تبلیغات
انایوردم خطبه سرا - ما تُرکیم یا آذری؟ ماکدامیک هستیم ؟!
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

ما تُرکیم یا آذری؟ ماکدامیک هستیم ؟!

نوشته شده توسط : قارانقوش
پنجشنبه 9 شهریور 1396-08:51 ب.ظ

دکتر سیدمرند ی  http://marandim.blogfa.com-

دوستانی حین ملاقات ویا درپی وی ازمن سئوال مد این روزها را می کنند وآن اینکه فرق بین ترک وآذری در چی هست ؟ بدیگرکلام ما آذربایجانی ها ترک هستیم ویا آذری هستیم؟

جواب من علمی وبدور از تعصبات مرسوم است. من هم مخالف کسانی هستم که ازکلمه ترک وترکی می ترسند وعمد دارند بجای کلمه ترک وزبان ترکی، ازکلمه آذری وزبان آذری استفاده بکنند. هم مخالف کسانی هستم که بصورت غیر علمی وفقط ازروی تعصب، ریشه هرکلمه ای را درترک وترکی جستجو می کنند!
ومثلن آذر را از آز و آر می دانند وآذربایجان را از مجموع کلمات آز+ اَر + بای (بیگ) + گان (پسوندمکان).
بایدبگویم که به نظر اینجانب همه اینها قوندارما(تصنعی)  هستند !
چه هردوطرف دوست داشته باشند ویا دوست نداشته باشند منِ نوعی، ترک هستیم واین منِ نوعی ترک ها هزاران سال است درایران بزرگ سکنا دارند. ( جنگ ایران وتوران) هرچند آن زمان ها کشوری بنام ایران وجودنداشته است. جنگ بین کوروش وماساژت ها جنگ بین ساسانیان وترک ها وساخت سدسکندردردربند واکنون هم ایرانی با بیش از نصف ترک زبان نشان می دهد که ترک ها برخلاف تبلیغات رایج ریشه ای هزاران ساله در فلات ایران دارند.

اما جواب سئوال من ترکم یا آذری؟
جواب اینست من هم ترکم هم آذری !!

زبان من ترک است وسکونتگاهم آذربایجان.  همانطوریکه به ساکنین خوزستان؛ خوزی می گویند وساکنین گیلان گیلک ، به ساکنین آذربایجان هم آذری می گویند؛ حال شاید ممکن است دو ویا سه درصدی هم ازاین آذری ها کردباشد، ارمنی باشد ویاازدیگر زبان ها ونژادها. پس من زبانم ترکی است وبخاطر سکونتگاهم درآذربایجان آذری هم هستم واین آذری وجه تمایزی است بین ترکان آدربایجان بادیگرترک های ایران . چراکه ما ترک خراسان داریم ترک ترکمن داریم. ترک قشقائی شیرازهم داریم. حتا درکرمان هم قبیله بزرگ ترک ومرندی الاصل بیچاقچی هارا داریم.

زبان پیوندی و غیرپیوندی....

زبان های مختلف دنیا دردودسته مهم وعمده التصاقی وغیرالتصاقی جا داده می شوند.
وبرای تعریف ایندو گروه زبان؛ به کوتاهترین تعریف ، ریشه فعل در زبان پیوندی حضوردارد ولی درغیرپیوندی گاهن گم می شود وحضورندارد وباید هردمبیلی یاد گرفته شود.
ازمیان زبان های پیوندی ، زبان ترکی یکی از باقاعده ترین زبان های دنیا است ، زبان های چین وژاپن ومجار و... نیز التصاقی ویا پیوندی هستند ولی زبان عربی و فارسی وانگلیسی وفرانسه و... جزو زبانهای غیر پیوندی ویا غیرالتصاقی هستند .

بایک مثال ساده زبان پیوندی وغیرپیوندی را توضیح می دهم.
اگر درترکی بخواهیم فعل یازماق( نوشتن) را درزمانهای مختلف صرف بکنیم ریشه ( یاز ) درهرزمانی وجوددارد؛ یاز(بنویس) یازما- یازاجاغام- یازدیم- یازمیشدیم- یازدیراجاغام – یازدیت دیرمیشدیم- یازدیراجاغام- یازدیرمیشام و.....
اما درزبانهای غیر پیوندی ریشه بدون دلیل وقانون گم می شود. درزبان فارسی نوشتن یک هو می شود بنویس0 نوشت چرا شد نویس ؟! این نویس ازکجا می آید؟ خواهم نوشت- می نویساندم و....رفتن می شود برو! دیدن می شودبه بین و.....
درانگلیسی هم مثلن قو(رفتن ) وقتی به گذشته می رود  یه هو می شود( ونت ) و (قان ) و.....
وباید تمامی اینهارا باید بدون دلیل قبول کرده وحفظش بکنی.


اگرما هم ترکیم وهم آذری پس مشکل کجاست ؟ 


اگر دوستان! مارا ترک آذری قبول بکنند مشکلی نیست؛ مشکل آنجا پیدا می شود که افرادی تلاش بکنند بخاطر ترس از کلمه ترک وزبان ترکی، علم وواقعیت را زیرپانهاده و زبان ترکی را زبان من درآوردی ( آذری ) جا بزنند!! وبگویند شما ترک زبان نیستید ، شما آذری زبان هستید!! درحالیکه ما ترک هستیم نه آذری زبان! چون زبانی بنام آذری وجودندارد. 

زبان آذری ادعائی دوستان چپیست؟ 


گفتیم که زبان آذری وجودخارجی ندارد. زبان آذری تنها یک کلمه من درآوردی غیر علمی بود که آقای احمدکسروی به زبان تاتی نهاد ومدعی شد که این زبان تاتی که بصورت جزیره ای وآنهم تنها درقسمتی ازروستاهای هرزنات مرند وگلین قیه مرند وکرینگان ورزقان به تاتی صحبت می کنند همان زبان مهجور وگم شده آذری است وازتاتی زبان های دویست،سیصدنفره(حالا درکل مرند یک یادونفرتاتی دان مسن وجوددارد که بافوت آنها زبان تاتی نیز ازبین می رود) نتیجه می گیردکه مردم آذربایجان قبلن آذری زبان بودند که درهجوم سلجوقیان وبعدهادرهجوم مغولان زبان تاتی ازبین رفته وترکی جایگزین شده است!! 


به این فرضیه بیمار چندین ایراد اساسی وارداست:
1= اولن هجوم سلجوقیان , هجوم یک قوم بیگانه نبود بلکه نوعی کودتا وجنگ داخلی بود که سلجوقیان؛ حکومت منطقه وایران راازغزنویان ترک تحویل می گیرند وبه حکومت ترکی بعدی یعنی خوارزمشاهیان تحویل می دهند.(این حکومت های ترک زبان اغلب عمرتشکیل تاریخ 2500 ساله مدون ایران راتشکیل می دهند.)
درتاریخ آمده است که قبل از هجوم سلجوقیان قایل ترک ازقفقاز بطرف ایران مرکزی سرازیر شده بودند(همانطوریکه آریائی ها سه هزارسال قبل ازهمین راه وارد ایران شده وبومی هارابرانداخته وبه فلات ایران صاحب شده بودند.) وساسانیان ازجمله قباد وانوشیروان مجبور به زدن سدسکندردرمنطقه دربند می شوند ونیز قبایل تاتی زبان را به آذربایجان می کوچانند وبادادن زمین آنهارا مجبور به مبارزه بخاطرزمین وجلوگیری از هجوم ترک ها می کنند. 


2= یک زبانی نه یک روزه ازبین می رودونه یک روزه متولدمیشود. برای بوجودآمدن تنها یک کلمه ی صیقل خورده، ده ها وصدها سال لازم است چه برسد به جایگزینی زبانی بجای زبان دیگر. اگر ترک ها با هجوم به آذربایجان توانسته اند زبان فرضی آذری تاتی را ازبین ببرندما باید یکی دوقرنی درتاریخ را شاهدبیاوریم که زبان مردم آذربایجان دوزبانه می شود( ترکی وتاتی آذری) بعدزبان آذری زیرفشار قرارمی گیردو رفته رفته زبان ترکی غلبه می کندوزبان آذری ازبین می رود. درحالیکه مااین سالها را حتا برای یک سال هم شاهد نداریم.

3= سئوال اصلی که پیش می آید اینست که این سلجوقیان ازآسمان به آذربایجان آمده بودند !؟ 


یا ازراه زمین! و از خراسان وارد ایران مرکزی شده واصفهان راپایتخت خودمی کنند؟ وبرای حمله به اروپا ورم شرقی واردآذربایجان می شوند. دوستان این سئوال را جواب نداده اند که اصفهان وشیراز وکاشان و... که سالهای بیشتری را درزیر مرکزیت سلجوقیان بودندچراترک نشده وانتهای ایران یعنی آذربایجان ترک شده است؟می دانید این موردچه چیزی را می رساند؟
موردساده است؛ می رساند که چون آذربایجان ازهزاران سال قبل زبان التصاقی داشته است وسلجوقیان درحمله به رم شرقی( آناطولی وقسطنطنیه) آذری ها را هم زبان ویا نزدیک وقرابت زبانی می یابند وبیشتر تمایل به اقامت پیدا می کنند.

حال این ایران عزیزما است با اقوامی ازفارس- ترک- لر- کرد- بلوچ- عرب و......که هزاران سال است درکنارهم زندگی کرده وتاریخ پرافتخاری را برای زنده ماندن ایران آفریده اند وما باید ایران راهمینطوری دوست بداریم که مولانا جلا الادین مولوی ترک وترک زبان سروده است:

ای بسا هندوترک؛ همزبان
ای بسا دوترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگراست
همدلی ازهمزبانی؛ خوشتراست


نظرات() 


آذربایجان وپیرامون-در انتظار بهار
جمعه 10 شهریور 1396 05:24 ب.ظ
سلام-نظر شما در مورد آذری وترک یک نظر غیر احساسی و برمبنای عقل می باشد ومن نیز هرچه در این موارد فکر کردم به نتیجه که شما فرمودید رسیدم-در مورد سد سکندر در در بند - طول این سد یا هرمانعی دیگر جهت جلوگیری از هجوم باید طولانی بوده ودر معابر وصولی ایجاد می گردید حداقل مانند بخشی از دیوار چین لذا این سد به نظر من جهت جلوگیری از هجوم نبوده واحتمالا کاربرد دیگری داشته چون به راحتی از معابر فاقد سد قابل عبور هست اما در مورد دیوار چین تمام مناطق دیوار کشی شده و در خوشبینانه ترین حالت سد دربند می توانست جهت جلوگیری از هجوم به یک شهر باشد -فرضیه وجود قوم آریائی و مهاجرت آنها با مطالعاتی که من از مدعیان نژاد آریائی خواندم همه احساسی وبرمبنای ذهنیات آنهاست و دلیل مورد پسند علم تاریخ ونژادی ارائه نمی کنند و درنهایت به این نتیجه می رسند تمامی نژاد سفید در جهان از قوم آریائی هستند -همزمان با مهاجرت برخی قبائل ترک زبان از ماورالنهر برخی اقوام تاجیک نیز از منطقه ای که تاجیکستان نامیده می شود به ایران آمده و سکنا می گزیند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox