• نام ولقب ایشیک اغاسی برای اولین بار ،در زمان محمد حسن خان قاجاردر دوره حکومت او در گرگان وبه وسیله او به یکی از اعقاب واجداد این خانواده داده شد.
 • به زمان شورش وطغیان حسینقلی خان جهانسوز و مرتضی قلی خان قاجار ،دو سه خانوار از طایفه اشیک اغاسی ها در رکاب رییس خود مرتضی قلی خان قاجار به تالش رفتند.
 • در حمله اغامحمد خان قاجار به تالش،تعدادی ازاین خانوادهبه قتل رسیده و تعدادی تبعید شدند.وبقیه از ترس حکومت وقت به میر مصطفی خان تالش در لنکران پناه بردند.
 • جد این خاندان از کسان صالح خان افشار ،رییس قراولان خاصه نادر شاه که در واقعه کور شدن رضا قلی میرزا وتوطءه قتل نادر شاه ،نقش داشت.
 • در در گیری عادلشاه بابرادرش ابراهیم خان سه نفر از انان به اسامی مهر علی ومددعلی ومعصوم به اتفاق کسان خود به ترکمنستان گریخته ودر استر اباد گرگان اقامت گزیدند.
 • مهر علی در استر اباد در گذشت وبرادرش معصوم علی از یاران مرتضی قلی خان بود که بر علیه برادر بزرگش اغا محمد خان سر به شورش گذاشت و سپس به تالش گریخت ودر خطیب سرا ودر محلی که بعدها به باباسرا مشهور شد اقامت گزید.
 • اغا محمد خان برای سرکوبی برادر یاغی خود به تالش لشکر کشیده وبه کشتار وغارت در تالش دست زد ومعصوم بیگ را به اردبیل تبعید کرد و برادررش مرتضی قلی خان پس از شکست از اغا محمد خان به روسیه گریخت وبه امپراتور روسیه کاترین پناهنده شد.
 • معصوم بیک سپس از اردبیل فرار کرده وبه میر مصطفی خان تالش حاکم قدرتمند لنکران که از مخالفین سرسخت قاجار بود پیوست.
 • بالا خان باکمک خوانین کر گانرود وتالشدولاب وماسال و شاند من بر علیه حاکم لنکران شوریدند و به دستور بالاخان نامردانه خانه های انان را در نمین به اتش کشیدند و اموالشان را غارت کرده وبه همین خاطر بالا خان به پاداش اجرای حکم شاهانه ،از طرف فتحعلیشاه به حکومت کر گانرود منصوب شد.
 • رحیم بیگ وعیسی بیگ اشیگ اغاسی در شمار افراد بالا خان بودند.
 • ......ایشیک اغاسی ها در تالش به اسلام خان ودیگر برادان او پیوستند ودر قتل فرج ا...خان نقش داشتند.
 • قاسم خان والی طی یک سلسله عملیات اسلام خان وبرادران وافراد اورا به همراهی ۹ نفر از اشیگ اغاسی ها وبه اضافه برادران فرج ا..خان به دستور ناصرالدن شاه همه را به توپ بسته وبه قتل رساندند.
 • در زمان ناصر الدین شاه یکی از افراد این طایفه را بنام اقا رحیم بیگ به منصب نایب دومی سواره کرگانرودی منصوب کرد وجزو ابواب جمعی سواران نصرت ا...خان سرتیپ یعنی عمیدالسلطنه ، سردار امجد بعدی تالش درامد.
 • ..........
 • با این وصف بعد از واقعه قتل فرج ا..خان و کشتار اشیک اغاسی ها و حادثه قتل اقا رحیم بیگ ای طایفه اشیک اغاسی حتی المقدور خودر را از رویدادها وحوادث کنار کشیده و وظا هرا"به همین جهت است که در انقلاب مشروطه نام و نشانی از انان دیده نمی شود.
 • از سران این طایفه مرحوم عبدالاحد بیک،مرحوم علی بیگ نایبی ،مرحوم حاجی شفیع بنانی ،مرحوم مهر علی بیگ خطبه سرایی و مرحوم عزیز بیگ چوبری و... را میتوان نام برد.

توضیحات :موقعی که کتاب تاریخ تالش در سال ۱۳۷۸ ه شمسی به چاپ رسید .مردم باورشان نمی شد که برای تالش هم میتوان تاریخ نوشت .برای تالش ومنطقه اش به اینصورت کامل ننوشته بودند واز سران مبارزش تا دودمانهایش به ذکر چند سطور انهم به قلم سیاحان و نویسندگان خارجی و نویسندگان غیر تالش ،بیشترنوشته نشده بود.

شجره و مطالب مربوط به خاندانهای تالشی که ایشان معرفی میکنند مربوط است به : ملاعزیز شریتمدارهره دشتی -انوشیروان کبود مهری-سید اشرف کرکانرودی - سید هدایت ا...خان اشرف -میرمسعودی -مجیدی ویزنه - ملاعلی داوانی -شیخ سعید ابراجی-اقبالی ها و اسبقی ها ی نمین و شجره اخلاف خاندان میر مصطفی خان به نام نعمت الهی وتالشلی -وشجره میر جواد خانی وصارمی نمین .........تا معرفی طایفه اقاجانی ورحمانی وهژبری تالش و مختصری هم به معرفی طایفه اشیک اغاسی تالش مخصوصا" معرفی خاندان نایبی .

البته تحقیقات ایشان شاید کامل نباشد ولی بسیار با ارزش است وراه را برای نویسنگان بعدی باز کرد که جرات به خرج بدهند و از اصل ونسب واز بزرگان تالش که جزوی از هویت ملی ومنطقه ای است را به تحریر اورده و ثبت وضبط کنند.

در مورد طایفه بزرگ اشیک اغاسی هم مانند دیگر طوایف منطقه هم تا ان زمان جز در چند مورد آنهم فقط به ذکر نام واز بزر گان ان هم جز چند مورد کوتاه نوشته نشده بود .

و امید وارم نویسندگان وقلم به دستان منطقه ،بیشتر زحمت کشیده و در این راه همت بخرج دهند و بزرگان واشخاصی را که در هر طایفه و ایلی که هست و قدم مثبتی در خدمت به منطقه و مردم برداشته اندرا ،بیشتر معرفی کنند..........