـرد 2 .محـدودیت عمـل زن ونداشتن آزادی عمل در مسائل زندگی و ارتباطات اجتماعی 3 .بدبینی و عدم اعتمـاد نـسبت بـه زن 4 .ارتبـاط بـا مـرد نامحرم 5 .ضرب وشتم 6 .بیکاری 7 .اعتیاد (5.( نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده نشان مـی دهـد که پدیده خشونت علیه زنان و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می شود بلکه باعث انفعال نیمـی از افراد جامعه می گردد و با وجود چنـین معـضلی در جامعـه مـا هرگز نخواهیم توانست به برابری توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. امروزه نهاد خانواده بـه منزلـه هـسته شـکل گیـری روابط اجتماعی اثرات کاملاً مستقیمی بـر روی نهادهـای دیگـر جامعه دارد. حاصل خشونت با زنان در خانواده نه تنها به تـنش روابط در خانواده می انجامد بلکه به اختلال در تعـاملات سـالم اجتماعی کمک می کند(6 .( Downloaded from yafte.lums.ac.ir at 19:38 +0330 on Monday December 11th 2017 عوامل موثر برخشونت علیه زنان در استان لرستان غضنفری 7 / یافته، دوره دوازدهم ، تابستان 89 بنابراین اگر روابط درون خانواده آشفته و غیرمعمول باشـد رفتارهای نابهنجار از آن جملـه خـشونت را بوجـود مـی آورد و پیامدهای ناشی از این رفتارهای خشونت آمیز نه تنها برای خود فرد مشکلات جسمی و روانی بوجود می آورد بلکه مـانع از ایـن می شود که او در روابط اجتماعی خود با دیگران رفتـار بهنجـار داشته باشد و به جای فردی مستقل و توانمند فردی آسیب پذیر و وابسته است. این افـراد در رابطـه بـا دیگـران یـا دارای رفتـار برانگیزاننده هستند و رفتار خود را به صورت کـسب سـلطه بـر دیگران نشان می دهند و یا رفتاری همراه با اطاعـت و فروتنـی بیش از حد از خود نشان می دهند. در تمام زمینـه هـا کـارایی پایینی دارند و قادر به تصمیم گیـری نیـز نمـی باشـند ، افـراد منزوی هستند که اعتماد به نفس شان را از دست داده اند و گاه حتی تمایل به خودکشی پیـدا مـی کننـد. از دیگـر پیامـدهای خشونت انتقال انگاره ها و الگوهای خشونت از نـسلی بـه نـسل دیگر است. بر طبق مطالعـات انجـام شـده بزرگـسالانی کـه در کودکی شاهد خشونت در خانواده بوده اند دو تا سـه برابـر بـیش از دیگران احتمال دارد که زن و فرزندان خود را کتک بزنند( 7و 8 .( بنابراین با توجه به عمومیـت و هزینـه و پیامـدهایی کـه خشونت با خود به همراه می آورد ضرورت و اهمیت مطالعه آن روشن می شود. چرا که با تحقیق درباره این پدیده از وجـود آن در جامعه آگاه می شویم، نسبت به مـسئله شـناخت پیـدا مـی کنیم، خطرات و زیان های آن برای ما روشن می شود و با ارائـه نتایج تحقیق به دیگران آگاهی آنها را بالا می بریم و با ارائـه راه کارهایی از شدت آن جلوگیری می نمائیم. لذا تحقیق حاضر بـا هدف شناسایی انواع خشونت و میـزان شـدت آن در خـانواده و همچنین شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر خشونت علیه زنـان در استان لرستان صورت گرفته است. مواد و روش ها این مطالعه یـک پـژوهش توصـیفی اسـت . جامعـه آمـاری شامل کلیه زنان جامعه شـهری اسـتان لرسـتان در سـال1386 بود. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و بـا توجـه بـه جمعیت جامعه 383 نفر در نظـر گرفتـه شـدکه بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری خوشـه ای چنـد مرحلـه ای ، ابتـدا از بـین شهرستانهای استان 5 شهر بطور تصادفی انتخـاب شـد وسـپس برای محاسبه حجـم نمونـه در هـر شهرسـتان فرمـول: (383× تعداد کل خانواده/ تعداد خانوار در هر شهرستان) ، بکـار رفـت. واحد تحلیل بر اساس ماهیت مسئله ، خانواده و سطح مـشاهده فــرد ( زنــان متاهـل ) اسـت.جم ـع آوری اطلاعـات از طریــق پرسـشنامه صـورت گرفـت و شـامل : 1 -سـئوالات مربـوط بـه متغیرهای جمعیت شناختی 2 -پرسـشنامه محقـق سـاخته در مورد زمینه های خطرساز و تصور از نقـش هـای جنـسیتی . در دستیابی به اعتبار محتوایی پرسشنامه از سـنجه هـایی کـه در پژوهش هـای پیـشین ( 3و4و5 (اسـتفاده شـده ومـورد تاییـد صاحب نظران بوده ، بهره گیری شد. 3 -خـشونت علیـه زنـان حاج یحیی سال 1999 که از 32 سئوال تـشکیل شـده و دارای چهـار خـرده مقیـاس خـشونت روانـی ، جـسمانی ، جنـسی و اقتصادی است . پایایی این آزمون در تحقیق حاضر با استفاده از آلفای کرانباخ 89/0 بدسـت آمـد. در تحلیـل داده هـا از روش ضــریب همبـستگی پیرسـون و تحلیـل واریــانس یــک طرفـه استفاده شد. یافته ها بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیـق ، خـشونت روانـی بـا میـانگین 83/24 بـالاترین میـزان خـشونت خـانگی و خـشونت اقتصادی با میانگین 78/2 پایین ترین میزان خشونت را به خود اختـصاص داده اسـت. میـانگین خــشونت جــسمانی 87/14 و Downloaded from yafte.lums.ac.ir at 19:38 +0330 on Monday December 11th 2017 عوامل موثر برخشونت علیه زنان در استان لرستان غضنفری 8 / یافته، دوره دوازدهم، تابستان 89 خشونت جنسی 36/4 گزارش شده است. رابطـه بـین خـشونت علیه زنان و متغیرهای جمعیت شناسی به شرح زیر است : در رابطه با متغیر سـن بـالاترین میـزان خـشونت در گـروه سنی 49-45 بـا میـانگین 30/57 و کمتـرین میـزان در گـروه سنی 44-40 با میانگین 19/43 دیـده شـد. هـم چنـین نتـایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهـد کـه میـانگین، در زنان علیه F=3/82 α =0/001 ، 373 و 6 آزادی درجات سنین مختلف بطور معناداری متفاوت است. هـم چنـین بـالاترین میـزان خـشونت درزنـان بیـسواد بـا میــانگین 93/52 و کمتــرین میــزان در زنــان دارای مــدرك تحصیلی متوسطه بـا میـانگین 41/36 دیـده مـی شـود. نتـایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد میـانگین کـه F= 2/58 α =0/005 ، 373 و 6درجـات با خشونت در سطوح سواد مختلف بطور معناداری متفـاوت اسـت. در رابطه با متغیر تعداد فرزندان ، بـالاترین میـزان خـشونت در خانواده هایی پرجمعیت با میـانگین 25/49 و کمتـرین میـزان در خانواده های کم جمعیت با میانگین 49/38 دیـده شـد. هـم چنـــین نتـــایج آزمـــون تحلیـــل واریـــانس یـــک طرفـــه بـا درجـات آزادی 4 و 375 ، 005/0 =α معنـاداری رابطـه را نشان می دهد. 89/2= F هم چنین بالاترین میزان خشونت درزنانی که همسر کـارگر داشتند با میانگین 2/52 و کمترین میزان در زنانی کـه همـسر آنها دارای شغل مهندسی وپزشکی با میانگین 55/38 دیده مـی شود. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد کـه بـین نوع شغل همسر و خشونت علیه زنـان رابطـه معنـاداری اسـت : (F= 2/58 α =0/005 ، 373 و 6 آزادی درجات با( نتیجه دیگر اینکه ،اگرچه بالاترین میزان خشونت در گـروه زنـانی اسـت کـه سـن زمـان ازدواج آنهـا 25-22 بـوده اسـت ( میانگین 62/48 ( وکمترین میزان در گـروه زنـانی اسـت کـه سن زمان ازدواج آنها 29-26 بوده است ( میانگین 41/36 ،(امـا نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین این دو متغیرتفـاوت معناداری نـشان نـداد. همچنـین بـین خـشونت و نـوع ازدواج ، درآمد همسر و سن همسر رابطه معناداری دیده نشد. در مـورد رابطـه بـین خـشونت علیـه زنـان و زمینـه هـای خطرساز در خانواده پدری (جـدایی والـدین از یکـدیگر ، مـرگ والدین ، تجربه خشونت در کودکی ) نتایج نشان مـی دهـد کـه بالاترین میزان خشونت در گروه زنانی است که همسران آنها در دوران کودکی والدین خود را از دست داده اند(میانگین 38/58 ( و کمترین میزان در گروه زنانی دیده می شود که همسر آنها در دوران کودکی مادر خود را از دست داده اند(میانگین 63/42 . ( بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریـانس یکطرفـه ، 89/2= F در درجات آزادی 4 و 375 می توان با اطمینان005/0 = α نتیجـه گرفت که بین خشونت علیه زنان و وجود زمینه های خطر ساز در خانواده همسر رابطه معناداری وجود دارد . نتیجه بدست آمده دیگر نشان می دهد که بـالاترین میـزان خشونت در گروه زنانی است که همسران آنها در دوران کـودکی از والـدین خـود کتـک مـی خـورده انـد(میـانگین 14/62 ( و کمترین میزان در گروه زنانی اسـت کـه همـسر آنهـا در دوران کودکی هرگز کتک نخورده است (میانگین 24/40 . ( بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریـانس یـک طرفـه یعنـی 74/45= F بـا درجات آزادی 4 و 375 می توان با اطمینـان001/0 =α نتیجـه گرفت که بین میانگین های خشونت علیه زنان بـا وجـود و یـا عــدم وجـود الگــوی پرخاش ـگری در خــانواده هم ـسر تفـاوت معناداری وجود دارد . در مورد رابطه بین خشونت علیه زنان و تصور اقتدارگرایانـه شوهر از نقش جنسیتی خود و تصور فرمانبردارانـه زن از نقـش خود از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل واریـانس یـک طرفـه استفاده شد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است. Downloaded from yafte.lums.ac.ir at 19:38 +0330 on Monday December 11th 2017 عوامل موثر برخشونت علیه زنان در استان لرستان غضنفری 9 / یافته، دوره دوازدهم ، تابستان 89 جدول شماره1 -ضرایب همبستگی بین انواع خشونت علیه زنان و شیوه های جامعه پذیری نقش انواع متغیرهای تحقیق انواع خشونت میزان اختیار زن درتصمیم گیری تصور سلطه گرایانه مرد تصور فرمانبردارانه زن از مرد روانی ** -0/67 ** 0/04 0/58 جسمی ** -0/61 ** 0/01 0/55 جنسی ** -0/43 ** -0/03 0/37 ** اقتصادی -0/57 ** 0/01 0/52 ** کلی -0/69 ** 0/00 0/61 p <0/01 ** نتایج جدول نشان می دهد که در اشکال مختلف خشونت علیـه زنان و میزان اختیار زن در تصمیم گیـری همبـستگی معکـوس معناداری دیده می شود . همچنین بـین تـصور سـلطه گرایانـه مرد از زن واشکال خشونت همبستگی معناداری وجود دارد امـا بین نگرش فرمانبردارانه زن از مرد و خشونت رابطـه معنـاداری نشان داده نشد. در این مورد ، تجزیه و تحلیل واریانس انجام شـده ، معنـاداری رابطه بـین میـزان اختیـار زن در تـصمیم گیـری و خـشونت را .کرد تایید ) F = 348/32 ، P ≤ 0/001 ) همچنین تجزیه و تحلیـل واریـانس ، وجـود رابطـه بـین تـصور سلطه گرایانه مرد و خشونت علیه زنان را تایید کرد. ( F = 90/42 ، P ≤ 0/001 ) بحث و نتیجه گیری یافته های ایـن بررسـی نـشان مـی دهـد کـه در بـین انـواع خشونت ، خشونت روانی و جسمی بیش از سـایر اشـکال آن در زنان تجربه می شود و بالاترین میزان خـشونت در گـروه سـنی 49-45 دیده شد. زنان بی سـواد بیـشترین میـزان خـشونت را تجربه می کنند و با بالا رفـتن سـطح سـواد از میـزان خـشونت کاسـته مـی شـود چنانکـه در زنـان دیپلمـه کمتـرین میـزان خشونت دیده می شود. از سوی دیگر ، بالاترین میزان خـشونت در خانواده هایی پرجمعیت و کمترین میـزان در خـانواده هـای کم جمعیت مشاهده شد. بالاترین میزان خشونت در زنـانی کـه همسر آنها از رده های پایین شغلی بودند و کمتـرین میـزان در زنانی که همسر آنها در رده هـای شـغلی بـالا اشـتغال داشـتند ملاحظه گردید. اما بین خشونت و نوع ازدواج ،درآمـد همـسر و سن همسر رابطه معناداری دیده نشد. نتایج این مطالعه با یافته های برخی از مطالعات زنگنه ، رئیسی سـر تـشنیزی ، عـارفی ، اسـفندآباد و امـامی پـور( 3 ،8،9،4 ( همخوانی دارد. اما در تبیین رابطه برخی از متغیرهای جمعیـت شناختی با خشونت علیه زنان در تحقیق حاضر می توان به این نکات اشاره نمود : .نتایج نشان داد که با بالا رفتن سن زنـان بـه ویزه سنین 45تا49 ، میزان خشونت علیه زنان افزایش می یابـد . از آنجائی که این مقطع سنی مصادف است با دوره یائـسگی و ایجـاد تغییـرات هورمــونی و تغییـر خلـق در زنــان و افـزایش افسردگی و اضطراب ، می توان گفت کـه افـسردگی زنـان یـک عامل اساسی در کاهش بهداشت روانی خانواده و بروز رفتارهای پرخاشگرانه همسر نسبت به زن می شود. از سوی دیگـر نتـایج نشان داد که بروز خشونت بیشتر در مردانی که سـن آنهـا بـین 45تا49 است دیده می شود . این دوره سنی در مردان علاوه بر اینکه همزمان با دوره یائسگی زنان می باشد ، مصادف بـا زمـان بازنشستگی مردان نیز هست که معمولا این دوره به دلیل تغییر در موقعیت اقتصادی – اجتماعی مردان و سـازگاری بـا شـرایط جدید یک دوره بحرانی همراه با استرس و اضطراب است و مـی تواند سبب اختلافات و درگیریهای بیشتر در خانواده شود. نتجه دیگر تحقیق ، ارتباط بین سـطح سـواد و خـشونت علیـه زنـان است . شاید بتوان گفت که سـواد بـالای زن عـلاوه بـر افـزایش آگاهی و مهارت زن در برخورد با مـسائل زنـدگی و اسـتفاده از شیوه های کارآمد در حل مشکلات خـانوادگی ، سـبب اشـتغال زنان ودر نتیجه کمک مالی به خانواده شده که خود در کـاهش Downloaded from yafte.lums.ac.ir at 19:38 +0330 on Monday December 11th 2017 عوامل موثر برخشونت علیه زنان در استان لرستان غضنفری 10 / یافته، دوره دوازدهم، تابستان 89 خشونت خانگی مؤثر است (9 .(در تبیین رابطه بین خـشونت و شغل همسر که در بسیاری از تحقیقات تایید شده اسـت شـاید بتوان گفت که در مردانی که در رده های پایین مشاغل اشتغال دارند ، پایین بودن سطح سواد ، درآمد کم و سختی کـار یـدی و خستگی جسمی و روانـی در بـروز رفتـار پرخاشـگرانه مـردان علیه زنان نقش دارد(10 .( در رابطه با ارتباط زمینه هـای خطـر سـاز در خـانواده پـدری و خشونت علیه زنـان ، نتـایج نـشان داد کـه میـزان خـشونت در خانواده گسسته بیشتر است و همچنین بین الگوی پرخاشـگری در خانواده پدری در دوران کودکی و بروز خشونت رابطه وجـود دارد . این نتیجـه بـا نتـایج بدسـت آمـده در پـژوهش مـافی و اکبرزاده(8 (همخوانی دارد. در تحقیق آنهـا ، عوامـل مـرتبط بـا همسر آزاری عبارت بود از 1 -مشاهده ضرب وشتم مادر توسـط پدر در دوران کودکی2 -سابقه روانی و اختلال روانی شوهر(8 . ( تاریخچه بد رفتاری و مـشاهده رفتـار خـشونت آمیـز در دوران کــودکی مــی توانــد رفتـار فرزنــدان را در آینـده نــسبت بــه همسرانشان تحت تاثیر قرار دهد و تاییدی بر نظریـه یـادگیری اجتماعی آلبرت بندورا می باشد . مشاهده بد رفتـاری از جانـب والدین منجـر بـه یـادگیری رفتـار سـلطه آمیـز توسـط مـرد و آموختن تحمل توسط زن می شود(11 .(در این تحقیق رابطـه معناداری بین تصور سلطه گرایانه مرد و خشونت خـانگی دیـده شد که با تحقیقات قبلی همخوانی داشت. رئیسی سر تـشنیزی (3 (در شهرستان شهر کرد به این نتیجه رسید که بـین اقتـدار مـرد و اخـتلاف علائـق بـین زن و مـرد و دخالـت اطرافیـان و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد. درویش پور (4 (در تحقیق خود ، نگرش مرد سالانه را در بروز همسر آزاری مـؤثر دانـسته است. آزاده و دهقان فرد (3 (عواملی نظیر سطح تحصیلات بـالا، اشـتغال و مـشارکت زن در انتخـاب همـسر را باعـث کــاهش خشونت علیه زنان و متغیرهایی همچون تصور فرمانبردارانـه زن از نقـش خــود و تـصور اقتدارگرایانــه مـرد را موجـب افـزایش خشونت می داند. در مطالعه اعزازی (6 (که وضعیت زنان کتـک خورده تهرانی را بررسـی کـرد ، سـاختار اجتمـاعی را در ظهـور خشونت مؤثر دانست . او معتقد بود ساختار اجتماعی بـه نـوعی شکل گرفته که در آن خشونت به شکل آشکار و به عنوان رفتار عادی اعمال می شود و از زنان خواسته می شود این وضـعیت را بپذیرند و تحمل کنند. عامل اقتدار و سلطه مردانه در خانواده از دیرباز ریشه در تـاریخ بشری داشته و در طی سـالیان دراز نقـش اساسـی در خـشونت علیه زنان بازی می کند.این گونه باورها و عقاید والقای آنان بـه مردان که مجاز به تنبیهه همسر و ایجاد اطاعت و فرمـانبرداری در او بدون در نظر گـرفتن اعتقـادات و خواسـته هـای وی مـی باشد ، باعث تداوم خشونت نسبت به زن مـی شـود در چنـین شرایطی مردها در رفتار خـود بـا همـسرشان از موضـع قـدرت برخورد می کنند و همسرشان را جز متعلقات خود می داننـد و از طریق خشونت و بد رفتاری و کنتـرل منـابع مـالی سـعی در کنترل او دارند. روابط درون خانوادگی به شکل دیکتاتوری مـی باشد و روابط بر اساس زور و اجبار است، در این خـانواده منـابع قدرت بیشتر در دست مرد است و زنان فاقد سرمایه ها و منـابع گوناگون هستند . مناسبات به گونـه ای اسـت کـه مـرد بـر زن تسلط و برتری دارد و همین سلطه جویی منشا فشار و اجبـار و بدرفتاری است . همدلی، هفمکری، همکاری و همگامی در ایـن نوع از خانواده ها وجود ندارد. فرم ارتبـاط بـه شـکل فاصـله ای است و بین افراد خانواده شکاف وجود دارد. Downloaded from yafte.lums.ac.ir at 19:38 +0330 on Monday December 11th 2017 عوامل موثر برخشونت علیه زنان در استان لرستان غضنفری 11 / یافته، دوره دوازدهم ، تابستان 89
نظرات() 


http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:27 ب.ظ

You actually mentioned this effectively.
cialis prezzo al pubblico buy cheap cialis in uk viagra vs cialis vs levitra cialis professional from usa cialis e hiv if a woman takes a mans cialis cialis 200 dollar savings card click here cialis daily uk cialis savings card cialis dosage
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:28 ب.ظ

This is nicely put. !
venta cialis en espaa cialis in sconto acheter du cialis a geneve cialis reviews prix cialis once a da try it no rx cialis prezzo di cialis in bulgaria canada discount drugs cialis cialis generico cialis diario compra
viabiovit.com/kopen-viagra-online-merk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:42 ق.ظ

Lovely facts, Appreciate it.
buy viagra canadian pharmacy how get viagra get a prescription online for viagra viagra online pharmacy viagra age to buy viagra buy viagra for men online order for viagra viagra usa pharmacy buying viagra online australia uk online viagra
Online cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:13 ق.ظ

Cheers! I appreciate it.
ou acheter du cialis pas cher generic cialis pill online recommended site cialis kanada canadian cialis only now cialis for sale in us only best offers 100mg cialis cialis in sconto cialis generic tadalafil buy order a sample of cialis american pharmacy cialis
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:18 ب.ظ

Superb forum posts. Appreciate it.
try it no rx cialis cialis 5mg ou trouver cialis sur le net no prescription cialis cheap buy cialis online cialis taglich no prescription cialis cheap cialis online holland cialis lilly tadalafi price cialis per pill
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox